ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Yoğun Bakım Ünitesinde Beş Yıllık Bakteriyemi Sürveyansı [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 1-8 | DOI: 10.5505/ktd.2022.65785

Yoğun Bakım Ünitesinde Beş Yıllık Bakteriyemi Sürveyansı

Gülten Ünlü1, Gönül Şengöz3, Filiz Pehlivanoğlu3, Şemsi Nur Karabela2, Kadriye Kart Yaşar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakım üniteleri(YBÜ) nozokomiyal enfeksiyonlar ve bakteriyeminin en sık görüldüğü alanlardır. Sürveyans çalışması ile etkenlerin belirlenmesi, özelliklerinin bilinmesi, direnç profilinin çıkarılması, çapraz enfeksiyon, kontaminasyonun önlenmesi ile hastane enfeksiyonu oranları düşürülmesi hedeflenir. Bu çalışmada Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi YBܒde 2009-2013 yılları arasında izlenen hastalarda gelişen nozokomiyal bakteriyemilerde etkenlerin dağılımları ve duyarlılık oranlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız 1 Ocak 2009 ve 31 Aralık 2013 tarihleri arasında YBܒ de yapılmıştır. YBܒye yatan hastaların bakteriyemi sürveyansı, sürveyans takip formu, invaziv araç sürveyansı izlem formuna göre değerlendirilmiştir. Kan kültürlerinde üreyen bakteriler BacT/Alert sisteminde inkübasyon sonrası pozitif üreme sinyali olan şişelerden konvansiyonel yöntemler ve Vitek 2 identifikasyon cihazında identifiye edilmiştir. Antibiyotik duyarlılıkları Kirby Bauer disk diffüzyon yöntemine göre yapılmış, CLSI kriterlerine göre yorumlanmıştır.
BULGULAR: YBܒde beş yıllık sürede 327 bakteriyemi epizodu saptanmıştır. Bunların 181’i periferik kan örneği, 146’sı SVK ilişkili bakteriyemi, izole edilen bakteriyemilerin %76.2’si Gram negatif etkenler, %19.5’i Gram pozitif etkenler, %3.6’sı fungal etkenler olmuştur. En sık izole edilen bakteri Klebsiella spp. (%22.9) olmuştur. Sırasıyla Acinetobacter spp. (%19.8), Pseudomonas spp. (%17.7), Enterobacter spp. (%7.1), E. coli (%3.1) en sık gözlenen Gram negatif bakteriler olmuştur. Bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarında yıllara göre anlamlı değişiklikler saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: YBܒde toplam nozokomiyal enfeksiyonlara göre kan dolaşımı enfeksiyonu oranı yıllara göre anlamlı oranda azalmış olup SVK ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonunda yıllara göre artış gözlenmiştir. YBܒde gelişen bakteriyemilerde etkenler daha dirençli olup, hastalar daha komplikedir. Hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasında sürveyans çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: nozokomiyal enfeksiyon, sürveyans, yoğunbakım ünitesi

Five-Years Bacteremia Surveillance in the Intensive Care Unit

Gülten Ünlü1, Gönül Şengöz3, Filiz Pehlivanoğlu3, Şemsi Nur Karabela2, Kadriye Kart Yaşar2
1S.B.U. Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic, Kocaeli, Turkey.
2S.B.U. Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic, Kocaeli, Turkey.
3S.B.U. Haseki Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Intensive care units are the areas where nosocomial infections and bacteremia are most common. With the surveillance study, it is aimed to determine the agents, to know their characteristics, to create the resistance profile, to prevent cross-infection and contamination, and to reduce the rates of nosocomial infections. In this study, it was aimed to examine the distributions and susceptibility rates of the agents in nosocomial bacteremia in patients followed up in the Haseki Training and Research Hospital ICU between 2009 and 2013. Our study was carried out in ICU between January 1, 2009 and December 31, 2013.
METHODS: Bacteremia surveillance of the patients hospitalized in the ICU was evaluated according to the surveillance follow-up form and the invasive vehicle surveillance follow-up form. Bacteria grown in blood cultures were identified from vials with positive growth signal after incubation in the BacT/Alert system using conventional methods and Vitek 2 identification device. Antibiotic sensitivities were determined according to Kirby Bauer disc diffusion method and interpreted according to CLSI criteria.
RESULTS: In the ICU, 327 episodes of bacteremia were detected in a five-year period. Of these, 181 were peripheral blood samples, 146 were CVC-associated bacteremia, 76.2% of the isolated bacteremias were Gram-negative agents, 19.5% were Gram-positive agents, and 3.6% were fungal agents. The most frequently isolated bacteria is Klebsiella spp. (22.9%). Respectively, Acinetobacter spp. (19.8%), Pseudomonas spp. (17.7%), Enterobacter spp. (7.1%), E. coli (3.1%) were the most frequently observed Gram negative bacteria. Significant changes were found in the antibiotic susceptibility of bacteria by years.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Compared to total nosocomial infections in the ICU, the rate of bloodstream infections decreased significantly over the years, and an increase was observed in CVC-related bloodstream infections over the years. In bacteremia developing in the ICU, the agents are more resistant and the patients are more complicated. Surveillance studies are of great importance in controlling hospital infections.

Keywords: intensive care unit, nosocomial infection, surveillance

Gülten Ünlü, Gönül Şengöz, Filiz Pehlivanoğlu, Şemsi Nur Karabela, Kadriye Kart Yaşar. Five-Years Bacteremia Surveillance in the Intensive Care Unit. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Gülten Ünlü, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale