ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - V

3.
Yazım Kuralları
Instruction for Authors

Sayfalar VI - VIII

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IX - X

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Dev İnsizyonel Hernilerde Modifiye Dick Yöntemi: Tek Merkez Deneyimi
Modified Dick Procedure in Giant Incisional Hernia, a Single Center Experience
Mehmet Aslan, Acar Aren
doi: 10.5505/ktd.2019.92260  Sayfalar 1 - 6

6.
Kronik böbrek hastalığında ofis kan basıncı-ambulatuvar kan basıncı korelasyonu; proteinüri-GFR kaybıyla ilişkisi
Office blood pressure-ambulatory blood pressure correlation in chronic renal disease; the relationship between proteinuria- GFR loss
Yasemin Coskun Yavuz, Zeynep Biyik, Gulperi Celik, Lutfullah Altintepe
doi: 10.5505/ktd.2019.56514  Sayfalar 7 - 13

7.
Hemodiyaliz hastalarında nötrofil/lenfosit oranı ile kaşıntı arasındaki ilişki
The relationship between neutrophil/lymphocyte ratio and pruritus in hemodialysis patients
Cihangir Çakır, Hatice Kaya, Erkan Şengül
doi: 10.5505/ktd.2019.20053  Sayfalar 14 - 21

8.
Nötrofil-Lenfosit Oranı, Parsiyel Nefrektomi Öncesinde 4 cm'den büyük Renal Kitlesi Olan Hastaların Patoloji Sonucunu Tahmin Etmekte Faydalıdır
Neutrophil-Lymphocyte Ratio is Valuable in Predicting the Pathology Result in the Patients with Renal Mass > 4 cm Prior to the Partial Nephrectomy
Volkan Çağlayan, Efe Önen, Sinan Avcı, Murat Şambel, Metin Kılıç, Erdem Toprak, Sedat Öner
doi: 10.5505/ktd.2019.28482  Sayfalar 22 - 27

9.
Total Tiroidektomi Sirasinda Enerji Bazli Damar Mühürleme Cihazlarinin Etkinliği: Karşilaştirmali Tek Merkez Çalişması
The Efficacy Of Energy Based Vessel Sealer Devices During Total Thyroidectomy: A Comparative Single Institution Study
Osman Civil, Cağrı Tiryaki
doi: 10.5505/ktd.2019.65807  Sayfalar 28 - 33

10.
Üçüncü Basamak Bir Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran 11-17 Yaş Arası Adölesanlarda Akıllı Telefon Bağımlılığının Değerlendirilmesi
Assesment of Smartphone Addiction in Adolescents between 11-17 Age Who Admitted to A Tertiary Child and Adolescent Psychiatry Policlinic
Kübra Yıldız, Pelin Mutlu Ağaoğlu, Yeliz Dineri, Elif Beyoğlu, Ayşegül Erdoğan, Ramazan Azim Okyay
doi: 10.5505/ktd.2019.23500  Sayfalar 34 - 40

11.
Geriatrik Pertrokanterik Femur Kırıklarında Farklı Fiksasyon Metodları Sonrası Gelişen Yetmezlik Nedenlerinin Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of The Causes Of Faılure In Elderly Patıents After Dıfferent Fıxatıon Methods In Pertrochanterıc Femur Fractures
hasan ulaş oğur, ümit tuhanioğlu, fırat seyfettinoğlu, Emre Fidan, Hakan Uslu, Ulaş Serarslan
doi: 10.5505/ktd.2019.79847  Sayfalar 41 - 49

12.
Ortalama Trombosit Hacmi/Lenfosit Sayısı Oranı İrritabl Barsak Sendromu ve Subtipleri ile İlişkili midir?
Does Mean Platelet Volume to Lymphocyte Ratio Associates with Irritable Bowel Syndrome and its subtypes?
Tuba Taslamacıoğlu Duman, Burçin Meryem Atak Tel
doi: 10.5505/ktd.2019.60948  Sayfalar 50 - 54

13.
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi
The Effects of Complementary and Alternative Therapies Course on Nursing Students' Attitudes towards Complementary and Alternative Medicine and Healthy Lifestyle Behaviors
Dilek Yıldırım, OZLEM AKMAN
doi: 10.5505/ktd.2019.74508  Sayfalar 55 - 61

14.
Stabil ayaktan pulmoner arteryel hipertansiyon hastalarında bendopne ve klinik sonlanımlar arasındaki ilişki
The relationship between bendopnea and clinical outcomes in stable pulmonary arterial hypertension outpatients
Kurtuluş Karaüzüm, İrem Karaüzüm
doi: 10.5505/ktd.2019.04317  Sayfalar 62 - 68

DERLEME
15.
Sistemik Lupus Eritematozus ve Hemşirelik Yönetimi
Systemic Lupus Erythematosus and Nursing Management
Ayse Ozkaraman, Füsun Uzgör
doi: 10.5505/ktd.2019.35545  Sayfalar 69 - 79

ARAŞTIRMA MAKALESI
16.
Çölyak Hastalarında D Vitamini Eksikliği ve Osteoporoz Sıklığı
Frequency of Vitamin D Deficiency and Osteoporosis in Celiac Patients
Muhammed Kaya, Selen Şipal, Umut Polat, Mesut Sezikli
doi: 10.5505/ktd.2019.48379  Sayfalar 80 - 88

17.
Atriyal fibrilasyon kateter ablasyonunun ekokardiyografik parametreler üzerine etkisi: tek merkez gözlemsel çalışması
The impact of Atrial Fibrillation Ablation on Echocardiographic parameters: Single Center Experience
Barış Akdemir, Enes Elvin Gül
doi: 10.5505/ktd.2019.50570  Sayfalar 89 - 94

18.
Cerrahi Hemşirelerinin Mahremiyet Bilinçlerinin İncelenmesi
Investigation of the Privacy Consciousness of Surgical Nurses
Fatma Eti Aslan, Fadime Çınar, Muhsine Es
doi: 10.5505/ktd.2019.59862  Sayfalar 95 - 103

19.
Polikistik over sendromu olgularında meme terminal duktus çapları ve kan akımında değişiklikler
Alterations in terminal duct diameter and blood flow in the breasts of subjects with polycystic ovary syndrome
Ruken Yuksekkaya, Fatih Celikyay, Mehmet Yuksekkaya, Fazlı Demirtürk, MEHMET CAN NACAR
doi: 10.5505/ktd.2019.60352  Sayfalar 104 - 108

20.
Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki İmaj Algılarının Ölçülmesi
Measurement of Occupational Image Perceptions of Health Management Students
Kerem TOKER, Fadime ÇINAR
doi: 10.5505/ktd.2019.65477  Sayfalar 109 - 117

21.
Hemoroidde lastik band ligasyonu sonuçlarını etkileyen faktörler
Factors affecting the success rate of rubber band ligation in haemorrhoid treatment
yahya çelik, Ozan Andaç Erbil
doi: 10.5505/ktd.2019.68095  Sayfalar 118 - 124

22.
Nötrofil-lenfosit oranı Mitral kapak çökmesi olan hastalarda akut göğüs ağrısı ile ilişkilidir
The neutrophil-to-lymphocyte ratio is associated with acute chest pain in patients with mitral valve prolapse
Nizamettin Selçuk Yelgeç, Mehmet Baran Karataş, Yiğit Çanga, Özge Güzelburç, Dilaver Öz, Ahmet Zengin, Ayşe Emre
doi: 10.5505/ktd.2019.81488  Sayfalar 125 - 131

23.
Sarkoidozda Pulmoner Parankimal ve Ekstrapulmoner Tulumu Belirlemede Serum Anjiyotensin Konverting Enzimin Rolü
The Role of Serum Angiotensin Converting Enzyme for Predicting Pulmonary Parenchymal and Extrapulmonary Involvement of Sarcoidosis
Onur Yazıcı, Fisun Karadağ, Emel Ceylan, Şule Taş Gülen, Hatice Arzu Uçar, Mehmet Polatlı
doi: 10.5505/ktd.2019.82474  Sayfalar 132 - 141

24.
Alt ekstremite periferik arter hastalığında endovasküler tedavi: Tek merkez deneyimi
Endovascular treatment in lower extremity peripheral artery disease: A single center experience
Deniz Kaptan Ozen, Burak Turan
doi: 10.5505/ktd.2019.92609  Sayfalar 142 - 147

LookUs & Online Makale