Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
The neutrophil-to-lymphocyte ratio is associated with acute chest pain in patients with mitral valve prolapse [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 125-131 | DOI: 10.5505/ktd.2019.81488

The neutrophil-to-lymphocyte ratio is associated with acute chest pain in patients with mitral valve prolapse

Nizamettin Selçuk Yelgeç, Mehmet Baran Karataş, Yiğit Çanga, Özge Güzelburç, Dilaver Öz, Ahmet Zengin, Ayşe Emre
Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Center, Department Of Cardiology, İstanbul,turkey

INTRODUCTION: Nearly half of the patients with mitral valve prolapse (MVP) complain of chest pain. The precise cause of chest pain MVP is unknown. On the other side, the neutrophil /lymphocyte ratio (NLR) has been reported to be a useful marker of prognosis and outcomes for many cardiovascular diseases. In this study, we aimed to investigate the relationship between NLR and chest pain in patients with MVP.
METHODS: In this retrospective study, we screened medical records of all consecutive patients with MVP applied to outpatient clinics between the years 2016 and 2019 at our institution. Basal characteristics, biochemical parameters, and NLR were compared between the patients with MVP and chest pain and the patients with MVP and without chest pain (control group). Independent predictors of chest pain in MVP patients were determined by logistic regression analysis.
RESULTS: The patients with MVP and chest pain had significantly lower body mass index and systolic blood pressure compared to the control group. Heart rate, the number of patients with panic disorder, the number of females, NLR, and white blood cell count (WBC) were significantly higher in patients with MVP and chest pain. In the regression analysis, lower body mass index (OR= 0.76, P<0.01), being female (OR= 2.86, P<0.01), and NLR (OR= 2.91, P<0.01) remained independent predictors of pain in patients with MVP
DISCUSSION AND CONCLUSION: NLR was an independent predictor of the presence of chest pain in our study population. NLR might be associated with the hyperadrenergic state in patients with MVP. Since it is a readily available and cheap method, it can be of clinical value in the evaluation of chest pain in patients with MVP and to determine which patients might benefit from the beta-blockade.

Keywords: Mitral Valve Prolapse, Blood Cell Count, Chest Pain

Nötrofil-lenfosit oranı Mitral kapak çökmesi olan hastalarda akut göğüs ağrısı ile ilişkilidir

Nizamettin Selçuk Yelgeç, Mehmet Baran Karataş, Yiğit Çanga, Özge Güzelburç, Dilaver Öz, Ahmet Zengin, Ayşe Emre
Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: : Mitral kapak çökmesi (MVP) tanılı hastaların yarısında akut göğüs ağrısı mevcuttur. MVP tanılı hastalardaki bu ağrının tam sebebi bilinmemektedir. Diğer taraftan Nötrofil/Lenfosit oranı (NLO), birçok kardiyovasküler hastalıkta prognoz ve sonuçlar ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada, NLR ile MVP tanılı hastalardaki göğüs ağrısı arasındaki ilişki araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada 2016 ve 2019 yılları arasında enstitümüz kardiyoloji polikliniklerine başvuran MVP tanılı hastaların tıbbi kayıtları incelenmiştir. Göğüs ağrısı ile başvuran MVP tanılı hastaların bazal karakteristikleri, biyokimyasal parametreleri ve NLR değerleri, göğüs ağrısı olmayan MVP tanılı hastalar ( kontrol grup) ile mukayese edilmiştir. MVP tanılı hastalardaki göğüs ağrısının bağımsız belirteçleri lojistik regresyon yöntemi ile araştırılmıştır
BULGULAR: Göğüs ağrısı olan MVP tanılı hastalarının vücut kitle endeksleri, Sistolik kan basınçları göğüs ağrısı olmayan MVP hastalarına göre anlamlı olarak daha düşük; kalp hızı, panik atak oranı, kadın cinsiyet, NLO, beyaz küre anlamlı olarak daha yüksek olarak saptandı. Regresyon analizinde, düşük vücut kitle endeksi (OR = 0.76, P<0.01), kadın cinsiyet (OR = 2.86, P<0.01) ve NLO (OR = 2.91, P<0.01) MVP tanılı hastalarda göğüs ağrısının bağımsız belirteçleri olarak tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma grubumumuzda, NLO’ nın MVP tanılı hastalarda göğüs ağrısının bağımsız bir belirteci olduğu saptanmıştır. NLO, MVP hastalarında görülen hiper-adrenerjik durum ile ilşkili olabilir. NLO klinik pratikte hemen ulaşılabilen ve ucuz bir yöntem olduğundan; MVP tanılı hastalarının göğüs ağrısının değerlendirilmesinde ve hangi hastalarının beta blokerden fayda görebileceğinin tespit edilmesinde, klinik kullanım alanı bulabilir.

Anahtar Kelimeler: : Mitral Kapak Prolapsusu, Kan hücresi sayımı, Göğüs ağrısı

Nizamettin Selçuk Yelgeç, Mehmet Baran Karataş, Yiğit Çanga, Özge Güzelburç, Dilaver Öz, Ahmet Zengin, Ayşe Emre. The neutrophil-to-lymphocyte ratio is associated with acute chest pain in patients with mitral valve prolapse. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 125-131

Corresponding Author: Nizamettin Selçuk Yelgeç, Türkiye
Manuscript Language: English