Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
The relationship between bendopnea and clinical outcomes in stable pulmonary arterial hypertension outpatients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 62-68 | DOI: 10.5505/ktd.2019.04317

The relationship between bendopnea and clinical outcomes in stable pulmonary arterial hypertension outpatients

Kurtuluş Karaüzüm, İrem Karaüzüm
Department of Cardiology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Bendopnea is a novel respiratory symptom recently reported, which is described shortness of breath when bending forward in patients with heart failure (HF). It has been shown that bendopnea is associated with worse clinical outcomes in HF patients. We first reported that the presence of bendopnea in pulmonary arterial hypertension (PAH) patients in our previous study. The aim of this study was to evaluate the relationship between bendopnea and clinical outcomes in stable PAH outpatients with and without bendopnea.
METHODS: We conducted a prospective observational study of 62 patients who admitted to our special PAH clinic for routine periodic controls. Clinical outcomes of study were HF-related hospitalization and all-cause mortality at 3 and 12 months.
RESULTS: Bendopnea was present 25.8% in the study population. HF-related hospitalization at 3 months was statistically significant higher in patients with bendopnea than patients without bendopnea (p=0.003). There was no statistically difference between two groups in term of all-cause mortality at 3 months (p=0.427). HF-related hospitalization at 12 months was statistically significantly higher in patients with bendopnea (p<0.001). All-cause mortality at 12 months was markedly higher in with bendopnea group than the without bendopnea group (p=0.004). In multivariable logistic regression analysis, bendopnea was an independent predictor of HF-related hospitalization at 3 and 12 months, also bendopnea was a predictor of all-cause mortality at 12 months but not at 3 months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Bendopnea was associated worse clinical outcomes in stable PAH outpatients. Bendopnea may be used for prognosis and risk assessment in PAH patients.

Keywords: Bendopnea, pulmonary arterial hypertension heart failure, hospitalization

Stabil ayaktan pulmoner arteryel hipertansiyon hastalarında bendopne ve klinik sonlanımlar arasındaki ilişki

Kurtuluş Karaüzüm, İrem Karaüzüm
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bendopne kalp yetersizliği (KY) hastalarında öne eğilince nefes darlığı gelişmesi olarak yeni tanımlanmış solunumsal bir yakınmadır. KY hastalarında kötü klinik sonlanımlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bir önceki çalışmamızda pulmoner arteryel hipertansiyon (PAH) hastalarında bendopnenin varlığını göstermiştik. Çalışmamızın amacı; PAH hastalarında bendopne varlığının klinik sonlanımlarla olan ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Rutin periyodik kontolleri için spesifik PAH polikliniğimize başvurmuş 62 ayaktan PAH hastasından oluşan bir gözlemsel çalışma planladık. Çalışmanın sonlanımları, 3. ve 12. ayda KY nedenli hastaneye yatış ve tüm nedenli ölümler idi.
BULGULAR: Çalışma grubunun % 25.8’inde bendopne mevcuttu. 3. ayda KY nedenli hastaneye yatış oranları bendopnesi olan hastalarda olmayanlara göre istatistiksel olarak daha yüksekti (p=0.003). İki grup arasında 3. ay tüm nedenli ölümlerde anlamlı fark yoktu (p=0.427). 12. ayda KY nedenli hastaneye yatış oranları bendopnesi olan hastalarda olmayanlara göre istatistiksel olarak daha yüksekti (p<0.001). 12. ayda tüm nedenli ölümler bendopnesi olan hastalarda belirgin olarak daha fazlaydı (p=0.004). Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, bendopne 3. ve 12. ay KY nedenli hastaneye yatışlar ve 12. Ay tüm nedenli ölümlerin bağımsız öngördürücü olarak bulundu ancak 3. ay tüm nedenli ölümlerde öngördürücü olarak saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bendopne stabil ayaktan PAH hastalarında kötü klinik sonlanımlarla ilişkili bulundu. Bendopne, PAH hastalarında prognoz ve risk değerlendirmesinde kullanışlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bendopne, pulmoner arteryel hipertansiyon, kalp yetersizliği, hastaneye yatış.

Kurtuluş Karaüzüm, İrem Karaüzüm. The relationship between bendopnea and clinical outcomes in stable pulmonary arterial hypertension outpatients. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 62-68

Corresponding Author: Kurtuluş Karaüzüm, Türkiye
Manuscript Language: English