Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Does Mean Platelet Volume to Lymphocyte Ratio Associates with Irritable Bowel Syndrome and its subtypes? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 50-54 | DOI: 10.5505/ktd.2019.60948

Does Mean Platelet Volume to Lymphocyte Ratio Associates with Irritable Bowel Syndrome and its subtypes?

Tuba Taslamacıoğlu Duman, Burçin Meryem Atak Tel
Abant Izzet Baysal Univercity Medical Faculty

INTRODUCTION: Hemogram parameters are considered as inflammatory markers in various diseases. The objective of this study was to assess mean platelet volume to lymphocyte ratio (MPVLR) of subjects with IBS and to compare to those in healthy population.

METHODS: Patients with IBS whose admissions to our outpatient internal medicine clinic were enrolled to the study. Patients with IBS were divided into two groups according to the predominant symptom, either IBS diarrhea predominant (IBS-D) or IBS constipation predominant (IBS-C). Healthy volunteers were enrolled as control group. General characteristics and MPVLR levels of the groups compared.

RESULTS: The MPVLR of IBS-C, IBS-D and control groups were 0.005 (0.001), 0.004 (0.001) and 0.003 (0.001), respectively (p<0.001). Post Hoc test revealed that MPVLR of IBS-C and IBS-D groups were similar (p=0.44) and MPVLR of control groups was significantly lower than that of the IBS-C (p<0.001) and IBS-D (p<0.001) groups.


DISCUSSION AND CONCLUSION: The main outcome of present study was that MPVLR could be used as a marker of IBS. However, it is not useful in differentiating IBS constipation predominance from IBS diarrhea predominance. In conclusion, despite increased MPVLR could not differentiate IBS constipation predominance from the IBS diarrhea predominance, it could be useful in establishing the diagnosis of IBS.

Keywords: Irritable bowel syndrome, Mean platelet volume to lymphocyte ratio, Inflamamtion

Ortalama Trombosit Hacmi/Lenfosit Sayısı Oranı İrritabl Barsak Sendromu ve Subtipleri ile İlişkili midir?

Tuba Taslamacıoğlu Duman, Burçin Meryem Atak Tel
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemogram parametreleri birçok çalışmada inflamatuvar belirteç olarak kullanılmaktadır.
Bu çalışmamızdaki amacımız İBS ve sağlıklı kontrollerdeki ortalama trombosit hacmi/lenfosit oranının (MPVLR) karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: İç hastalıkları polikliniğimize başvuran İBS’li hastalar çalışmamıza alındı. İBS’li hastalar diyare predominat İBS (IBS-D) ve konstipasyon predominant İBS (IBS-C) olarak iki ana gruba ayrıldı. Sağlıklı kişilerden de kontrol grubu oluşturuldu. Çalışmamızda grupların genel özellikleri ve MPVLR seviyeleri karşılaştırıldı.

BULGULAR: IBS-C, IBS-D ve kontrol gruplardaki MPVLR sırasıyla; 0.005 (0.001), 0.004 (0.001) ve 0.003 (0.001), (p<0.001) idi. Post Hoc testi ile IBS-C ve IBS-D gruplarındaki MPVLR oranları benzer olup (p=0.44), MPVLR control grupta ise IBS-C (p<0.001) ve IBS-D (p<0.001) gruplarından anlamlı olarak düşük saptandı.


TARTIŞMA ve SONUÇ: MPVLR, İBS hastalarında inflamatuvar marker olarak kullanılabileceği bu çalışmamızdaki ana sonucumuzdur. Ancak İBS grupları arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Sonuçta İBS-C ve İBS-D arasında MPVLR benzer olmakla birlikte İBS hastalarının sağlıklılardan ayrımında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İrritabl barsak sendromu, Ortalama trombosit hacmi/lenfosit oranı, İnflamasyon

Tuba Taslamacıoğlu Duman, Burçin Meryem Atak Tel. Does Mean Platelet Volume to Lymphocyte Ratio Associates with Irritable Bowel Syndrome and its subtypes?. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 50-54

Corresponding Author: Tuba Taslamacıoğlu Duman, Türkiye
Manuscript Language: English