ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Gerilim tipi baş ağrısı hastalarında temporomandibular disfonksiyon birlikteliği [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 79-85 | DOI: 10.5505/ktd.2020.48608

Gerilim tipi baş ağrısı hastalarında temporomandibular disfonksiyon birlikteliği

Aybala Neslihan Alagöz1, Seher Şirin2, Sena Destan Bünül1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Baş ağrısı toplumda yaygındır ve en sık gerilim tipi baş ağrıları (GTBA) görülmektedir.
Temporomandibular disfonksiyon (TMD) hastalarındada en sık görülen üç semptomdan biri
GTBA’larıdır. Ağrılı TMD’ları; primer başağrıları gibi diğer ağrılı durumlar ile güçlü bir şekilde
ilişkilendirilmektedir. Bizim çalışmamızda; GTBA hastalarındaki TMD özellikleri ve TMD konservatif
tedavisinin GTBA üzerine etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 50 GTBA hastası alındı, 29 tanesinde ağrılı TMD saptandı. Her iki durum için, ağrılarını vizüel analog skala (VAS) ile derecelendirmeleri istenildi. 4 hafta boyunca bilişsel davranışçı terapi uygulamaları önerildi. Bu tedavi yönetiminin TMD ve GTBA nedenli ağrı kontrolü üzerindeki etkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Hem epizodik GTBA (EGTBA) hem kronik GTBA(KGTBA) olgularında, TMD tedavisi öncesine göre tedavi sonrası, VAS ölçümlerindeki düşüşler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.002; p<0.01, p=0.001; p<0.01). Hem EGTBA hem KGTBA olgularında, TMD tedavisi öncesine göre, tedavi sonrası GTBA VAS ölçümlerindeki düşüşler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.007; p<0.01, p=0.016; p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamız; ortak patofizyolojik temeli konuşulan bu iki ağrılı hastalıkta, TMD’nin tedavisinin hem hastalığın kendisinde hem de ilişkili olduğu GTBA şiddetinde belirgin iyilik hali sağladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gerilim tipi baş ağrısı, temporomandibular disfonksiyon, vizüel analog skala, bilişsel davranışçı terapi

Temporomandibular dysfunction in patients with tension type headache

Aybala Neslihan Alagöz1, Seher Şirin2, Sena Destan Bünül1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli

INTRODUCTION: Headache is common in the world and the most common type is tension type headache (TTH). One of the three most common symptoms in patients with temporomandibular dysfunction (TMD). Painful TMD; it is strongly associated with other painful conditions such as primary headaches. In our study; TMD features and effects of TMD cognitive treatment on TTH were investigated.
METHODS: 50 patients of TTH were included in the study, 29 of them had painful TMD. In boths cases, they were asked to rate their pain with a visual analog scale (VAS). Cognitive behavioral therapy was recommended for 4 weeks. The effects of this treatment on pain control due to TMD and TTH were evaluated.
RESULTS: Decreases in TMD VAS measurements after TMD treatment were found to be statistically significant (p=0.002;p<001, p=0.001;p<0.01), in both episodic and chronic type TTH cases. Decreases in TTH VAS measurements after treatment were found to be statistically significant (p=0.007; p<0.01, p=0.016;p<0.05), in both episodic and chronic type TTH cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the common pathophysiological basis of these two painful diseases, TMD’s cognitive treatment, both in the disease itself and the TTH shows that the improvement in severity

Keywords: Temporomandibular dysfunction, Visual analog scale, Cognitive behavioral therapy

Aybala Neslihan Alagöz, Seher Şirin, Sena Destan Bünül. Temporomandibular dysfunction in patients with tension type headache. Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 79-85

Sorumlu Yazar: Sena Destan Bünül, Türkiye
LookUs & Online Makale