ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Grade-III Akut Kolesistitli Hastalarda Perkütan Kolesistostomi Yerleştirme Zamanının Önemi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 172-179 | DOI: 10.5505/ktd.2022.56588

Grade-III Akut Kolesistitli Hastalarda Perkütan Kolesistostomi Yerleştirme Zamanının Önemi

Erol Pişkin1, Volkan Oter1, Muhammet Kadri Çolakoğlu1, Mehmet Akif Üstüner2, Yiğit Mehmet Özgün1, Osman Aydın1, Erdal Birol Bostancı3
1Ankara Şehir Hastanesi,Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut kolesistit için güncel tedavi yöntemi laparoskopik kolesistektomidir. Bazı durumlarda özellikle de Grade III hastalarda perkütan kolestostomi (PK) gibi alternatif yöntemlerin kullanılması gerekebilir. Bu sorundan yola çıkarak çalışmamızın amacı, Grade III akut kolesistitli hastalarda erken (ilk 72 saat) veya geç (72 saat ve sonrası) dönemlerde uygulanan perkütan kolestostominin mortalite ve morbidite üzerine etkilerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ile Aralık 2018 arasında tedavi edilen akut kolesistitli hastalar değerlendirildi. Hastalar semptomların başladığı ilk 72 saatte PK yerleştirilen grup (Grup-I, n = 19) ve 72 saat sonra PK yerleştirilen grup (Grup-II, n = 13) olarak 2 gruba ayrıldı.
BULGULAR: Bu dönem arasında perkütan kolestostomi uygulanan Grade-III akut kolesistitli hastalar çalışmaya dahil edildi. Erken morbidite 7 hastada (% 21.87), hastane mortalitesi 11 hastada (% 34.37) gözlendi. Grade-III akut kolesistitli hastalarda erken PK (ilk 72 saat, Grup-I) ve geç PK (72. saat ve sonrası, Grup-II) arasında morbidite açısından anlamlı bir fark gözlenmez iken (p = 0.67), Grup-II’ ye göre Grup-II’ de mortalitede istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p = 0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçlarımıza göre PK yerleştirilmesinin multidisipliner verilen karar ile hızlı bir şekilde ilk 72 saat içinde gerekli hastalara uygulanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: perkütan kolesistostomi, akut kolesistit, kolesistektomi, yerleştirmenin zamanlaması

The Importance of Percutaneous Cholecystostomy Placement Time in Patients with Grade-III Acute Cholecystitis

Erol Pişkin1, Volkan Oter1, Muhammet Kadri Çolakoğlu1, Mehmet Akif Üstüner2, Yiğit Mehmet Özgün1, Osman Aydın1, Erdal Birol Bostancı3
1Ankara City Hospital, Department of Gastroenterological Surgery, Ankara, Turkey.
2Bursa Yüksek İhtisas Teaching and Research Hospital, Department of Gastroenterological Surgery, Bursa, Turkey
3Ankara City Hospital, Department of Gastroenterological Surgery, Health of Science University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The current treatment modality for acute cholecystitis is laparoscopic cholecystectomy. In some cases, it may be necessary to use alternative methods such as percutaneous cholecystostomy (PC), especially in grade III patients. Based on this problem, the aim of our study is to determine the effects of percutaneous cholecystostomy placed in the early (first 72 hours) or late (72 hours and later) periods, on mortality and morbidity, in patients with Grade III acute cholecystitis.
METHODS: Patients with acute cholecystitis treated between January 2012 and December 2018 were evaluated. The patients were divided into 2 groups as the group with PC placement in the first 72 hours of the symptoms started (Group-I, n= 19) and the group with PC placement after 72 hours (Group-II, n=13).
RESULTS: A total of 32 patients with grade III acute cholecystitis who underwent percutaneous cholecystostomy between this period were included in the study. Early morbidity was observed in 7 (21.87%) patients, while hospital mortality was observed in 11 patients (34.37%). While there was no significant difference in morbidity between early PC (first 72 hours, Group-I) and late PC (72. hour and later, Group-II) in patients with grade III acute cholecystitis (p=0.67), there was a significant difference in mortality in Group-II compared to Group-I ( p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our study results, we strongly recommend that the procedure be applied to the required patients within the first 72 hours by making a quick decision on the implantation of a PC in a multidisciplinary manner.

Keywords: percutaneous cholecystostomy, acute cholecystitis, cholecystectomy, timing of placement

Erol Pişkin, Volkan Oter, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Mehmet Akif Üstüner, Yiğit Mehmet Özgün, Osman Aydın, Erdal Birol Bostancı. The Importance of Percutaneous Cholecystostomy Placement Time in Patients with Grade-III Acute Cholecystitis. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 172-179

Sorumlu Yazar: Erol Pişkin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale