ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - Ağustos 2017
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Antalya İlindeki Çocuklarda Renal Hastalık Profilinin Değerlendirilmesi
The evaluation of renal disease profile in children in Antalya Province
Rahime Renda
Sayfalar 1 - 6

2.
Tırnak batması cerrahi tedavisinde Heifetz yöntemi sonuçlarımız
The results of the Heifetz method in surgical treatment of ingrown toenail
Ümit Gök
Sayfalar 7 - 10

3.
Koroner Arter Bypass Greft Hastalarında Pulmoner Fonksiyonlar ve Nötrofil Lenfosit Oranı arasında Korelasyon Var mı?
Is There a Correlation Between Pulmonary Function Tests and Neutrophil Lymphocyte Ratio in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting?
Serkan Tulgar, Olgar Bayserke, Onur Selvi, Zeliha Özer
Sayfalar 11 - 16

4.
Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
Sexual Dysfunction in women with Polycystic Ovary Syndrome
Ahmet Yıldız, Ozan Dogan
Sayfalar 17 - 23

5.
İntrapartum Fetal Kafa Derisi Laktat Seviyesinin Fetus ve Yenidoğan Sonuçlarını Öngörmedeki Yeri
Assessment of Fetal Scalp Lactat Levels for the Determination of Fetal and Neonatal Well-being
Pınar Çakır, Gülseren Yücesoy, Eray Çalışkan, Özgür Çakır
Sayfalar 24 - 29

6.
Hemşirelik öğrencilerinin olumsuz otomatik düşünceleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki
Songül Duran, Ayşe Karadaş, Serap Kaynak
Sayfalar 30 - 37

7.
KOAH’da Nutrisyonel Durumun Değerlendirmesinde Mini Nutrisyonel Anketin Kullanılabilirliği ve Solunum Fonksiyon Parametreleriyle İlişkisi
Utility of Mini Nutritional Questionniare In Nutritional Assessment of COPD And Its Relationship Between Respiratory Function Parameters
Şule Taş Gülen, Pakize Özçiftçi Yılmaz
Sayfalar 38 - 42

8.
Pediatri Kliniklerinde Refakatçi Olarak Kalan Annelerin Yaşadığı Güçlükler ve Hastanede Kalmanın Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeylerine Etkisi
The Burdens of Sitter Mothers at Paediatrics Clinics and the Effect of Hospital Stay on Depression, Anxiety and Stress Levels
Ayfer Açıkgöz, Dilek Şayık, Semra Söngüt, Yeliz Kaya, İmdat Köksal
Sayfalar 43 - 47

OLGU SUNUMU
9.
Submandibuler Bez Tümörünü Taklit Eden Ektopik Tiroid Dokusu
Ectopic thyroid tissue similar to the submandibular gland tumor
Serdar Başer, Adin Selçuk, Erkan Esen, Sebla Çalışkan, Ferit Bayakır, Şaban Eyisaraç, Erdem Altıparmak, Ahmet Tuğrul Eruyar
Sayfalar 48 - 51

10.
Mortal Seyreden Tetanoz Vakası; Olgu Sunumu
Tetanus Case With Mortal; A Case Report
Güvenç Doğan, Selçuk Kayır, Arzu Akdağlı Ekici, Elif Aşıcı
Sayfalar 52 - 55

11.
Semimembranosus tendonunda intratendinöz ganglion kisti
Intratendinous Ganglion Cyst of The Semimembranosus Tendon
Yüksel Işık, İsmail Türkmen, Neslihan Taşdelen
Sayfalar 56 - 60

12.
Yabancı Cisime Bağ Meckel Divertikül Perforasyonu: Olgu Sunumu
Meckel Divertıcular Perforation Connected with Foreign Body: Case Report
Ersin Gündoğan, Mehmet Karahan, Kenan Çetin, Aytaç Emre Kocaoğlu, Fatih Sümer
Sayfalar 61 - 63

13.
İntoksikasyon dozunda olmayan lityum kullanımına bağlı parkinsonizm tablosu
Parkinsonism related to use of non-intoxication dose of lithium
Zahide Yılmaz, Pınar Bekdik Şirinocak, Şeyda Alkan
Sayfalar 64 - 67

14.
Pediatrik Hastada 2. Metakarpofalangeal Eklemin Kompleks Dislokasyonu: Olgu Sunumu
Complex Dislocation of The Index Metacarpophalangeal Joint in a Child: A Case Report
Ümit Gök
Sayfalar 68 - 71

15.
Rektum Yerleşimli Medüller Kanser: Olgu Sunumu
Rectum Located Medullary Cancer: Case Report
Ersin Gündoğan, Gökçen Alınak Gündoğan, Gülnihal Özdemir, Metin Kement
Sayfalar 72 - 74

DERLEME
16.
Kadın Sporcu Üçlemesine Güncel Yaklaşım
Current approach to female athlete triad
Sabriye Ercan
Sayfalar 75 - 79

LookUs & Online Makale