Volume : 11 Suppl : 2 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Relationship between 25-hydroxyvitamin D Level and Idiopathic Premature ventricular Complexes [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 7-13 | DOI: 10.5505/ktd.2022.09735

Relationship between 25-hydroxyvitamin D Level and Idiopathic Premature ventricular Complexes

Barış Şensoy1, Lale Dinç Asarcıklı2, Selçuk Kanat1
1Department of Cardiology, Bursa Yüksek İhtisas Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Cardiovascular and Thoracic Surgery Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Idiopathic premature ventricular contractions (PVCs) are the most prevalant ventricular arrhythmias. Vitamin Dand intact parathyroid hormone (iPTH) play role in cardiovascular system, but their affect on premature ventricular complex (PVC) triggering is still uncertain. We investigated the effect of serum 25-hydroxyvitamin D (25[OH]D) and iPTH on PVC burden in our patients.
METHODS: In this study, a total of 128 patients, who underwent electrocardiography (ECG), 24-hour Holter recordings and transthoracic echocardiographic examination as a study protocol were enrolled. In addition, serum 25(OH)D, iPTH levels were measured. The patients were divided into two groups as 64 of them with PVC and 64 of them as normal healthy controls
RESULTS: A 64 patients with frequent PVCs (median age 41 [16-84], male 33/64) and Sixty-four controls (median age 38 [19-72], male 34/64), were included in the study. Parathyroid hormone levels were higher (51.70 [18.35-139.30] vs 73.60 [40.40-139.30], p<0.001) and 25(OH)D levels were lower (27.84±6.79 vs. 17.08±6.36, p<0.001) in patients compared to controls. There were no significant differences between the study groups in terms of phosphorus and other blood chemistry parameters, whereas serum calcium levels were lower in the PVC group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: High iPTH levels or lower 25-hydroxyvitamin D levels that might be implicated in the pathophysiology of PVC occurrence; even at the normally accepted reference range, may affect ventricular arrhythmias.

Keywords: hypocalcemia, premature ventricular complexes, 25-hydroxyvitamin D, intact-parathyroid hormone

İdiyopatik Prematüre Ventriküler Atımlar ile 25-Hidroksivitamin D Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Barış Şensoy1, Lale Dinç Asarcıklı2, Selçuk Kanat1
1Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa, Türkiye
2Dr. Siyami Ersek Kardiyovasküler ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İdiyopatik erken ventriküler kasılmalar (PVC’ler) en sık görülen ventriküler aritmilerdir. D vitamini ve parathormon (PTH) kardiyovasküler sonuçlarla ilişkilendirilmiştir, ancak bunların Prematüre ventriküler kompleks (PVC) gelişimi üzerindeki etkileri hala belirsizdir. Çalışmamızda, hastalarımızda serum 25-hidroksivitamin D (25[OH]D) ve PTH’nin PVC riski üzerindeki etkisini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza, elektrokardiyografi (EKG), 24 saatlik Holter kaydı ve transtorasik ekokardiyografik inceleme yapılan toplam 128 hasta alındı. Ayrıca serum 25-hidroksivitamin D (25[OH]D), iPTH düzeyleri ölçüldü. Hastalar 64’ü PVC’li ve 64’ünormal sağlık kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya sık PVC’si olan 64 hasta (ortanca yaş 41 [16-84], erkek 33/64) ve 64 kontrol (ortanca yaş 38 [19-72], erkek 34/64) dahil edildi. Çalışmamızın sonucunda PVC’li hastalar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında paratiroid hormon düzeyleri daha yüksek (73.60 [40.40-139.30] ‘a karşı 51.70 [18.35-139.30], p<0.001) ve 25-hidroksivitamin D düzeyleri daha düşük (17.08±6.36’ a karşı 27.84±6.79, p<0.001) saptandı.. Fosfor ve diğer kan kimyası parametreleri açısından çalışma grupları arasında anlamlı fark bulunmazken, kontrol grubunda serum kalsiyum düzeyleri daha yüksek saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PVC oluşumunun patofizyolojisinde rol oynayabilecek yüksek PTH seviyeleri veya daha düşük 25- hidroksivitamin D seviyeleri, normal olarak kabul edilen referans aralığında bile ventriküler aritmileri etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: hipokalsemi, prematüre ventiküler kompleksler, 25-hidroksivitamin D, intakt-paratiroid hormon

Barış Şensoy, Lale Dinç Asarcıklı, Selçuk Kanat. Relationship between 25-hydroxyvitamin D Level and Idiopathic Premature ventricular Complexes. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 7-13

Corresponding Author: Barış Şensoy, Türkiye
Manuscript Language: English