ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri ve Akademik Başarı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 84-92 | DOI: 10.5505/ktd.2022.73554

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri ve Akademik Başarı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kıymet Koç1, Burcu Arkan2
1Bursa Uludag University Institute of Health Sciences, Department of Nursing, Bursa, Turkey
2Bursa Uludag University Faculty of Health Sciences, Psychiatric Nursing Department, Bursa, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü öğrencilerinin okuldan memnuniyet durumlarını belirlemek ve memnuniyet durumları ile akademik başarı puanları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma için gerekli izinlerden alındıktan sonra, sağlık bilimleri fakültesinde 2018-2019 güz yarıyılında öğrenim gören, araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve formları eksiksiz dolduran 413 hemşirelik öğrencisi ile yapılmıştır. Veri toplamı aracı olarak Sosyodemografik Veri Formu ve Öğrenci Doyum Ölçeği-Kısa Formu kullanılmıştır. Akademik başarı puanları ise 2018-2019 yılı güz döneminin tüm not girişleri yapıldıktan sonra öğrenci bilgi sisteminden alınmıştır. Verilerin incelenmesinde; Shapiro-Wilk testi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon katsayısı yöntemleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrenci doyum ölçeği kısa formundan alınan toplam puan 181.18±29.55’ tir. Alt ölçekler bazında değerlendirildiğinde; en yüksek puan ortalamasını kararlara katılım alt ölçeği (3.54± 0.64) almıştır ve sırasıyla öğretim elemanları (3.51±0.61), eğitim ve öğretimin niteliği (3.43±0.64), okul yönetimi (3.36±0.66), bilimsel sosyal ve teknik olanaklar (3.28±0.67) alt ölçekleri takip etmektedir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda öğrencilerin akademik ortalamaları ile öğrenci doyum ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin memnuniyet durumları orta düzeyin biraz üzerinde tespit edilmiştir ve akademik başarıları ile ilişkisi bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: akademik başarı, hemşirelik öğrencileri, memnuniyet, öğrenci doyumu, öğrenci memnuniyeti

Examining the Correlation between the School Satisfaction Levels and Academic Achievement Scores of Faculty of Health Sciences Students

Kıymet Koç1, Burcu Arkan2
1Bursa Uludag University Institute Of Health Sciences, Department Of Nursing, Bursa
2Bursa Uludag University Faculty Of Health Sciences, Psychiatric Nursing Department, Bursa

INTRODUCTION: This study has been performed to determined the school satisfaction levels of nursing students and to investigate the relationship between academic success mean and school satisfaction mean.
METHODS: After obtaining the necessary permissions for Research, Faculty of Health Sciences of the Uludag University in Bursa 2018-2019 studying in fall semester, which volunteered to participate in the study and complete fill out forms that are made with 413 nursing students. In the data collection method, ıt was used Socio-demographic Form and Student Satisfaction Scale Form. The academic success mean was gathered from student information system after all grades data were entered into the system. To analyze the data, Shapiro-Wilk test, t-test, one dimensional variance analysis and Pearson correlation factor analysis were used
RESULTS: The total score obtained from student satisfaction scale form is 181,18±29,55 (minimum 65, maximum 265 points). When analyzed on the basis of sub-scales; the scores are decisional involvement scale (3,54± 0,64), instructor (3,51±0,61) and educational quality (3,43±0,64), school management (3,36±0,66), scientific, social and technical facilities (3,28±0,67), respectively. According to statistical analysis results, there is not a statistically significant relationship between student academic success scores and student satisfaction scores (p>0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result; the satisfaction level of the students was found to be slightly above the middle level and it was not associated with academic achievement.

Keywords: academic success, nursing students, satisfaction, student satisfaction

Kıymet Koç, Burcu Arkan. Examining the Correlation between the School Satisfaction Levels and Academic Achievement Scores of Faculty of Health Sciences Students. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 84-92

Sorumlu Yazar: Burcu Arkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale