Volume : 8 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Endovascular treatment in lower extremity peripheral artery disease: A single center experience [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 142-147 | DOI: 10.5505/ktd.2019.92609

Endovascular treatment in lower extremity peripheral artery disease: A single center experience

Deniz Kaptan Ozen, Burak Turan
Department Of Cardiology, Derince Training And Research Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Endovascular treatment has become increasingly more important for symptomatic peripheral artery disease. In this study, we aimed to present the percutaneous procedure data of the last 8 years of our center retrospectively.
METHODS: Interventions of lower extremity arteries performed in our clinic between July 2011 and December 2018 were retrospectively reviewed. Demographic, laboratory, procedural data and in-hospital adverse events were obtained from patient records.
RESULTS: 541 peripheral artery procedures were searched on the records. A total of 420 vascular endovascular treatment containing iliac (n = 219), femoropliteal (n = 184) and tibial / peroneal (n = 17) arteries were included in the study. The overall procedural success rate was 96%, and the number and success of procedures increased markedly over the years. The success rate of iliac and femoropopliteal procedures was over 97%, whereas tibioperoneal artery interventions were 100%. In-hospital deaths were observed in 3 (0.8%), amputations in 2 (0.5%), major bleeding in 2 (0.5%), dialysis needs in 3 (0.8%) and cerebrovascular event in 1 (0.3%) patients. 85% of the patients were discharged in one day after the procedure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endovascular treatment of lower extremity artery diseases is performed in our center with increasing number of procedures, success rate and reasonable complication rates.

Keywords: Peripheral artery disease, lower extremity, angioplasti

Alt ekstremite periferik arter hastalığında endovasküler tedavi: Tek merkez deneyimi

Deniz Kaptan Ozen, Burak Turan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Semptomatik alt ekstremite arter hastalığında endovasküler tedavi giderek artan önemle tedavide yerini almıştır. Çalışmamızda merkezimizin son 8 yılına ait perkütan işlem verilerinin retrospektif sunulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2011 ile Aralık 2018 arası kliniğimizde yapılan alt ekstremite arterlerine yönelik girişimler geriye dönük tarandı. Demografik, laboratuvar ve işlem verileri hastane içi istenmeyen olaylar hasta kayıtlarından elde edilerek sunuldu.
BULGULAR: 541 periferik arter girişimi tarandı. Toplamda 374 adet alt ekstremite arterine yönelik girişimde iliak (n=219), femoropliteal (n=184) ve tibial/peroneal (n=17) arterleri içeren 420 damara endovasküler tedavi çalışmaya dahil edildi. Genel işlem başarısı %97.1 olup işlem sayı ve başarısında yıllara göre belirgin artış izlendi. İliak ve femoropopliteal girişimlerde işlem başarısı %97’ nin üzerinde iken tibioperoneal arter girişimlerinde %100 saptandı. Hastane içi istenmeyen ölüm 3 (%0.8), amputasyon 2 (%0.5), major kanama 2 (%0.5), diyaliz ihtiyacı 3 (%0.8) ve serebrovasküler olay (%0.3) saptandı. Hastaların %85’ i işlem sonrası bir gün içinde taburcu edildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Alt ekstremite arter hastalıklarında endovasküler tedavi yıllar içinde giderek artan sayılarda yapılmaktadır. Teknik gelişmeler ve artan tecrübe yüksek başarı, makul komplikasyon oranları ve erken mobilizasyona imkan sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Periferik arter hastalığı, alt ekstremite, anjiyoplasti

Deniz Kaptan Ozen, Burak Turan. Endovascular treatment in lower extremity peripheral artery disease: A single center experience. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 142-147

Corresponding Author: Deniz Kaptan Ozen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish