ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Göğüs Ağrısı İle Acil Servise Başvuran Akut Koroner Sendrom Şüphesi Olan Yaşlı Hastaların Değerlendirilmesinde Risk Skorlamalarının Geçerliliği Ve Güvenilirliği  [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 111-118 | DOI: 10.5505/ktd.2020.02360

Göğüs Ağrısı İle Acil Servise Başvuran Akut Koroner Sendrom Şüphesi Olan Yaşlı Hastaların Değerlendirilmesinde Risk Skorlamalarının Geçerliliği Ve Güvenilirliği 

Emrah Celik1, Aylin Erkek1, Onur Karakayali1, Bora Kaya1, Serkan Yilmaz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Göğüs ağrısı ile acil servise başvuran akut koroner sendrom (AKS) düşülerek takip edilen 65 yaş üzeri hastalarda 6 haftalık major kardiyak olay (MACE) görülme oranlarını ön görmede GRACE, TIMI, HEART skorlarının güvenli olup olmadığının araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tek merkezli prospektif gözlemsel çalışmaya 6 aylık dönemde 3. basamak eğitim araştırma hastanesi acil servisine göğüs ağrısı ile başvuran akut koroner sendrom düşünülen 65 yaş üzeri hastalar dahil edildi. Tüm hastalar için GRACE, TIMI, HEART skorları hesaplandı. İlk başvurudan itibaren 6 hafta içinde hastalardaki MACE gelişimi değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 181 hasta dahil edildi. Araştırmada yer alan hastaların ortalama yaşı 73.9 ve % 61.9’u erkekti. Hastaların 22’sinde (% 12.2) altı haftalık takip sonucunda MACE tespit edildi. HEART skoru ≤ 3 olan 15 hastanın 1’inde (%6.6), TIMI skoru ≤ 2 olan 53 hastanın 6’sında (%11.3) ve GRACE skoru <110 olan 46 hastanın 4’ünde (%8.7) MACE geliştiği bulunmuştur. Risk skorlarının ROC analizinde eğri altında kalan alan; HEART: 0.59 (%95 GA: 0.435-0.684), TIMI: 0.505 (%95 GA: 0.386 - 0.624), GRACE: 0.603 (%95 GA: 0.479 - 0.727) olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HEART, TIMI ve GRACE skorlarının akut koroner sendrom düşündüren göğüs ağrısı şikayeti olan ileri yaş hastalarda 6 hafta içerisindeki MACE tahmininde etkinlikleri genel popülasyonla karşılaştırıldığında daha düşük seviyede olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Risk skor, HEART, TIMI, GRACE, Göğüs ağrısı, Acil servis

Determınatıon Of The Valıdıty And Relıabılıty Of Chest Paın Rısk Stratıfıcatıon Scores In Elderly Patıents Wıth Suspected Acute Coronary Syndrome In The Emergency Department

Emrah Celik1, Aylin Erkek1, Onur Karakayali1, Bora Kaya1, Serkan Yilmaz2
1Department of Emergency Medicine, University Of Health Sciences Derince Training And Research Hospital, Derince, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Kocaeli University, Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to investigate whether GRACE, TIMI, and HEART scores were reliable in predicting the major cardiac events (MACE) for six weeks of duration in patients older than 65 years, who were followed-up with the suspicion of acute coronary syndrome (ACS).
METHODS: This single-center prospective observational study included patients over the age of 65 years who had presented to the emergency department (ED) of a tertiary hospital with acute chest pain. The development of MACE that had occurred within 6 weeks following the ED admission was evaluated
RESULTS: A total of 181 patients were included in the study. The mean age of the patients was 73.9 years, and 61.9% were male. During six weeks of follow-up, MACE developed in 22 (12%) patients. MACE was observed in one (6.6%) of 15 patients with a HEART score of ≤ 3 points, in 6 (11.3%) of 53 patients with a TIMI score of ≤ 2 points, and in 4 (8.7%) of 46 patients with a GRACE score of <110 points. In the ROC analysis of the risk scores, the area under the curve (AUC) was found to be 0.59 (95% CI = 0.435-0.684) for HEART, 0.505 (95% CI = 0.386 - 0.624) for TIMI, and 0.603 (95% CI = 0.479-0.727) for GRACE.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The HEART, TIMI, and GRACE risk scores were lower in the MACE prediction over a six weeks period in patients over 65 years of age who had presented with chest pain suspected of acute coronary syndrome compared to the general population.

Keywords: Risk score, HEART, TIMI, GRACE, chest pain, emergency department

Emrah Celik, Aylin Erkek, Onur Karakayali, Bora Kaya, Serkan Yilmaz. Determınatıon Of The Valıdıty And Relıabılıty Of Chest Paın Rısk Stratıfıcatıon Scores In Elderly Patıents Wıth Suspected Acute Coronary Syndrome In The Emergency Department. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 111-118

Sorumlu Yazar: Emrah Celik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale