ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Gastroözefageal reflü hastalığında robotik fundoplikasyona karşı laparoskopik nissen fundoplikasyonu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 56-60 | DOI: 10.5505/ktd.2020.74317

Gastroözefageal reflü hastalığında robotik fundoplikasyona karşı laparoskopik nissen fundoplikasyonu

Volkan Oter1, Erdal Bostanci2, Ali Bal3, Mehmet Aziret4, Kerem Karaman5, Metin Ercan5
1Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara
3Ankara Şehir Hastanesi,Cerrahi Onkoloji Kliniği, Ankara
4Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Sakarya
5Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu gastroözofageal reflü hastalığı için altın standarttır, ancak günümüzde robotik cerrahi de güvenli ve etkili bir yöntemdir. Ülkemizde robotik veya laparoskopik cerrahi kullanımı ile ilgili henüz bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmanın amacı, standart laparoskopik NF'yi, robotik NF yaklaşımıyla, prosedürleri kullanmanın avantajları ve dezavantajları açısından karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nissen fundoplikasyonu yapılan toplam 42 hasta çalışmaya dahil edildi. Bunlardan 28' i geleneksel laparoskopi (Grup I) ve 14'ü robotik cerrahi (Grup II) ile tedavi edildi. İki grupta yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi ile ilgili senkronizasyon sağlandı.
BULGULAR: Tüm hastalara hiatus henioplastisi ve Nissen fundoplikasyonu uygulandı. Ameliyat sırasında açık ameliyata geçilmedi ve sonrası mortalite gözlenmedi. Ortalama ameliyat süresi grup I'de 127.46 ± 42.04 dakika ve grup II'de 253.57 ± 42.48 dakika idi. Bu parametrede I ve II gruplarından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p <0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: RNF çalışmamızda konvansiyonel laparoskopik NF ile karşılaştırıldığında benzer perioperatif ve postoperatif sonuçları göstermektedir. Bu çalışma, RNF' nin GÖRH tedavisi için güvenli ve etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir, ancak ameliyat süresini uzatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Robotik, laparoskopik, nissen fundoplikasyon, gastroözofageal reflü hastalığı

Robotic Surgery versus Laparoscopic Nissen Fundoplication For Gastroesophageal Reflux Disease

Volkan Oter1, Erdal Bostanci2, Ali Bal3, Mehmet Aziret4, Kerem Karaman5, Metin Ercan5
1Department of Gastroenterological Surgery, Ankara City Hospital, Ankara
2Department of Gastroenterological Surgery, Health of Science University, Ankara City Hospital, Ankara
3Department of Surgical Oncology, Ankara City Hospital, Ankara
4Department of Gastroenterological Surgery, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya
5Department of Gastroenterological Surgery, Sakarya University, Sakarya

INTRODUCTION: Laparoscopic Nissen fundoplication was the gold standard for gastroesophageal reflux disease but nowadays, robotic surgery is also safe and effective method too. No consensus currently exists regarding the use of robotic or laparoscopic surgery in.
The aim of the present study was to compare standard laparoscopic NF with the robotic NF approach in terms of the advantages and disadvantages of using each procedure.

METHODS: A patient group of 42 candidates for Nissen fundoplication. Of these, 28 were treated by traditional laparoscopy (Group I) and 14 by robotic surgery (Group II). The synchronization was provided in the two groups about age, gender and body mass index.
RESULTS: All patients underwent Hiatus hernioplasty and Nissen fundoplication. There were no conversions to open procedures and no in-hospital deaths. Mean operation time was 127.46± 42.04 minutes in group I and 253.57±42.48 minutes in group II. There were statistically significant differences in this parameter from groups I and II (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: RNF shows similar perioperative and postoperative outcomes compared with conventional laparoscopic NF in our study. This study has demonstrated that RNF is safe and effective method for treating GERD, but it prolongs the operation time.

Keywords: Robotic, laparoscopic, nissen fundoplication, gastroesophageal reflux disease

Volkan Oter, Erdal Bostanci, Ali Bal, Mehmet Aziret, Kerem Karaman, Metin Ercan. Robotic Surgery versus Laparoscopic Nissen Fundoplication For Gastroesophageal Reflux Disease. Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 56-60

Sorumlu Yazar: Volkan Oter, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale