Volume : 8 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Assesment of Smartphone Addiction in Adolescents between 11-17 Age Who Admitted to A Tertiary Child and Adolescent Psychiatry Policlinic [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 34-40 | DOI: 10.5505/ktd.2019.23500

Assesment of Smartphone Addiction in Adolescents between 11-17 Age Who Admitted to A Tertiary Child and Adolescent Psychiatry Policlinic

Kübra Yıldız, Pelin Mutlu Ağaoğlu, Yeliz Dineri, Elif Beyoğlu, Ayşegül Erdoğan, Ramazan Azim Okyay
Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Kahramanmaraş

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the smartphone addiction status in adolescents who applied to the Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic and to investigate the relationship between smartphone addiction and socio-demographic characteristics and smartphone usage behaviors.
METHODS: A total of 119 adolescents aged 11-17 years were included in the study. A questionnaire querying socio-demographic characteristics and including Smart Phone Addiction Scale (SAS) was applied to adolescents.
RESULTS: The mean age of adolescents was 14.39 ± 1.90 and 50.4% (n = 60) were male. 53.8% of the participants stated that they had a smartphone. There was a significant difference between male and female gender in terms of usage purpose of smartphones (p <0.0001). Three groups were formed according to smartphone usage duration: one hour and less, 2-5 hours and 6 hours and more and a significant difference was found among three groups in terms of SAS scores (p <0.0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Children and adolescents should be directed to various social activities in order to decrease the smartphone usage duration and families should be informed about smartphone addiction.

Keywords: Smartphone usage, addiction, adolescents

Üçüncü Basamak Bir Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran 11-17 Yaş Arası Adölesanlarda Akıllı Telefon Bağımlılığının Değerlendirilmesi

Kübra Yıldız, Pelin Mutlu Ağaoğlu, Yeliz Dineri, Elif Beyoğlu, Ayşegül Erdoğan, Ramazan Azim Okyay
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvuran adölesanlarda akıllı telefon bağımlılık durumunu değerlendirmek ve akıllı telefon bağımlılık durumunun sosyodemografik özellikler ve akıllı telefon kullanım davranışları ile ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya 11-17 yaş arasında 119 adölesan dahil edilmiştir. Adölesanlara sosyo-demografik özelliklerini ve akıllı telefon kullanım davranışlarını irdeleyen bilgi formu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (ATBÖ)’ni içeren anket uygulanmıştır.
BULGULAR: Adölesanların yaş ortalaması 14,39±1,90 olup %50,4’ü (n=60) erkek idi. Katılımcıların %53,8’i kendine ait bir akıllı telefonu olduğunu belirtmiştir. Kadın ve erkek cinsiyette akıllı telefonları kullanım amacı açısından anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,0001). Akıllı telefon kullanım süresi bir saat ve daha az, 2-5 saat ve 6 saat ve daha fazla kullananlar olmak üzere üç grup oluşturulmuş ve bu üç grup arasında ATBÖ puanları açısından anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,0001)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk ve adölesanların akıllı telefon kullanım süresinin azaltılması için çeşitli sosyal aktivitelere yönlendirilmesi ve ailelerin akıllı telefon bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon kullanımı, bağımlılık, adölesanlar

Kübra Yıldız, Pelin Mutlu Ağaoğlu, Yeliz Dineri, Elif Beyoğlu, Ayşegül Erdoğan, Ramazan Azim Okyay. Assesment of Smartphone Addiction in Adolescents between 11-17 Age Who Admitted to A Tertiary Child and Adolescent Psychiatry Policlinic. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 34-40

Corresponding Author: Elif Beyoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English