Volume : 11 Suppl : 1 Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Short Versus Long Head-up Tilt Test Protocols to Evaluate Vasovagal Syncope in Children [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 93-100 | DOI: 10.5505/ktd.2022.65625

Short Versus Long Head-up Tilt Test Protocols to Evaluate Vasovagal Syncope in Children

Murat Deveci1, Özlem Kayabey2, Eviç Zeynep Başar2, Abdulkadir Babaoğlu2
1Trakya University, Department of Pediatric Cardiology, Edirne, Turkey
2Kocaeli University, Department of Pediatric Cardiology, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Vasovagal syncope is a common clinical problem in children and adolescents, for which the head-up tilt test (HUTT) is the standard diagnostic procedure. In this study, we evaluated sublingual nitroglycerine-stimulated HUTT protocols, comparing the results with passive phases of 20 minutes versus 45 minutes.
METHODS: A total of 293 patients aged 6 to 18 years with a history of recurrent syncope were studied. Physical examination, laboratory parameters, and echocardiographic examination were normal in all. The patients underwent standard HUTT with sublingual nitroglycerin used in the active phase. A short protocol was used for one group (n=143) with a passive phase of 20 minutes, while testing in the others (n=150) comprised a long protocol, with a passive phase of 45 minutes.
RESULTS: There were no significant differences between the two groups in terms of age, sex, and length of time between the first syncope and the tilt test. In the short protocol group, HUTT results were positive in 43(30.1%) in the passive phase, 40(28%) in the active phase, and 83(58%) overall, compared with 65(43.3 %), 32(21.3%), and 97(64.7%), respectively, in the long protocol group. Among those in the long protocol group, 26 of 32 (81.5%) who had a positive response in the passive phase developed syncope within the first 20 minutes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The HUTT protocol with a short passive phase has the advantage of saving time while providing results comparable with the long protocol, which might be preferable in children and adolescents.

Keywords: children, head-up tilt test, vasovagal syncope

Çocuklarda Vazovagal Senkopu Değerlendirmek için İki Farklı Eğik Masa Testi Protokolünün Karşılaştırılması

Murat Deveci1, Özlem Kayabey2, Eviç Zeynep Başar2, Abdulkadir Babaoğlu2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Vazovagal senkop, çocuklarda ve ergenlerde hayat kalitesini bozan yaygın bir problemdir. Tanı aşamasında eğik masa testi (HUTT) standart tanı prosedürüdür. Günümüze kadar farklı protokoller kullanılmıştır. Bu çalışmamızda 20 dakika veya 45 dakika pasif faz sonrası sublingual nitrogliserin ile provakasyon uygulanan iki ayrı eğik masa testi protokolü karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tekrarlayan senkop öyküsü olan 6-18 yaşları arasında toplam 293 hasta incelendi. Fizik muayene, laboratuvar parametreleri ve ekokardiyografik incelemeleri normal olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Grup 1’de (n =143) 20 dakikalık pasif fazlı kısa bir protokol kullanılırken, grup 2’de (n =150) 45 dakikalık pasif fazlı uzun bir protokol kullanılmıştır. Aktif Fazda tüm hastalara sublingual nitrogliserin uygulandı.
BULGULAR: İki grup arasında yaş, cinsiyet ve ilk senkop ile tilt testi arasında geçen süre açısından anlamlı fark yoktu. Kısa protokol grubunda, 43’ünde (% 30,1) pasif fazda, 40’ında (% 28) aktif fazda olmak üzere hastaların %58’inde test pozitif saptandı. Uzun protokol grubunda ise pasif fazda 65 (%43,3), aktif fazda 32 (%21,3) toplamda 97 (%64,7)hastada test pozitif saptandı. Uzun protokol grubunda pasif fazda senkop gelişen 32 hastadan 26’sında (% 81,5) senkop ilk 20 dakika içinde gelişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kısa pasif fazlı HUTT protokolü, çocuklarda ve ergenlerde uzun protokolle kıyaslanabilir sonuçlar verirken zamandan da tasarruf etme avantajı sunar.

Anahtar Kelimeler: çocuk, eğik masa testi, vazovagal senkop

Murat Deveci, Özlem Kayabey, Eviç Zeynep Başar, Abdulkadir Babaoğlu. Short Versus Long Head-up Tilt Test Protocols to Evaluate Vasovagal Syncope in Children. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 93-100

Corresponding Author: Eviç Zeynep Başar, Türkiye
Manuscript Language: English