Volume : 11 Suppl : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect of Spiritual Well-Being on Surgical Fear in Geriatric Patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 119-127 | DOI: 10.5505/ktd.2022.65148

The Effect of Spiritual Well-Being on Surgical Fear in Geriatric Patients

Fadime Çınar1, Semra Bülbüloğlu2
1Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye.

INTRODUCTION: This study; It was performed to examine the effects of the spiritual well-being of elderly patients scheduled for surgery on surgical fear.
METHODS: This study was conducted in a descriptive and cross-sectional manner in the general surgery clinic of a research and practice hospital with the participation of 110 elderly patients between 1-28 February 2021. Personal Information Form, Spiritual Well-being Scale and Surgical Fear Scale were used in data collection. After the data were coded by the researchers, data analysis was performed with Statistical Packed For The Social Sciences 25 IBM.
Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test, Chi-square test, one-way analysis of variance (ANOVA), regression and correlation analysis were used in the analysis of the data.
RESULTS: This study was conducted in a descriptive and cross-sectional manner in the general surgery clinic of a research and practice hospital with the participation of 110 elderly patients between 1-28 February 2021. Personal Information Form, Spiritual Well-being Scale and Surgical Fear Scale were used in data collection. After the data were coded by the researchers, data analysis was performed with Statistical Packed For The Social Sciences 25 IBM.
Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test, Chi-square test, one-way analysis of variance (ANOVA), regression and correlation analysis were used in the analysis of the data.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Awareness of spiritual well-being should be developed in health care professionals, and it is recommended that they provide health care that provides moral and social support to patients.

Keywords: Geriatric surgery, Surgery fear, Spiritual well-being

Yaşlı Hastalarda Spiritüel İyi Oluşun Cerrahi Korkuya Etkisi

Fadime Çınar1, Semra Bülbüloğlu2
1Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma; cerrahi planlanan yaşlı hastaların spiritüel iyi oluş düzeylerinin cerrahi korkuya etkilerini incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, 1-28 Şubat 2021 tarihleri arasında 110 yaşlı hastanın katılımı ile bir araştırma ve uygulama hastanesinin genel cerrahi kliniğinde, tanımlayıcı ve kesitsel olarak gerçekleştirildi. Veri toplamada Kişisel Bilgi Formu, Spiritüel İyi Oluş Ölçeği ve Cerrahi Korku Ölçeği kullanıldı. Veriler araştırmacılar tarafından kodlandıktan sonra, Statistical Packed For The Social Sciences 25 IBM ile veri analizleri yapıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Kolmogorov-Smirnov testi, Ki-kare testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), regresyon ve korelasyon analizi yapıldı.
BULGULAR: Bu çalışmada elde edilen verilere göre; hastaların yaş ortalaması 70.60±6.94 ve %84.5’i 65-75 yaş aralığında yer almaktadır. Hastaların, %56.4.’ü erkek, %47.3’ü geçmiş operasyon deneyimine sahip olduğu saptandı. Hastaların %29.1’inin apendektomi geçirmek üzere hastaneye yattığı belirlendi. Bu analiz ile hastaların spiritüel iyi oluşlarının cerrahi işleme bağlı yaşadıkları cerrahi korku üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamsız bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık bakım profesyonellerinde spritüel iyi oluşa ilişkin farkındalık geliştirilmesi gerekir, ayrıca hastaların manevi ve sosyal yönden desteklenmesini sağlayan sağlık bakımı sunmaları önerilir.

Anahtar Kelimeler: cerrahi korku, spritüel iyi oluş, yaşlı cerrahisi

Fadime Çınar, Semra Bülbüloğlu. The Effect of Spiritual Well-Being on Surgical Fear in Geriatric Patients. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 119-127

Corresponding Author: Semra Bülbüloğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish