ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Gebelikte eğitimin doğum korkusu ve sezaryen oranlarına etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 77-82 | DOI: 10.5505/ktd.2020.37097

Gebelikte eğitimin doğum korkusu ve sezaryen oranlarına etkisi

İsmail Bıyık1, Mehmet Musa Aslan2
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
2Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada gebelik bilgilendirme sınıfında verilen eğitimin, doğum korkusu düzeyi ve sezaryen oranına etkisi araştırıldı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Şubat 2018 –Kasım 2018 tarihleri arasında Muş devlet hastanesi gebelik bilgilendirme sınıfında eğitim alan 90, eğitim almayan 180 toplam 270 gebe ile gerçekleştirildi. Olgulara gebelik öncesi doğum korkusu ölçeği dolduruldu. Olguların doğum korkusu ölçek puanları ve doğum bilgileri kaydedildi.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 21,78±5,12 yıl olarak bulundu. Gebelikte eğitim alanların yaş ortalaması, eğitim almayanlardan düşüktü (p=0.002). Doğum korkusu ölçek puanları ise eğitim alanlarda daha yüksek bulundu (p<0.001). Gebelikte eğitim almayanlarda sezaryen oranı %37,2 iken, eğitim alanlarda %10 olarak bulundu (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda gebelik bilgilendirme sınıfında eğitim alan gebelerin doğum korkuları eğitim almayanlara göre yüksek bulundu. Bununla birlikte bu grupta sezaryen oranlarının da daha düşük olduğu tespit edildi. Doğum korkusunun eğitim alanlarda yüksek çıkması, gebe kalmadan önceki korku durumuna bağlı olabileceğini düşündürmektedir. Gebe bilgilendirme sınıflarının nihai hedeflerinden biri olan sezaryen oranlarını azaltma konusunda eğitimin etkili olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğum korkusu, gebe bilgilendirme, sezaryen, sezaryen oranı

İsmail Bıyık, Mehmet Musa Aslan. Gebelikte eğitimin doğum korkusu ve sezaryen oranlarına etkisi. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 77-82

Sorumlu Yazar: İsmail Bıyık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale