ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - IV

3.
Yazım Kuralları
Instruction for Authors

Sayfalar V - VII

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VIII - X

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Prostat Hacmi hem Prostat Kanserini hem de Gleason Skoru 7 veya Üzeri Olan Klinik Olarak Önemli Prostat Kanserini Öngörmede Tek Başına Güçlü Bir Araçtır
Prostate Volume Is a Strong Stand-Alone Tool in Predicting Both Prostate Cancer and Clinically Significant Prostate Cancer With a Gleason Score of 7 or Above
Sinan Avcı, Volkan Çağlayan, Efe ONEN, METİN KILIÇ, İbrahim Ethem Arslan, Sedat Öner
doi: 10.5505/ktd.2020.76259  Sayfalar 1 - 13

6.
Lösemi Hastalarında Kemoterapötiklerin Frontal QRS‐T Açısı Üzerine Etkisi
The effect of Chemotherapeutics on Frontal QRS‐T Angle in Patients with Leukemia
Özgür Kaplan, Şebnem İzmir Güner
doi: 10.5505/ktd.2020.24865  Sayfalar 14 - 19

DERLEME
7.
Çocuk Yaş Grubunda Çoklu Mıknatıs Yutulması; Derleme
Multiple Magnet Ingestion In Pediatric Population, A Review
Mustafa Alper Akay, Sedat Gül
doi: 10.5505/ktd.2020.60465  Sayfalar 20 - 26

OLGU SUNUMU
8.
Olgu Sunumu: Erişkin Hastada Karotisi Çevreleyen Servikal Lenfanjiyom Olgusu
A Case Report: Cervical Lymphangioma Encircling the Common Carotid Artery in an Adult Patient
Mahmut Burak Laçın, Ahmet Savranlar, Altan Kaya, Yasemin Savranlar
doi: 10.5505/ktd.2020.80664  Sayfalar 27 - 30

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Akademik Personelin Karidyovaküler Risk Farkındalıkları
Caridyovacular Risk Awareness of Academic Staff
Dilek Efe Arslan, Nazan KILIÇ AKÇA
doi: 10.5505/ktd.2020.15010  Sayfalar 31 - 38

10.
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Kısıtlama Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının Belirlenmesi
Gülşah Köse, Sevinç Taştan, Adile Çatalbaş, Hatice Akkaya, Merve Seyfi, Özlem Avşar
doi: 10.5505/ktd.2020.06432  Sayfalar 39 - 48

11.
Kriyobalon ile atriyal fibrilasyon ablasyonu yapılan hastalarda atriyal fibrilasyon tekrarının öngördürücülerinin belirlenmesi
Predictors of Recurrence in Patients Undergoing Cryoballoon Ablation for Treatment of Paroxysmal Atrial Fibrillation.
İrem Karaüzüm, Ahmet Vural
doi: 10.5505/ktd.2020.21033  Sayfalar 49 - 58

12.
Esansiyel hipertansiyonlu bireylerde endotel disfonksiyonu biyobelirteçleri olarak NO, endotelin ve microalbümünüri
NO, endothelin and microalbuminuria as biomarkers of endothelial dysfunction in subjects with essential hypertension
Kemal Mağden, Tahir Bezgin
doi: 10.5505/ktd.2020.93585  Sayfalar 59 - 67

13.
Farklı hormonların ve hücre hatlarının bir Üropatojen E. coli suşunun üremesi üzerine etkileri
The alterations on growth of a Uropathogenic E. coli with the effects of both different hormones and cell lines
Defne Gümüş, Fatma Kalaycı Yüksek, Gül İpek Gündoğan, Mine Anğ Küçüker
doi: 10.5505/ktd.2020.13540  Sayfalar 68 - 76

14.
Gebelikte eğitimin doğum korkusu ve sezaryen oranlarına etkisi
İsmail Bıyık, Mehmet Musa Aslan
doi: 10.5505/ktd.2020.37097  Sayfalar 77 - 82

15.
Fiberoptik entübasyonun ardından solunum ve hemodinamik parametrelerin değişimi: 50 hasta ile tecrübemiz
Alteration of respiratory and hemodynamic parameters following fiberoptic intubation: our experience with 50 patients
Gulseren Yilmaz, Osman Esen
doi: 10.5505/ktd.2020.16013  Sayfalar 83 - 91

16.
İskemik Dilate Kardiyomiyopati Hastalarında Ventriküler Taşikardi Ablasyonunun Qt Dispersiyonu, Tp-Te İntervali Ve Tp-Te/Qt Oranı Üzerine Akut Etkilerinin Araştırılması
Evaluation Of Acute Effect Of Ventricular Tachycardia Ablation On Qt Dispersion, Tp-Te Interval and Tp-Te/Qt Ratio In Patıents With Ischemıc Dilated Cardiomyopathy
Abdülkadir Uslu, Ayhan Küp, Serdar Demir, Kamil Gülşen, Mehmet Çelik, Alper Kepez, Taylan Akgün
doi: 10.5505/ktd.2020.49404  Sayfalar 92 - 97

17.
Karbonmonoksit İntoksikasyonu ile Acil Servise Başvuran Hastaların Başvuru Zamanı ve Mevsimsel Değişikliğinin İncelenmesi
Seasonal Changes and Time of Admission to the Emergency Unit for Patients with Carbonmonoxide Intoxication
Şükrü Koçkan, Hüseyin Cahit Halhallı
doi: 10.5505/ktd.2020.92300  Sayfalar 98 - 104

18.
Şant cerrahisi geçiren hidrosefalili çocuklarda zor entübasyon riskinin değerlendirilmesi: bir prospektif kontrollü çalışma
The evaluation of difficult intubation risk in children with hydrocephalus undergoing shunt surgery: a prospective controlled study
Ayten Saracoglu, Kemal Saracoglu, Ferhat Erenler, Hüseyin CANAZ, Deniz Kızılay, İbrahim Haluk Kafalı
doi: 10.5505/ktd.2020.65668  Sayfalar 105 - 110

19.
Göğüs Ağrısı İle Acil Servise Başvuran Akut Koroner Sendrom Şüphesi Olan Yaşlı Hastaların Değerlendirilmesinde Risk Skorlamalarının Geçerliliği Ve Güvenilirliği 
Determınatıon Of The Valıdıty And Relıabılıty Of Chest Paın Rısk Stratıfıcatıon Scores In Elderly Patıents Wıth Suspected Acute Coronary Syndrome In The Emergency Department
Emrah Celik, Aylin Erkek, Onur Karakayali, Bora Kaya, Serkan Yilmaz
doi: 10.5505/ktd.2020.02360  Sayfalar 111 - 118

20.
Hemşirelik Öğrencilerinin Stresi Azaltmada Tamamlayıcı ve Bütüncül Tedavileri Kullanma Durumları
Nursing Students Use of Complementary and Holistic Therapies to Reduce Stress
Özlem Akman, Dilek Yıldırım
doi: 10.5505/ktd.2020.72325  Sayfalar 119 - 125

21.
Fibromiyalji sendromlu hastalarda otoakustik emisyon ölçümleri
Otoacoustic emission measurements in patients with Fibromyalgia syndrome
Saime Sağıroğlu, Tuba Tülay Koca
doi: 10.5505/ktd.2020.47704  Sayfalar 126 - 130

22.
Fibromiyalji ve tıkayıcı uyku apne sendromu olan bireylerin polisomnografi parametreleri ile fonksiyonel durumlarının karşılaştırılması
Comparison of polysomnography parameters and functional status of patients with fibromyalgia and obstructive sleep apnea syndrome
Tuğba Atan, Doğan Atan
doi: 10.5505/ktd.2020.40326  Sayfalar 131 - 135

23.
Toplum Tabanlı Tarama Mamografilerinde Geri Çağırılan Hastaların Değerlendirilmesi
Assessment of Recalled Patients in Population Based Screening Mammography
Nuray Voyvoda
doi: 10.5505/ktd.2020.63549  Sayfalar 136 - 139

DERLEME
24.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmelerinde mevsimsel varyasyonlar
Seasonal variations in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease
Ugur Gonlugur, Tanseli Gonlugur
doi: 10.5505/ktd.2020.78055  Sayfalar 140 - 146

ARAŞTIRMA MAKALESI
25.
Hpv İle Enfekte Hastaların Pap-Smear Kolposkopi Ve Leep Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Pap-Smear Colposcopy and Leep Results of Hpv Infected Patients
TOLGA ATAKUL
doi: 10.5505/ktd.2020.68790  Sayfalar 147 - 154

26.
Özel Sağlık Sektörü Çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu ve Uyku Kalitesi
Restless Leg Syndrome and Sleep Quality in Private Health Care Workers
Hamit Çelik, Ahmet Yardım
doi: 10.5505/ktd.2020.22120  Sayfalar 155 - 161

27.
Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatları Öncesinde Retrorenal Kolon Saptanması İatrojenik Kolon Yaralanması Olasılığını Azaltmaz.
Retrorenal Colon Detection Before Percutaneous Nephrolithotomy Surgery Does Not Reduce the Probability of Iatrogenic Colon Injury
Oğuz Özden Cebeci
doi: 10.5505/ktd.2020.71676  Sayfalar 162 - 165

28.
Tubal açıklık değerlendirilmesinde histerosalpingografi ve laparoskopinin tanısal değeri: tersiyer referans merkez deneyimi
Diagnostic value of hysterosalpingography and laparoscopy for tubal patency in infertile women: a tertiary referral center experience
İsmet Hortu, Seda Akgün Kavurmacı, Gökay Özçeltik, Elif Karadadaş, Fırat Ökmen, Ahmet Mete Ergenoğlu
doi: 10.5505/ktd.2020.19480  Sayfalar 166 - 171

LookUs & Online Makale