ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - IV

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VII

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
İnkus Uzun Kolu Defektlerinde Kemik Çimento ve İnkus Transpozisyonu Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Bone Cement and Incus Transposition Outcomes in Repair of Incus Long Arm Defects
Bayram Şahin, Merve Akyol, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Selahattin Genç
doi: 10.5505/ktd.2020.24571  Sayfalar 1 - 7

5.
Multiple myelom hastalarında otolog kök hücre nakli kardiyotoksik mi? kardiyoprotektif mi?
Is the autologous stem cell transplantation cardiotoxic or cardioprotective in patients with multiple myeloma ?
ayfer gedük, Elif Birtas Atesoglu, Özgür Mehtap, Pinar Tarkun, esra terzi demirsoy, Meral Uluköylü Mengüç, ZAFER GULBAS, Irem Karauzum, Abdullah Hacıhanefioğlu
doi: 10.5505/ktd.2020.79663  Sayfalar 8 - 13

6.
Bobrek Nakilinde Saglik Iliskili Yasam Kalitesi ve Ilgili Parametreler
Health Related Quality of Life in Renal Transplantation and Related Parameters
Sibel Bek, Kuddusi Cengiz
doi: 10.5505/ktd.2020.65768  Sayfalar 14 - 21

7.
Kronik böbrek hastalığında serum Mg, NO ve IMA seviyeleri
The levels of serum Mg, NO, and IMA in chronic kidney disease
Serkan Bakirdogen, Ceren Demir, Hakan Türkön, Dilek Ulker Cakir, Burak Tok
doi: 10.5505/ktd.2020.55823  Sayfalar 22 - 26

8.
Relapsing-remitting multiple skleroz hastalarında difüzyon tensor görüntüleme bulguları: Bir vaka-kontrol çalışması
Diffusion tensor imaging findings in relapsing-remitting multiple sclerosis patients: a case-control study
İsa Cam, Hande Bickin, Yonca Anik, Hüsnü Efendi
doi: 10.5505/ktd.2020.45467  Sayfalar 27 - 34

9.
Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin koroner arter baypas cerrahisi yapılan hastalarda mortalite ve morbidite üzerine etkisi
The Effect of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor Therapy on Mortality and Morbidity in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting Surgery
Özgür Barış, Muhip Kanko, Hakan Parlar, Şadan Yavuz, Kamil Turan Berki
doi: 10.5505/ktd.2020.87369  Sayfalar 35 - 42

10.
Covid–19 pandemisi sırasında uygulanan sosyal izolasyon protokolünün postoperatif dönemdeki bariatrik cerrahi hastalarının egzersiz düzeyi, beslenme alışkanlıkları, metabolik parametreleri ve emosyonel durumları üzerine etkileri
The effects of social isolation measures due to Covid-19 pandemia on the exercise status, eating behaviours, metabolic parameters and emotional status of postoperative bariatric surgery patients.
Halit Eren Taşkın, Gözde İn, Muzaffer Al, Abdullah Kağan Zengin
doi: 10.5505/ktd.2020.79990  Sayfalar 43 - 55

11.
Gastroözefageal reflü hastalığında robotik fundoplikasyona karşı laparoskopik nissen fundoplikasyonu
Robotic Surgery versus Laparoscopic Nissen Fundoplication For Gastroesophageal Reflux Disease
Volkan Oter, Erdal Bostanci, Ali Bal, Mehmet Aziret, Kerem Karaman, Metin Ercan
doi: 10.5505/ktd.2020.74317  Sayfalar 56 - 60

12.
Üçüncü basamak bir hastanenin acil servisine başvuran ortopedik adli olguların incelenmesi
Analysis of the orthopedic forensic cases admitted to the emergency department in a tertiary care setting
Emin Uysal, Yahya Ayhan Acar
doi: 10.5505/ktd.2020.03360  Sayfalar 61 - 65

DERLEME
13.
Semer Burun Deformitesi ve Rekonstrüksiyonu
Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Selahattin Genç
doi: 10.5505/ktd.2020.11043  Sayfalar 66 - 74

ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
1. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi’nde sunulan bildirilerin yayına dönüşme oran ve özellikleri: bibliyometrik analiz.
Publication rates and characteristics of abstracts presented in the first National Pediatric Orthopedics Congress: a bibliometric study.
Ahmet Hamdi Akgülle, Evrim Şirin
doi: 10.5505/ktd.2020.15931  Sayfalar 75 - 78

15.
Gerilim tipi baş ağrısı hastalarında temporomandibular disfonksiyon birlikteliği
Temporomandibular dysfunction in patients with tension type headache
Aybala Neslihan Alagöz, Seher Şirin, Sena Destan Bünül
doi: 10.5505/ktd.2020.48608  Sayfalar 79 - 85

16.
Çocuklarda Yanık; 145 Hasta İle Güncellenen Veriler
Burns in Children: Data Update With 145 Patients
Mustafa Alper Akay, Murat Güven, Hayrünisa Kahraman Esen, Osman Esen, Zekeriya İlce
doi: 10.5505/ktd.2020.31549  Sayfalar 86 - 92

17.
Kardiyak cerrahi geçiren hastalarda preoperatif aneminin etkisi
The impact of preoperative anemia in patients undergoing cardiac surgery
Ayten Saracoglu, Mehmet Ezelsoy, Kemal Saracoglu
doi: 10.5505/ktd.2020.59932  Sayfalar 93 - 99

18.
Antitrombotik ajanların preoperatif kesilmesinin tromboz ve kanama riski üzerine etkileri
Withdrawal of antithrombotic agents and its impact on thrombosis and bleeding in patients undergoing cardiac surgery
Ayten Saracoglu, Mehmet Ezelsoy, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.5505/ktd.2020.65983  Sayfalar 100 - 105

19.
De Quervain Tenosinovit Cerrahisinde Longitudinal insizyon mu? Transvers insizyon mu?
Longitudinal incision versus transverse incision in De Quervain’s tenosynovitis surgery
erdinç acar, alper gültekin
doi: 10.5505/ktd.2020.78989  Sayfalar 106 - 110

20.
Çocukluk Çağı Viral Gastroenteritlerin Hastane Yatışlarında Nötrofil / Lenfosit Oranının Etkinliği
The Effectiveness of Neutrophil / Lymphocyte Ratio in Hospitalization of Childhood Viral Gastroenteritis
Emrah Çelik, Hüseyin Cahit Halhalli, Emre Şancı
doi: 10.5505/ktd.2020.26986  Sayfalar 111 - 119

21.
Kardiyovasküler Hastalıkların Tanısında Yeni Nesil Dizi Analizi Yöntemi ile Genetik Varyasyonların Tespitinin Önemi
Sinem Yalçıntepe, Hakan Gürkan, Sezgi Sarıkaya Solak, Selma Demir, Emine İkbal Atlı, Engin Atlı, Servet Altay
doi: 10.5505/ktd.2020.48108  Sayfalar 120 - 127

22.
Covid-19'un Yoğun Bakım Yönetiminde Uzatılmış Hidroksiklorokinin Sağkalım ve Maliyetler Üzerindeki Etkisi
The Effect of Extended Hydroxychloroquine in Intensive Care Management of Covid-19 on Survival and Costs
Fulya Ciyiltepe, Ayten Saracoglu, Ersin Kahraman, Yeliz Bilir, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.5505/ktd.2020.93357  Sayfalar 128 - 135

OLGU SUNUMU
23.
Çölyak Krizi İle Başvuran Üç Yaşında Çocuk Olgu
A 3-Year-Old Boy Presenting With Celiac Crisis: A Case Report
Sibel Yavuz, Gökhan Tümgör
doi: 10.5505/ktd.2020.67790  Sayfalar 136 - 138

LookUs & Online Makale