ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - Ağustos 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - V

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Fitobezoara Bağlı İnce Bağırsak Tıkanıklığı
Small Bowel Obstruction due to Phytobezoar
Metin Şenol, Mehmet Ali Gök
doi: 10.5505/ktd.2022.01878  Sayfalar 1 - 6

5.
İdiyopatik Prematüre Ventriküler Atımlar ile 25-Hidroksivitamin D Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Relationship between 25-hydroxyvitamin D Level and Idiopathic Premature ventricular Complexes
Barış Şensoy, Lale Dinç Asarcıklı, Selçuk Kanat
doi: 10.5505/ktd.2022.09735  Sayfalar 7 - 13

6.
Akciğer Tüberküloz Olgularımızın Klinik, Radyolojik Bulguları ve Yan Etki ProfillerininDeğerlendirilmesi, Tek Merkez Sonuçları
Evaluation of Clinic and Radiologic Findings and Side Effect Profiles in Pulmonary Tuberculosis Patients, A Single Center Experience
Aysun Şengül
doi: 10.5505/ktd.2022.15821  Sayfalar 14 - 21

OLGU SUNUMU
7.
İntrauterin Lenfokist Olarak Takip Edilmiş bir Fetus-in-fetu Vakası
Fetus-in-fetu: Disguising Lymphocyst
Gözde Atasever Yıldırım, Önder Özden, Sevgül Köse, Emine Kılıç Bagir, Serhan Küpeli
doi: 10.5505/ktd.2022.37531  Sayfalar 22 - 25

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi ile Yeme Farkındalığı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
The Relationship between Perceived Stress Level and Eating Awareness of University Students
Zeynep Meva Altaş, Dilşad Save, Tuba Soğukpınar, Ömer Faruk Domruk, Serra Bayram, Şeyma Betül Ladikli, Ceren Cihanyurdu
doi: 10.5505/ktd.2022.54037  Sayfalar 26 - 34

EDITÖRE MEKTUP
9.
Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde Klinik Semptomların Biyokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical Symptoms in Carbon Monoxide Poisoning with Biochemical Parameters
Serdar Özdemir, Hatice Şeyma Akça
doi: 10.5505/ktd.2022.46656  Sayfalar 35 - 37
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Hamile Kadınların Grip Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları
Knowledge Attitudes and Practices of Pregnants about the Influenza Vaccine
Fatma Kılıç, Yasemin Derya Gülseren, Mehmet Özdemir
doi: 10.5505/ktd.2022.68094  Sayfalar 38 - 45

11.
Biyopsi Sonrası Gelişen Sistemik İnflamatuar Yanıtta, Biyopsi Öncesi İnflamatuar Yanıt Biyomarkerlarının Prediktif Değeri
The Predictive Value of Pre-biopsy İnflammatory Response Biomarkers in The Post- Biopsy Systemic Inflammatory Response
Bekir Voyvoda, Ömür Memik, Ahmet Ömer Halat, Murat Üstüner
doi: 10.5505/ktd.2022.71084  Sayfalar 46 - 50

OLGU SUNUMU
12.
Covid-19 Hastalığı Komorbiditesi Olmayan Gençlerde Böbrek Enfarktı Yapabilir Mi?
May Covid-19 Disease Cause Renal Infarction in Young People without Comorbidity?
Soner Çoban, Özgür Ekici, Ali Rıza Türkoğlu, Muhammet Güzelsoy, Enes Yavuz, Çağlar Boyacı, Metin Kılıç, Anıl Erkan, Abdullah Gül, Akif Koç
doi: 10.5505/ktd.2022.80008  Sayfalar 51 - 55

DERLEME
13.
İdiyopatik Akciğer Fibrozisinde Nintedanibin Akut Alevlenmeler Üzerine Etkisi
The Effect of Nintedanib on Acute Exacerbations of Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Uğur Gönlügür, Tanseli Gönlügür
doi: 10.5505/ktd.2022.93753  Sayfalar 56 - 59

ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
Gençlerde ve Yetişkinlerde Perkütan Ventriküler Septal Defekt Kapanmasının Prosedürel ve Kısa Dönem Sonuçları
Procedural and Short-Term Results of Percutaneous Ventricular Septal Defect Closure in Adolescents and Adults
Yusuf Can, İbrahim Kocayiğit, Muhammed Necati Murat Aksoy, Mustafa Tarık Ağaç, Ersan Tatlı, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir
doi: 10.5505/ktd.2022.60243  Sayfalar 60 - 66

15.
CD40 -1C>T Genetik Varyantı ve sCD40 Düzeylerinin Kolorektal Kanserde İncelenmesi
Investigation of CD40 -1C>T Genetic Variant and sCD40 Levels in Colorectal Cancer
Cem Horozoğlu, Hazal Karadağ, Dilara Sönmez, Şeyda Demirkol, Mehmet Tolgahan Hakan, Özlem Küçükhüseyin, Ümit Zeybek, Soykan Arıkan, İlhan Yaylım
doi: 10.5505/ktd.2022.62343  Sayfalar 67 - 73

16.
Karotid Arterin Stentlenmesi; Bir Nöroloji Kliniğinin Deneyimleri
Carotid Artery Stenting: Experiences of a Neurology Department
Serhan Yıldırım
doi: 10.5505/ktd.2022.66743  Sayfalar 74 - 80

17.
EGFR Pozitif Akciğer Adenokarsinomlu Hastalarda Periferik Kan Parametreleri Prognostik Faktör Olabilir mi?
Can Peripheral Blood Parameters Be a Prognostic Factor in Patients with EGFR Positive Lung Adenocarcinoma?
Özgür Batum, Gülru Polat, Sinem Ermin, Yasemin Özdoğan, Fatma Üçsular, Eylem Yıldırım, Berna Kömürcüoğlu, Emel Cireli, Nimet Aksel, Fevziye Tuksavul, Zühre Sarp Taymaz, Filiz Güldaval, Ufuk Yılmaz
doi: 10.5505/ktd.2022.78700  Sayfalar 81 - 89

18.
Meme Karsinomlarında Dendritik Hücrelerde CD1a Boyanması ile Diğer Prognostik Parametrelerin Karşılaştırılması
Comparison of CD1a Staining and other Prognostic Parameters in Dendritic Cells in Breast Carcinomas
Nermin Gündüz, Tülay Zenginkinet
doi: 10.5505/ktd.2022.80148  Sayfalar 90 - 96

19.
Hidroksiklorokin Tedavisi Alan COVID-19 Hastalarının Tedavi Yanıtlarının Değerlendirilmesi: Türkiye’de Üçüncü Basamak Referans Hastanede Retrospektif bir Analiz
Evaluation of Treatment Responses of COVID-19 Patients Receiving Hydroxychloroquine Treatment: a Retrospective Analysis in a Tertiary Reference Hospital in Turkey
Gülru Polat, Damla Serçe Unat, Aysu Ayrancı, Ömer Selim Unat, Ceyda Anar, Enver Yalnız, Fatma Demirci Üçsular, Gülistan Karadeniz, Mine Gayaf, Filiz Güldaval, Melih Büyükşirin, Özgür Batum, Cenk Kirakli, Covid Study Group
doi: 10.5505/ktd.2022.87259  Sayfalar 97 - 106

20.
Donör Renal Arter Çapı (RAD), Böbrek Naklinde Greft Fonksiyonu ile İlişkilidir
Donor Renal Artery Diameter (RAD) is Associated with Graft Function in Kidney Transplantation
Sedat Taştemur, Esin Ölçücüoğlu, Mustafa Karaaslan
doi: 10.5505/ktd.2022.91568  Sayfalar 107 - 113

21.
Orbita Taban Kırıklarının Tedavisinde Porlu Polietilen İmplant Kullanlması: Sonuç ve Komplikasyonlar
Porous Polyethylene Implants in Orbital Floor Reconstruction: Outcome and Complications
Can İlker Demir, Emrah Kağan Yaşar, Zeynep Arıcı, Murat Şahin Alagöz
doi: 10.5505/ktd.2022.97355  Sayfalar 114 - 121

22.
Granülomatoz Polianjitis Hastalarında Renal ve Genel Sağkalımın Biyobelirteçleri
Biomarkers of Renal and Overall Survival in Patients with Granulomatosis Polyangiitis
Eray Eroğlu
doi: 10.5505/ktd.2022.98475  Sayfalar 122 - 129

23.
andisit Öngörme Başarısı Açısından Nötrofil/Lenfosit, Trombosit/Lenfosit Oranı ile Sistemik İmmün İnflamatuar İndeksin Karşılaştırılması. Tek Merkez Deneyimi
Comparison of the Systemic Immune Inflammatory Index with the Neutrophil Lymphocyte and Platelet Lymphocyte Ratio in terms of Success in Predicting Appendicitis. Single Center Experience
Emre Gönüllü, Ahmet Tarık Harmantepe, Zülfü Bayhan, İbrahim Furkan Küçük, Recayi Çapoğlu, Enis Dikicier
doi: 10.5505/ktd.2022.21957  Sayfalar 130 - 137

24.
Şikayetsiz Hipertansiyon Tanısı Almış Türk Hasta Populasyonunda Framingham, SCORE, PROCAM ve TEKHARF Risk Skorlarının 10-Yıllık Kardiyovasküler Hastalık Riskinin Öngörmedeki Yerlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Framingham, SCORE, PROCAM and TEKHARF Risk Scores for Prediction of 10 Year Cardiovascular Disease Risk in Patients with Essential Hypertension
Tayyar Akbulut, Mustafa Oğuz, Faysal Şaylik, Abdulcebbar Şipal, Dilek Ural
doi: 10.5505/ktd.2022.92603  Sayfalar 138 - 148

25.
Obezite Tedavisinde Endoskopik Mide Içi Botulinum Toksin-A Etkili mi?
Endoscopic Intra-gastric Botulinum Toxin-A for Obesity Treatment: Is It Effective?
Mehmet Ali Gök, Mustafa Demir, Fatih Yeğen, Mehmet Tolga Kafadar, Metin Şenol, Aytaç Emre Kocaoğlu, Emrah Akın
doi: 10.5505/ktd.2022.62593  Sayfalar 149 - 152

26.
Baş ve Boyun Bölgesi Kordomaları
Chordomas of the Head and Neck Region
Büşra Hayit, Deniz Arık, Evrim Yılmaz, Mustafa Fuat Acikalin, Nazlı Sena Şeker, Emre Özkara
doi: 10.5505/ktd.2022.23230  Sayfalar 153 - 159

27.
Kardiyopulmoner Baypas ile Yapılan Koroner Arter Baypas Greft Operasyonlarında Görme Fonksiyonu ve Göz Dibi Değişikliklerinin Incelenmesi
Investigation of Changes in Visual Functions and Fundus in Coronary Artery Bypass Grafting Operations with Cardiopulmonary Bypass
Çağrı Düzyol, Hüseyin Şaşkın, Mehmet Kaplan
doi: 10.5505/ktd.2022.23434  Sayfalar 160 - 174

28.
COVİD-19 Pandemisinde Hemşirelerin Damgalanma Durumları ile Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Stigmatization of Nurses and Their Personal Well-being in the COVID-19 Pandemic
Fadime Çınar, Özlem Akman
doi: 10.5505/ktd.2022.36776  Sayfalar 175 - 187

29.
Covid-19 Pandemisinde Kanser Hastalarının Yaşadığı Güçlükler
Difficulties Experienced by Cancer Patients in the Covid-19 Pandemic
Hatice Karabuga Yakar, Sidika Oğuz, Ceren Güneş, Edanur Turak, Esma Ketenci, Hava Serap Combaş, Huriye Yıldız, Mine Köse
doi: 10.5505/ktd.2022.45202  Sayfalar 188 - 197

30.
Atipik Yerleşimli Brankiyal Kist Olgusu: Valleküla
Branchial Cleft Cyst in Unusual Location: Vallecula
Said Sönmez, Mehmet Melih Çiçek
doi: 10.5505/ktd.2022.45549  Sayfalar 198 - 203

31.
Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Etkili İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi: Kocaeli Örneği
Evaluation of Effective Communication Skills of University Students in the Field of Health: Example of Kocaeli
Yüksel Can Öz, Rahime Aydın Er, İlknur Ovalı Uran
doi: 10.5505/ktd.2022.70456  Sayfalar 204 - 214

32.
Sağlık Profesyonellerinin Kullandığı N95 Yüz Maskesi ve Cerrahi Maskenin Koroid Kalınlığına Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of N95 Face Mask and Surgical Mask Used by Health Professionals on Choroidal Thickness
Sevim Ayça Seyyar, Ecem Önder Tokuç
doi: 10.5505/ktd.2022.48726  Sayfalar 215 - 221

OLGU SUNUMU
33.
Hipotermik Seyreden Sporadik Creutzfeldt-Jakobs Hastalığı: Nadir Bir Vaka
Sporadic Creutzfeldt-Jakobs Disease with Hypothermic Progress: A Rare Case Report
Gülten Ünlü, Hasan Naz, Canan Balcı
doi: 10.5505/ktd.2022.82195  Sayfalar 222 - 225

LookUs & Online Makale