Volume : 11 Suppl : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of the Effectiveness of Early and Late Convalescent Plasma Treatment Given in Patients Diagnosed with Coronavirus Disease in Intensive Care Unit [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 43-51 | DOI: 10.5505/ktd.2022.39260

Comparison of the Effectiveness of Early and Late Convalescent Plasma Treatment Given in Patients Diagnosed with Coronavirus Disease in Intensive Care Unit

Yeliz Bilir1, Akın Bilir2, Fulya Ciyiltepe1, Elif Bombacı1, Ayten Saraçoglu2, Kemal Tolga Saraçoğlu1
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey.
2Marmara University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Passive vaccination with convalescent plasma(CP) therapy has gained popularity in patients with SARS-CoV-2 infection (COVID-19).However, there is no controlled study that will clearly define the use of this treatment in which the patient group, at what dose, and at what optimal time interval. The present study aimed to compare early and late CP treatments in critically ill patients in theintensive care unit (ICU) for efficacy and mortality.
METHODS: We retrospectively evaluated 20 patients who were admitted toICU of Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital with the diagnosis of COVID-19 and given CP therapy between April and June 2020 and compared early (Group1) and late (Group2) outcomes of therapy.
RESULTS: Of 20 patients, 5(25.0%) were female and 15(75.0%) were male. The average age of patients was 61±8.6 years. In Group1, the mortality rate and the length of stay in ICU were significantly lower compared to Group2(p=0.025, p=0.001, respectively). A positive correlation was observed between the day that CP was given after diagnosis and total number of days spent in ICU. As CP administration day was delayed, the length of stay in ICU also increased and this was statistically significan.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The treatment modalities and timing to be selected are very important in COVID-19, which is fast and deadly and competes with time to increase survival. This study showed that CP therapy is well-tolerated, that early treatment options can reduce mortality and length of stay in ICU and it is not a final stage rescue therapy.

Keywords: convalescent plasma, COVID-19, intensivecareunits, mortality, length of stay in ICU.

COVID-19 Tanısı ile Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastalarda Uygulanan Erken ve Geç Konvalesan Plazma Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Yeliz Bilir1, Akın Bilir2, Fulya Ciyiltepe1, Elif Bombacı1, Ayten Saraçoglu2, Kemal Tolga Saraçoğlu1
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Anezteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniverstiesi Tıp Fakültesi, Anezteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Istanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Konvelesant Plazma (KP) tedavisi ile pasif aşılama, SARS-CoV-2 enfeksiyonu (COVID-19) olan hastalarda popülerlik kazanmıştır, ancak hasta grubunun hangi dozda ve hangi optimal zaman aralığında yapılacağına dair kontrollü bir çalışma yoktur. Bu çalışma, yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) kritik hastalarda erken ve geç KP tedavilerini etkinlik ve mortalite açısından karşılaştırmayı amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine COVID-19 tanısıyla başvuran ve Nisan 2020-Haziran 2020 tarihleri arasında KP tedavisi verilen 20 hastayı retrospektif olarak değerlendirdi. Erken KP tedavisi alan (Grup 1) ve geç KP tedavisi alan (Grup2) hastaların sonuçlarını karşılaştırdık.
BULGULAR: 20 hastanın 5’i (% 25.0) kadın, 15’i (% 75.0) erkekti. Hastaların ortalama yaşı 61 ± 8.6 yıldı. Grup1’de mortalite oranı ve YBܒde kalış süresi Grup 2’ye göre anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla p = 0.025, p = 0.001). Tanı konulduktan sonra KP’nin verildiği gün ile YBܒde geçirilen toplam gün sayısı arasında pozitif korelasyon görüldü. KP uygulama günü arttıkça, YBܒde kalış süresi de arttı ve bu istatistiksel olarak anlamlıydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hızlı ve ölümcül seyreden, sağkalımı artırmak için zamanla yarışdığımız COVID-19 hastalığında seçilecek tedavi yöntemleri ve zamanlaması çok önemlidir. Bu çalışma, KP ile erken tedavi seçeneklerinin mortaliteyi ve YBܒde kalış süresini azaltabileceğini ve KP’nin son aşama kurtarma tedavisi olmadığını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: konvelesan plazma, COVID-19, yoğun bakım üniteleri, mortalite, ybü’de kalış süresi.

Yeliz Bilir, Akın Bilir, Fulya Ciyiltepe, Elif Bombacı, Ayten Saraçoglu, Kemal Tolga Saraçoğlu. Comparison of the Effectiveness of Early and Late Convalescent Plasma Treatment Given in Patients Diagnosed with Coronavirus Disease in Intensive Care Unit. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 43-51

Corresponding Author: Yeliz Bilir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish