ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kronik böbrek hastalığında serum Mg, NO ve IMA seviyeleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 22-26 | DOI: 10.5505/ktd.2020.55823

Kronik böbrek hastalığında serum Mg, NO ve IMA seviyeleri

Serkan Bakirdogen1, Ceren Demir2, Hakan Türkön3, Dilek Ulker Cakir3, Burak Tok2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik böbrek hastalığı (KBH) hastalarında, serum ischemia-modified albumin (IMA) seviyeleri, normal popülasyona göre daha yüksek bulunmuştur. Oksidatif stres arttıkça, endotel disfonksiyonuna bağlı nitrik oksit (NO) üretimi azalmaktadır. Magnezyum (Mg), endotel üzerinde NO üretimini artırır. Çalışmamızın amacı, KBH (evre 1-4) hastalarında serum IMA, NO ve Mg seviyelerini birbiriyle karşılaştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya evre (1-4) 29 KBH hastası dahil edildi. Ayrıca, 40 kişilik sağlıklı gönüllüden oluşan bir kontrol grubu da oluşturuldu. Her iki grupta serum IMA, NO ve Mg tayini yapıldı. Serum Mg kolorimetrik yöntemle; IMA, hızlı kolorimetrik metodla; NO, ELISA ile analiz edildi. İstatistiksel anlamlılık için p < 0.05 kabul edildi.
BULGULAR: Hasta grubunda serum IMA düzeyi kontrol grubuna göre istatiksel anlamlı daha yüksekti (p=0.023). Serum NO ve Mg yönünden gruplar arasında farklılık bulunmadı (p > 0.05). Hasta grubunda, serum IMA ve NO arasında istatistiksel anlamlı ve pozitif yönde ilişki saptandı (p=0.023, r=0.421). Serum IMA ve Mg arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı (p=0.96). Serum NO ve Mg arasında istatistiksel anlamlı ve negatif ilişki bulundu (p=0.02, r=-0.43).
TARTIŞMA ve SONUÇ: KBH (evre 1-4) hastalarının serumunda NO ve Mg seviyelerine bakılması, oksidatif stresi öngörmede faydalı bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Magnezyum, nitrik oksit, ischemia-modified albumin, kronik böbrek hastalığı

The levels of serum Mg, NO, and IMA in chronic kidney disease

Serkan Bakirdogen1, Ceren Demir2, Hakan Türkön3, Dilek Ulker Cakir3, Burak Tok2
1Canakkale University School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Nephrology, Canakkale
2Canakkale Onsekiz Mart University School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Canakkale
3Canakkale Onsekiz Mart University School Of Medicine, Department Of Medical Biochemistry, Canakkale

INTRODUCTION: In chronic kidney disease (CKD) patients, serum levels of ischemia-modified albumin (IMA), are found to be higher compared to the normal population. As oxidative stress increases, nitric oxide (NO) production reduces linked to endothelial dysfunction. Magnesium (Mg) increases NO production by endothelium. The aim of the study was to compare serum IMA, NO, and Mg levels in patients with CKD (stage 1-4).
METHODS: The study included 29 CKD patients with stage 1-4. Additionally, a control group comprised 40 healthy volunteers. Serum IMA, NO, and Mg testing was performed in both groups. Serum Mg was analyzed with the colorimetric method, IMA was analyzed with the rapid colorimetric method, while NO was analyzed with ELISA. Statistical significance was accepted as p < 0.05.
RESULTS: Serum IMA levels were significantly higher in the patient group than in the control group. (p=0.023), while there were no differences between the groups in terms of serum NO and Mg (p>0.05). In the patient group a statistically significant and positive correlation was identified between serum IMA and NO (p=0.023, r=0.421). There was no statistically significant correlation between serum IMA and Mg (p=0.96). There was a statistically significant and negative correlation between serum NO and Mg (p=0.02, r=-0.43).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Examination of the serum NO and Mg levels in CKD patients (stage 1-4) was not found to be beneficial to predict oxidative stress.

Keywords: Magnesium, nitric oxide, ischemia-modified albumin, chronic kidney disease

Serkan Bakirdogen, Ceren Demir, Hakan Türkön, Dilek Ulker Cakir, Burak Tok. The levels of serum Mg, NO, and IMA in chronic kidney disease. Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 22-26

Sorumlu Yazar: Serkan Bakirdogen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale