ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Prostat Hacmi hem Prostat Kanserini hem de Gleason Skoru 7 veya Üzeri Olan Klinik Olarak Önemli Prostat Kanserini Öngörmede Tek Başına Güçlü Bir Araçtır [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 1-13 | DOI: 10.5505/ktd.2020.76259

Prostat Hacmi hem Prostat Kanserini hem de Gleason Skoru 7 veya Üzeri Olan Klinik Olarak Önemli Prostat Kanserini Öngörmede Tek Başına Güçlü Bir Araçtır

Sinan Avcı, Volkan Çağlayan, Efe ONEN, METİN KILIÇ, İbrahim Ethem Arslan, Sedat Öner
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat hacminin (PH), PSA dansitesinin (PSAD) ve serbest/total PSA oranının (s/tPSA) PSA değeri <10ng/mL ve 10.1-30 ng/mL olan hastalarda prostat kanseri ve klinik olarak anlamlı prostat kanserini öngörmedeki etkinliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015 - Haziran 2019 tarihleri arasında kliniğimizde transrektal ultrasonografi (TRUS) eşliğinde prostat biyopsisi yapılan 1682 hastanın verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Klinik anlamlı PCa, Gleason skoru 7 veya üstü olarak tanımlanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya yaş, toplam-serbest PSA düzeyi ve TRUS ile hesaplanan prostat hacimleri bulunan 778 hasta dahil edilmiştir. PSA değeri <10ng/mL olan hastalar için hem PH hem de PSAD, PCa'nın bağımsız prediktörleri olarak bulunmuştur. Buna karşın, PSA >10ng/mL olan hastalar içinse sadece PH'nin PCa'nın bağımsız bir prediktörü olduğu bulunmuştur. ROC analizi, PSA <10ng/mL olan hastalarda PH için 51.5 cc bir kesme değeri ve PSA >10ng/mL olan hastalarda ise PH için 62.5 cc bir kesme değeri ortaya çıkarmıştır. ROC analizi, PSA <10ng/mL olan hastalarda PSAD için 0.099 kesme değerini ortaya çıkarmıştır. PSA <10ng/mL grubunda PV ve PSAD için önerilen kesme değerlerine göre, klinik olarak anlamlı kanseri olan ve olmayan hastalar arasında anlamlı bir fark varken, PSA >10ng/mL grubunda PV için önerilen kesme değerine göre anlamlı bir fark görülmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Prostat hacmi, PSA dansitesinin ve serbest/total PSA oranının bir adım önünde görülmektedir. Prostat hacmi, prostat biyopsisi için karar verme aşamasında aktif bir rol oynayabilir fakat bu sonuçlar yapılacak ileri çalışmalar ile doğrulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gleason skoru, Klinik anlamlı prostat kanseri, Prostat kanseri, Prostat Hacmi, PSA dansitesi, Serbest/total PSA oranı.

Prostate Volume Is a Strong Stand-Alone Tool in Predicting Both Prostate Cancer and Clinically Significant Prostate Cancer With a Gleason Score of 7 or Above

Sinan Avcı, Volkan Çağlayan, Efe ONEN, METİN KILIÇ, İbrahim Ethem Arslan, Sedat Öner
University Of Health Sciences Bursa Training And Research Hospital, Department Of Urology, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the effectiveness of prostate volume (PV), PSA density (PSAD) and free/total PSA ratio (f/tPSA) on detection of prostate cancer (PCa) and clinically significant PCa, in patients with PSA <10ng/mL and 10.1-30ng/mL.
METHODS: The data of 1682 men who underwent transrectal ultrasound (TRUS) guided prostate biopsy in our clinic between January 2015 and June 2019 were analyzed retrospectively. Clinical significant PCa was defined as Gleason score 7 or above.
RESULTS: 778 patients with the available data of age, total-free PSA levels and PV calculated by TRUS were included in the study. In patients with PSA <10ng/mL, it was found that both PV and PSAD were independent predictors of PCa. However, only PV was found to be an independent predictor of PCa in patients with PSA >10ng/mL. ROC analysis revealed a cut-off value of PV as 51.5 cc in patients with PSA <10ng/mL and a cut-off value of PV as 62.5 cc in patients with PSA >10ng/mL. ROC analysis revealed a cut-off value of PSAD as 0.099 in patients with PSA <10ng/mL. According to the recommended cut-off values for PV and PSAD in the PSA <10ng/mL group, there was a significant difference between patients with and without clinically significant cancer while there was no significant difference according to the cut-off value recommended for PV in the PSA >10ng/mL group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PV is seen as one step ahead of PSAD and f/tPSA. PV may play an active role in desicion making for prostate biopsy but this findings should be confirmed with further studies.

Keywords: Clinically significant prostate cancer, Free to total PSA ratio, Gleason score, Prostate cancer, Prostate volume, PSA density.

Sinan Avcı, Volkan Çağlayan, Efe ONEN, METİN KILIÇ, İbrahim Ethem Arslan, Sedat Öner. Prostate Volume Is a Strong Stand-Alone Tool in Predicting Both Prostate Cancer and Clinically Significant Prostate Cancer With a Gleason Score of 7 or Above. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 1-13

Sorumlu Yazar: Sinan Avcı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale