Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Measurement of Occupational Image Perceptions of Health Management Students [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 109-117 | DOI: 10.5505/ktd.2019.65477

Measurement of Occupational Image Perceptions of Health Management Students

Kerem TOKER1, Fadime ÇINAR2
1Bezmialem Vakif University, Faculty of Health Sciences, Health Management, Istanbul, Turkey,
2Sabahattin Zaim University, Faculty of Health Sciences, Health Management, Istanbul, Turkey,

INTRODUCTION: In modern societies, occupational image perception affects the decision of individuals to choose whether to pursue a career choice or not. The purpose of this research is to identify health management education at the graduate students of occupational image perception level in Turkey.
METHODS: This descriptive study was conducted with the participation of 213 health management students who were studying at the three foundation universities in the 2018-2019 academic year. “Introductory Form” and “Occupational Image Perception Scale” were used to collect the data. The data were analyzed in SPSS 25.0 package program.
RESULTS: 74.1% of the students were female and 93.1% were in the 20-24 age group. The mean score of the health management students for this profession was 3.31 ± 0.36. It was found that students mostly preferred this department with the recommendation of the close environment, and they perceived health management as a qualifying profession but perceived it as a relatively low status occupation
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that the students of the health management department had a moderate image perception towards the health management occupation. In order to improve the image of health management, students' perspectives on the occupation should be evaluated and their awareness about the importance of occupational image should be increased. It can be suggested that students should be professional in the occupation and to increase their professional skills by continuing their education

Keywords: Health management, Occupational image, Health management students

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki İmaj Algılarının Ölçülmesi

Kerem TOKER1, Fadime ÇINAR2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi,İstanbul, Türkiye,
2Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi,İstanbul, Türkiye,

GİRİŞ ve AMAÇ: Modern toplumlarda mesleki imaj algısı bireylerin hem meslek seçimini hem de var olan mesleklerini sürdürüp sürdürmeme kararını etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de lisans düzeyinde sağlık yönetimi eğitimi alan öğrencilerin mesleki imaj algı düzeylerini tespit etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma üç vakıf üniversitesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenim gören 213 sağlık yönetimi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti. Verilerin toplanmasında “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Mesleki İmaj” ölçeği kullanıldı. Veriler SPSS 25.0 paket programında analiz edildi.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin %74,1’inin kadın olduğu ve %93,1’inin 20-24 yaş aralığı grubunda olduğu saptandı. Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin bu mesleğine yönelik imaj ölçeği puan ortalamasının 3,31±,36 olduğu saptandı. Öğrencilerin çoğunlukla yakın çevrenin tavsiyesi ile bu bölümü tercih ettiği, sağlık yöneticiliğini nitelik gerektiren bir meslek olarak gördüklerini ancak nispeten düşük statüye sahip bir meslek olarak algıladıkları tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin sağlık yöneticiliği mesleğine yönelik orta düzeyde imaj algısına sahip oldukları saptandı. Sağlık yöneticiliği imajını geliştirebilmek adına öğrencilerin mesleğe bakış açıları değerlendirilmeli ve mesleki imajın önemi hakkında farkındalıklarının artırılması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık yöneticiliği, Mesleki imaj, Sağlık yönetimi öğrencileri

Kerem TOKER, Fadime ÇINAR. Measurement of Occupational Image Perceptions of Health Management Students. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 109-117

Corresponding Author: Kerem TOKER, Türkiye
Manuscript Language: Turkish