ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Üçüncü basamak bir hastanenin acil servisine başvuran ortopedik adli olguların incelenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 61-65 | DOI: 10.5505/ktd.2020.03360

Üçüncü basamak bir hastanenin acil servisine başvuran ortopedik adli olguların incelenmesi

Emin Uysal1, Yahya Ayhan Acar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı acil servise (AS) başvuran ortopedik adli olguların değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunun acil servisine 1 Haziran 2018 ve 30 Haziran 2018 tarihleri arasında başvuran adli olgular geriye dönük olarak incelendi. Ortopedi kliniğine konsulte edilmeyen ve yetersiz verisi olan olgular dışlandı. Yaş grupları (0-18 yaş, 19-64 yaş, 64 yaş üzeri), cinsiyet (kadın, erkek) travma etyolojisi (trafik kazaları, darp, kesici-delici alet yaralanmaları, ateşli silah yaralanmaları, elektrik yaralanmaları, göçük altında kalma yaralanmaları), cerrahi gereksinim, kırık varlığı, etkilenen vücut kısmı, hastaneye yatış durumu ve mortalite durumları, adli raporlar, hastane bilgi sistemi ve hasta dosyalarından kaydedildi.
BULGULAR: Toplamda 3732 adli olgu incelendi ve 500 tane ortopedik olgu çalışmaya dahil edildi. Başvuru nedenleri şu şekilde bulundu; trafik kazaları (n=301, % 60.2), darp (n=136, % 27.2), kesici delici alet yaralanmaları (n=15, % 3.0), düşmeler (n=25, % 5.0), ateşli silah yaralanmaları (n=21, % 4.2), elektrik yaralanmaları (n=1, % 0.2), göçük altında kalma (n=1, % 0.2). Yaralanan bölgelerde şu şekilde bulundu; üst ekstremite (n=195, % 39.0), alt ekstremite (n=174, % 34.8), spinal kolon (n=1, % 0.2), pelvis (n=21, % 4.2), çoklu travma (n=109, 21.8). Toplamda 41 (% 8.2) hastanın hastaneye yatırıldığı ve mortalitenin 4 (% 0.8) olguda görüldüğü bulundu. Cerrahi girişim gereksinimi ve kırık oranları 65 yaş üstü ve altı hastalarda istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklıydı (sırasıyla p=0.015 ve p=0.005; Ki-Kare testi).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ortopedik yaralanmaların eşlik ettiği adli olgularda cerrahi girişim gereksinimi ve kırık ile ilişkili tek faktörün yaş olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli olgular, ortopedik, kırık, yaş

Analysis of the orthopedic forensic cases admitted to the emergency department in a tertiary care setting

Emin Uysal1, Yahya Ayhan Acar2
1Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, Bagcilar Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Gulhane School Of Medicine, University Of Health Sciences, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to evaluate the orthopedic forensic cases admitted to the emergency department (ED).
METHODS: Forensic cases admitted to the ED were analyzed retrospectively between June 01st, 2018 and June 30th, 2018 in a tertiary care setting. Patients who were not consulted to the Orthopedics clinic and with insufficient data were excluded. Age groups (0-18 years, 19-64 years, >64 years), gender (male, female), trauma etiology (traffic accidents, physical assault, penetrating injuries, falls, gunshot injuries, electrical injuries, dent injuries), surgical intervention requirement, presence of fracture, affected body part, hospitalization and mortality status were recorded from hospital information system, forensic reports, and patient charts.
RESULTS: A total of 3732 forensic cases were analyzed and 500 orthopedic cases were included in the study. Admission causes were as follows: traffic accidents (n=301, 60.2%), physical assault (n=136, 27.2%), penetrating injuries (n=15, 3.0%), falls (n=25, 5.0%), gunshot injuries (n=21, 4.2%), electrical injuries (n=1, 0.2%), dent injury (n=1, 0.2%). Reported injury sites were as follows: upper extremity (n=195, 39.0%), lower extremity (n=174, 34.8%), spinal colon (n=1, 0.2%), pelvis (n=21, 4.2%), multiple trauma (n=109, 21.8%). A total of 41 (8.2%) patients required hospitalization mortality was positive in 4 (0.8%) patients. Surgical intervention and fracture rates were statistically significant between patients over and under 65 years old (p=0.015 and 0.005, respectively; Chi-square test).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The current study showed that the only factor related to fracture and surgical intervention was the age among forensic cases with a complaint of orthopedic injury.

Keywords: Forensic cases, orthopedics, fracture, age

Emin Uysal, Yahya Ayhan Acar. Analysis of the orthopedic forensic cases admitted to the emergency department in a tertiary care setting. Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 61-65

Sorumlu Yazar: Emin Uysal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale