ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Rektum Kanserinde Preoperatif NLR ve PLR’nin Kısa Dönem Sağkalımda Prediktif Değeri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 136-143 | DOI: 10.5505/ktd.2022.55632

Rektum Kanserinde Preoperatif NLR ve PLR’nin Kısa Dönem Sağkalımda Prediktif Değeri

Hakan Uzunoğlu, Selçuk Kaya
İstanbul Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada NLR ve PLR değerlerinin rektal kanser olgularında hem tanıda hem de 2 ve 3 yıllık kısa dönem sağkalım hakkında prognostik belirteç olarak kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2015 ile Aralık 2019 arasında rektum kanseri nedeniyle opere olan ve hastanemiz Genel Cerrahi kliniğinde takip edilen 121 hasta ve çeşitli amaçlarla kliniğimize başvuran 120 sağlıklı birey dahil edilmiştir.
BULGULAR: Ortalama yaş 61,7±11,5 (aralık: 35-86) yıl idi. 2 ve 3 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %63,2 ve %54,9 idi. Ortalama NLR ve PLR sırasıyla 3,6±5,2 (aralık 0,2-55) ve 171,8±169,7 (aralık 29,4-2000) idi. Ortalama 2 ve 3 yıllık sağkalım süreleri
19,6±8,3 ay ve 26,2±13,9 ay idi.
Hasta grubunda medyan nötrofil sayısı, trombosit sayısı, NLR ve PLR kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti, medyan lenfosit sayısı ise anlamlı düşüktü (her biri için p<0,001). Hem genel, hem 2 yıllık hem de 3 yıllık sağkalım durumuna göre hayatta kalan hastalar ile ölenler arasında ortanca laboratuvar değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Laboratuvar değerleri ile nüks, genel sağkalım, 2 yıllık sağkalım ve 3 yıllık sağkalım arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (her biri için p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda elde edilen bulgular rektum kanseri hastalarında NLR ve PLR değerlerinin rektum kanserinin saptanmasında belirteç olarak kullanılabileceğini ancak 2 ve 3 yıllık sağkalım konusunda anlamlı bilgi vermediğini işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: rektal kanser, nötrofil lenfosit oranı, NLR, trombosit lenfosit oranı, PLR.

Predictive Value of Preoperative NLR and PLR in Short-term Survival in Rectal Cancer

Hakan Uzunoğlu, Selçuk Kaya
Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: It was aimed to investigate the use of NLR and PLR values both in diagnosis and as prognostic markers for 2- and 3-year short-term survival in rectal cancer cases.
METHODS: The study included 121 patients who were operated for rectal and followed up in the General Surgery clinic of our hospital, and 120 healthy individuals who applied to our clinic for various purposes.
RESULTS: The mean age was 61.7±11.5 (min.-max.: 35-86) years. The 2- and 3-year survival rates were 63.2% and 54.9%, respectively. The mean NLR and PLR were 3.6±5.2 (min.-max.: 0.2-55) and 171.8±169.7 (min.-max.: 29.4-2000), respectively. The mean 2- and 3-year survival times were 19.6±8.3 and 26.2±13.9 months, respectively.
In the patient group, the median neutrophil count, platelet count, NLR and PLR were significantly higher than the control group, while the median lymphocyte count was significantly lower (p<0.001 for each). No significant difference was found in terms of median laboratory values between patients who survived and those who died according to overall, 2-year and 3-year survival. There was no significant correlation between laboratory values and recurrence, overall survival, 2-year survival and 3-year survival (p>0.05 for each).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings obtained in the present study show that NLR and PLR values can be used as markers in the detection of rectal cancer, however that they do not provide significant information about 2- and 3-year survival.

Keywords: rectal cancer, neutrophil lymphocyte ratio, NLR, thrombocyte lymphocyte ratio, PLR.

Hakan Uzunoğlu, Selçuk Kaya. Predictive Value of Preoperative NLR and PLR in Short-term Survival in Rectal Cancer. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 136-143

Sorumlu Yazar: Hakan Uzunoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale