ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Prepubertal Sıçan Testis Dokusunun İncelenmesinde Parafin, Epon Yarı İnce ve İnce Kesitlerin Sağladığı Bilgilerin Karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 144-147 | DOI: 10.5505/ktd.2022.15679

Prepubertal Sıçan Testis Dokusunun İncelenmesinde Parafin, Epon Yarı İnce ve İnce Kesitlerin Sağladığı Bilgilerin Karşılaştırılması

Gülnaz Kervancıoğlu1, Elif Kervancıoğlu Demirci2
1İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Prepubertal testis dokusunun fertilite restorasyon için kullanımında, ışık mikroskobik incelemelerinin nasıl daha iyi görünür hale getirilebileceğini kendi deneyimlerimizi de ekleyerek irdelemek istedik.
Kanser tedavisi görecek erkek çocukların ilerde kendi hücreleri ile nesillerinin devam etmesi için testis dokuları üzerinde araştırmalar sürdürülmektedir. Prepubertal testis dokuları dondurularak ileride kullanılmak üzere saklanmaktadır. Günümüzde yapılmakta olan in vitro çalışmalarla bu dokuların nasıl kullanılacağı belirlenmeye çalışılmaktadır. İlerleyen çalışmalar prepubertal testis doku elemanlarının etkin şekilde incelenmesini gerekli kılmaktadır.
Prepubertal testis dokusu, seminifer tubuluslarda, intratubuler Sertoli hücreleri, az sayıda gonositler/ spermatogonyal kök hücreler, interstisyel alanda ise miyoid hücreler ve leydig hücrelerini içermektedir. Bu testislerde, kök hücreler dışında erişkindeki gibi germinal seri hücreleri bulunmamaktadır. Ayrıca erişkin testis dokusuna göre hücrelerin bulunduğu alanlar da farklılıklar göstermektedir. Sertoli hücreleri dağınık yerleşimlidir. Sertoli hücreleri arasında sıkı bağlantı kompleksleri ve kan-testis bariyeri henüz oluşmamıştır. Gonositler henüz bazal membrana yerleşmemiş lümen bölgesinde ya da bazala doğru göç eder durumdadır. Özellikle Sertoli hücreleri ile gonositleri/spermatogonyumları ışık mikroskobi incelemeler ile birbirinden ayırt edebilmek zorluk göstermektedir. Yapılan uygulamaların sonuçlarını değerlendirmek için bu dokuların ışık mikroskobunda hücrelerin tanınabilir preparatlarının hazırlanması gereklidir.
Rutin doku takibiyle hazırlanan parafin kesitleri, özellikle intratubuler hücrelerin incelenmesi ve ayırt edilmesinde yetersiz kalmaktadır.
Prepubertal testis dokuları için epon bloklardan hazırlanan yarı ince kesitler, parafin kesitlere oranla intratubuler hücrelerin birbirinden ayırt edilmesinde ve morfolojilerinin belirlenmesinde daha uygun görülmektedir.
Elektron mikroskop doku takibi özel işlem gerektirmesi nedeniyle elektron mikroskobu bulunan merkezlerde uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Seminifer Tübüller, Testis, Germ Hücreleri, Kök hücreler, Sertoli Hücreleri, Elektron Mikroskopi

A Comparison of the Information Provided by Paraffin, Epon Semi-Thin and Thin Sections on the Examination of Prepubertal Rat Testicular Tissue

Gülnaz Kervancıoğlu1, Elif Kervancıoğlu Demirci2
1Department Of Histology And Embriology, Istanbul Aydin University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department Of Histology And Embriology, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

The aim of this study is to examine how light microscopic examinations can be made better visible in the use of prepubertal testicular tissue in fertility restoration by adding our own experiences.
Researches go on testicular tissues to ensure that boys who will receive cancer treatment continue to have their own generations in the future. Prepubertal testicular tissues are frozen and stored for later use. In vitro studies continue for the use of these tissues. Therefore, further researches necessitate for the effective determination of prepubertal testicular tissue elements.
Prepubertal testis tissue contains Sertoli cells and few gonocytes / spermatogoniums in seminiferous tubules, myoid and leydig cells in the interstitial area. Prepubertal testes, there aren’t germinal serial cells other than stem cells as in adults. The areas where the cells are located different from the adult testicular tissue. Sertoli cells are dispersed. Tight junction complexes and blood-testis barrier have not yet formed.
Gonocytes aren’t yet settled in the basement membrane or just migrating towards the base. Especially, it can be difficult to distinguish between Sertoli cells and gonocytes / spermatogoniums by light microscopy examinations. In order to evaluate the results of the applications, it is necessary to prepare the recognizable preparations of these tissues under the light microscope.
Paraffin sections prepared are insufficient in examining and distinguishing especially intratubular cells.
Semi-thin sections from epon blocks are more appropriate than paraffin sections for these morphology definitions.
Electron microscopy can be performed in centers with electron microscope because tissue monitoring requires special application.

Keywords: Seminiferous Tubules, Testis, Germ Cells, Stem Cells, Sertoli Cells, Electron Microscopy

Gülnaz Kervancıoğlu, Elif Kervancıoğlu Demirci. A Comparison of the Information Provided by Paraffin, Epon Semi-Thin and Thin Sections on the Examination of Prepubertal Rat Testicular Tissue. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 144-147

Sorumlu Yazar: Gülnaz Kervancıoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale