Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
The Effects of Complementary and Alternative Therapies Course on Nursing Students' Attitudes towards Complementary and Alternative Medicine and Healthy Lifestyle Behaviors [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 55-61 | DOI: 10.5505/ktd.2019.74508

The Effects of Complementary and Alternative Therapies Course on Nursing Students' Attitudes towards Complementary and Alternative Medicine and Healthy Lifestyle Behaviors

Dilek Yıldırım, OZLEM AKMAN
Istanbul Sabahattin Zaim University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul

INTRODUCTION: To determine the effect of complementary and alternative therapies on nursing students' attitudes towards complementary and alternative medicine and healthy lifestyle behaviors.
METHODS: The population of the study was 187 students from a nursing faculty in Istanbul and 147 students who accepted to participate in the study. Prior to the study, ethics committee permission and written and verbal permission were obtained from the participants. Between February and April 2019, Data was collected using personal information form, Healthy Lifestyle Behaviors Scale and Attitude towards Complementary and Alternative Medicine Scale. Frequency, percentage, Pearson Chi-square test, Mann Whitney U, and independent student t tests were used for data analysis.
RESULTS: The mean age of the students was 20.52±2.68 and most of the group were women. The total score means of the Healthy Lifestyle Behaviors Scale of the groups and sub-dimensions of self-realization, health responsibility, physical activity and interpersonal support were similar (p>0.05). It was determined that the group taking the course showed more positive feeding behaviors (p<0.05). When the total scores and subscale scores of Nursing Students Attitude Scale against Complementary and Alternative Medicine were examined, the average score of those who took the course was 28.34±.76 and 31.08±.50 for those who did not. When the scores of the groups were compared, the difference was statistically significant (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Complementary and alternative therapies course is effective in providing nursing students with knowledge, skills and positive attitudes towards nutritional and stress management in terms of positive health behavior and complementary and alternative therapies.

Keywords: Complementary and holistic treatments, healthy lifestyle behaviors, nursing students, nursing education.

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi

Dilek Yıldırım, OZLEM AKMAN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık sisteminin bir üyesi olarak hemşirelere, bireylerin kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesinde, bu yöntemlerin kullanım amaçlarının, etkilerinin, kullanım şekillerinin, risklerinin doğru anlatılmasında önemli görevler düşmektedir. Bu yöntemlere yaklaşımını belirlemeye yönelik bilgi ve tutumlarının araştırılması gerekmektedir Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler dersinin hemşirelik öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yarı deneysel olarak yapılan araştırmanın evrenini, bir hemşirelik fakültesinde öğrenim gören 168, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 147 öğrenci oluşturdu. Çalışma öncesinde etik kurul izni ve katılımcılardan yazılı ve sözlü izin alındı. Nisan-Haziran 2019 tarihleri arasında sosyodemografik özellikleri içeren form, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği ve Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde frekans, yüzde, Pearson Ki-kare testi, Mann Whitney U, ve independent student t testleri kullanıldı.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.52±2.68, grubun çoğu kadındı. Her iki grubun da sosyodemografik özellikleri benzerdi (p>0.05). Grupların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği toplam puan ortalamaları ve kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, kişilerarası destek alt boyutları benzerdi (p>0.05). Dersi alan grubun daha olumlu beslenme davranışı gösterdiği belirlendi (p<0.05). Hemşirelik öğrencilerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği toplam puan ve alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde, dersi alanların puan ortalamasının (28.34±.76), dersi almayanların puan ortalamasından yüksek olduğu görüldü (p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler dersi, hemşirelik öğrencilerine beslenme ve stres yönetimini konularında olumlu sağlık davranışı ve tamamlayıcı ve alternatif tedavilere karşı bilgi, beceri ve olumlu tutumun kazandırılmasında etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı ve bütüncül tedaviler, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, hemşirelik öğrencileri, hemşirelik eğitimi.

Dilek Yıldırım, OZLEM AKMAN. The Effects of Complementary and Alternative Therapies Course on Nursing Students' Attitudes towards Complementary and Alternative Medicine and Healthy Lifestyle Behaviors. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 55-61

Corresponding Author: Dilek Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish