ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XI

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Pelvik Organ Prolapsusu Cerrahi Onarımında Nüks Oranlarımız
Our Recurrence Ratios in Pelvic Organ Prolapse Surgical Repair
Gökmen Sukgen, ünal Türkay
doi: 10.5505/ktd.2019.02170  Sayfalar 1 - 7

3.
Sol koroner arter bifurkasyon açısı ve sol ana koroner arter uzunluğunun aterosklerotik plak yükü üzerine etkisi
Effect of left coronary bifurcation angle and left main coronary artery length on coronary artherosclerotic plaque burden
Murat Ziyrek, Zafer Buyukterzi
doi: 10.5505/ktd.2019.23865  Sayfalar 8 - 12

4.
Rahim İçi Baba Bağlanma Ölçeği'nin (RİBBÖ) Geliştirilmesi
Development of The Father's Attachment Scale in Intrauterine Period
sevgül donmez, Süreyya Gümüşsoy
doi: 10.5505/ktd.2019.22448  Sayfalar 13 - 19

5.
Boyunda kitle şikayeti ile başvuran hastaların histopatolojik analizi: 1002 vaka
Histopathological analysis of the patients who applied with a cervical mass complaint: 1002 cases
Serkan Dedeoğlu, Serdar Ferit Toprak, Muhammed Ayral
doi: 10.5505/ktd.2019.68552  Sayfalar 20 - 26

6.
Sistemik lupus eritematozlu hastalarda böbrek tutulumu ve ortalama trombosit hacmi
Mean platelet volume and renal involvement in patients with systemic lupus erythematosus
Gökhan Sargın, Taşkın Şentürk
doi: 10.5505/ktd.2019.76983  Sayfalar 27 - 32

7.
Brankial Yarık Anomalileri: Klinik deneyimimiz ve literatür taraması
Branchial Cleft Anomalies: Our clinical experience and literature review
hacer baran, Sedat Aydın
doi: 10.5505/ktd.2019.29052  Sayfalar 33 - 37

8.
Hemşirelik Öğrencilerinde Premenstrual Sendromun ve Etkileyen Faktörleri İncelenmesi
Premenstrual Syndrome in Nursing Students and The Affecting Factors
Sevgül Dönmez, Süreyya Gümüşsoy
doi: 10.5505/ktd.2019.46873  Sayfalar 38 - 45

9.
Orta ve uzun süreli depolanan kan numunelerinde etanol düzeyleri nasıl etkileniyor?
What happens to ethanol levels during medium and long-term storage of blood specimens?
Nahide Ekici Günay
doi: 10.5505/ktd.2019.17363  Sayfalar 46 - 53

10.
Girişimsel kardiyologlar arasında atriyal fibrilasyon farkındalık anketi değerlendirmesi
A survey among invasive cardiologists to assess their awareness of atrial fibrillation
Cengiz Burak, Erkan Baysal, Bernas Altıntaş, İlyas Kaya, Serhat Günlü, Muhammed Süleymanoğlu, Serhat Hayme
doi: 10.5505/ktd.2019.80269  Sayfalar 54 - 60

11.
Çocukluk yaş grubunda izole pulmoner kapak yetersizliğinin sağ ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi
Right ventricular diastolic functions in pediatric patients with isolated pulmonary valve regurgitation
Mehtap Akbalık Kara, Pelin Ayyıldız, Metin Sungur, Nazlihan Gunal, Mehmet Kemal Baysal
doi: 10.5505/ktd.2019.34356  Sayfalar 61 - 65

12.
Q ateşi’nin yeterince farkında mıyız? tek merkez deneyimi.
Are we aware of Q fever enough? experience from a single centre.
Hasan Tahsin Gozdas, Fatma Sırmatel, Şeyda Karabörk, Hayrettin Akdeniz
doi: 10.5505/ktd.2019.60490  Sayfalar 66 - 71

13.
Gebelikte Persiste Eden Adneksiyal Kitlelerin Tersiyer Merkez Sonuçları
Tertiary Center Results of Persistent Adnexal Masses in Pregnancy
Cagdas Sahin, Nuri Yıldırım, Ismet Hortu, Ceren Sancar, Gokay Ozceltik, Duygu Guzel, Aysegul Dikmen, Fırat Okmen
doi: 10.5505/ktd.2019.05657  Sayfalar 72 - 77

14.
Kalp Cerrahisinde Postoperatif Perikardiyal Efüzyonun Önlenmesi İçin Posterior Perikardiyal Pencere Tekniği
Posterior Pericardial Window Technique to Prevent Postoperative Pericardial Effusion in Cardiac Surgery
Mehmet EZELSOY, Kerem Oral, Kemal Tolga Saracoglu, Ayten Saracoglu, Belhhan Akpınar
doi: 10.5505/ktd.2019.95866  Sayfalar 78 - 83

15.
Postmenozal kadınlarda visseral adipozite indeksi ve aşırı aktif mesane: Yeni bir risk belirteci
Visceral adiposity index and overactive bladder in postmenopausal woman: A novel predictive risk factor
Hüseyin Eren, Mustafa Ozan HORSANALI, Eyüp Dil, Emin Özbek
doi: 10.5505/ktd.2019.24382  Sayfalar 84 - 89

16.
Menenjit Tanılı Hastada Gelişen DRESS Sendromu; Olgu Sunumu
DRESS Syndrome in Patient with Diagnosis of Meningitis; Case Report
Gülten ünlü, Semsi Nur Karabela, Emine DÜNDAR, Kadriye Kart Yaşar
doi: 10.5505/ktd.2019.76093  Sayfalar 90 - 95

17.
Akut diz yaralanması tanısı-klinik muayene, MRI ve artroskopi sonuçlarının karşılaştırılması-Klinik testlerin yok olmasından sakınmak!
Diagnosis of acute knee injury-comparison of the results of clinical examination, MRI and arthroscopy-Save clinical tests from extinction!
maki grle, Ivana Grle, Goran Vrgoc, Goran Sporis
doi: 10.5505/ktd.2019.24186  Sayfalar 99 - 102

18.
Kolorektal Polipde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Sıklığı ve Sistemik İnflamasyonla İlişkisi
Chronic Obstructive Lung Disease Frequency in Colorectal Polyp and Relationship with Systemic Inflammation
Şule Taş Gülen, Onur Yazıcı, Altay Kandemir
doi: 10.5505/ktd.2019.15013  Sayfalar 103 - 109

OLGU SUNUMU
19.
İnvajinasyonla Pesente Olan İnflamatuar Fibroid Polip: Olgu Sunumu
Inflammatory Fibroid Polyp Which is Presented with Invagination: Case Report
Kübra Bozkurt, Gülşah Şafak Örkan, Adem Yüksel, Esma Türkmen Bekmez, Dinçer Aydın, Gokmen Umut Erdem
doi: 10.5505/ktd.2019.21043  Sayfalar 110 - 113

20.
Splenik arter psödoanevrizmasının senkop ile kendini gösteren rüptür sonrasında rekürrensi: transarteriyel embolizasyon ile tedavi
Re-emergence of a splenic artery pseudoaneurysm following rupture presenting as syncope: management with transarterial embolization
Fatih Uzunkaya, Aysegül İdil Soylu, Kağan Karabulut, Mehmet Selim Nural
doi: 10.5505/ktd.2019.48264  Sayfalar 114 - 118

ARAŞTIRMA MAKALESI
21.
Aspirasyon kürtajla endometrial örnekleme yapılan hastalarda ağrı kontrolu için paraservikal lidokain, intrauterin lidokain ve rektal indometazinin karşılaştırılması
Comparison of paracervical lidocaine, İntrauterine lidocaine and rectal indomethacine for pain control during endometrial sampling with suction curretage
Bahar Sarıibrahim Astepe, Burçin Öğretmenler Yılmaz, Arzu Yavuz, Ünal Türkay, Hasan Terzi
doi: 10.5505/ktd.2019.63626  Sayfalar 119 - 125

22.
Yaşlanma ile İlişkili Basit ve Yeni bir Parametre: Desendan Aorta Sürekli Dalga Doppler Sistolik Pik Gradient
Simple and New Echocardiographic Parameter Related to Aging: Descending Aortic Continuous Wave Doppler Systolic Peak Gradient
ONUR ARGAN, SERDAR BOZYEL
doi: 10.5505/ktd.2019.50251  Sayfalar 126 - 133

23.
Kardiyojenik Şok ile Komplike Olmuş ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüslü Hastalarda C-reaktif proteinin Albümin Oranına Prognostik Etkinliği
Prognostic Efficacy of C-reactive protein to Albumin Ratio in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction Complicated by Cardiogenic Shock
TUFAN CINAR, VEYSEL OZAN TANIK, Cengiz Burak, Mahmut Yesin, Metin Çağdaş, yavuz karabağ, Ibrahim Rencüzoğulları
doi: 10.5505/ktd.2019.14238  Sayfalar 134 - 141

24.
Aktif Epilepsili Hastaların Klinik ve Demografik Profili: Türkiye'deki Bir Üçüncü Basamak Hastanesinin Deneyimleri
Clinical and Demographic Profile of Patients with Active Epilepsy: Experience From a Tertiary Care Hospital in Turkey
Sehnaz Basaran, muhammed nur ögün
doi: 10.5505/ktd.2019.59489  Sayfalar 142 - 149

25.
İlerleyen Yaşta Pelvik Taban Bozukluğu
Pelvic Floor Disorder with Advancing Age
Gökmen Sukgen, Ünal Türkay
doi: 10.5505/ktd.2019.00921  Sayfalar 150 - 154

26.
Tek taraflı inguinal hernilerde Genel anestezi altında laparoskopik herni TEP onarımı ile açık lichtenstein herni onarımının karşılaştırılması
Totally extraperitoneal repair under general anesthesia versus Lichtenstein repair under spinal anesthesia for unilateral inguinal hernia
Yahya Çelik, Cagri Tiryaki
doi: 10.5505/ktd.2019.55798  Sayfalar 155 - 159

27.
İntermittan Ekzotropyalı Çocuklarda Okülo-Motor Egzersizlerin Etkisinin Araştırılması
Investigation of The Effect of Oculo-Motor Exercises in Children with Intermittent Exotropia
Işıl Kutlutürk Karagöz, Gülay Aras Bayram, Betül İlkay Sezgin Akçay, Z.Candan Algun
doi: 10.5505/ktd.2019.59140  Sayfalar 160 - 167

28.
Ankilozan Spondilit ile Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu İlişkisinin Epworth Uykululuk Skalası ve Müller Manevrası ile Değerlendirilmesi
Relationship between Ankylosing Spondylitis and Obstructive Sleep Apnea Syndrome with Epworth Sleepiness Scale and Müller Maneuver
Tuğba Atan, Doğan Atan
doi: 10.5505/ktd.2019.76598  Sayfalar 168 - 172

29.
İzole koroner arter ektazili hastalarda aterojenik dislipideminin araştırılması
Investigation of atherogenic dyslipidemia in patients with isolated coronary artery ectasia
Mustafa Doğduş, Tümer Erdem Güler
doi: 10.5505/ktd.2019.10337  Sayfalar 173 - 181

30.
Kardiyak Göğüs Ağrısı ve Akut Koroner Sendrom Şiddeti Ayırıcı Tanısında MPV ve Platelet/MPV Oranının Rolü
Role Of MPV And Platelet/MPV Ratio İn The Diagnosis Of Cardiac Dilemma; Cardiac Or Non-Cardiac Chest Pain, And Severity Of Acute Coronary Syndrome
Onur Karakayali, Serkan Yilmaz, Anıl Karakayalı, SERDAR BOZYEL
doi: 10.5505/ktd.2019.47135  Sayfalar 182 - 190

31.
Kadın Hastalarda Koroner Yavaş Akımın Klinik Belirleyicileri
Clinical Predictors of Coronary Slow Flow in Female Patients
Alper Sercelik, Fikret Besnili, zarema karben
doi: 10.5505/ktd.2019.96530  Sayfalar 191 - 196

32.
Yumuşak kontakt lens bakımında Türkiye'deki hastaların tutumları ve uyum düzeyleri
Patient attitudes and level of compliance to soft contact lens care in Turkey
Can Kocasaraç, Hüseyin Dündar, Hasan Altınkaynak, Abdulvahit Demir
doi: 10.5505/ktd.2019.79836  Sayfalar 197 - 203

33.
Büyük Safen Venin Siyanoakrilat ile Glue Ablasyon ve Radyofrekans ile Endovenöz Termal Ablasyon İşlemlerinin Varfarin Tedavisi Alan Hastalarda Verimliliği ve Orta Dönem Sonuçları
Efficiency and Midterm Results of Glue Ablation with Cyanoacrylate and Endovenous Thermal Ablation with Radiofrequency of Great Saphenous Vein Under Warfarin Therapy
Emir Cantürk
doi: 10.5505/ktd.2019.72335  Sayfalar 204 - 209

34.
Kronik total oklüzyonu olan hastalarda koroner kollateral dolaşım ile koroner arter ektazisi arasındaki ilişki
The relationship between coronary artery ectasia and coronary collateral circulation in patients with chronic total occlusıon
Bernas Altıntaş, Halil Akın
doi: 10.5505/ktd.2019.74436  Sayfalar 210 - 218

35.
Hemşirelerde Anksiyete Düzeylerinin Tükenmişlik Sendromuna Etkisi
The Effects of Anxiety Levels on Burnout Syndrome in Nurses
Halil Şengül, Fadime Çınar, Arzu Bulut
doi: 10.5505/ktd.2019.75875  Sayfalar 219 - 229

36.
Advers İlaç Reaksiyonları Spontan Bildirimlerinin Değerlendirilmesi: Klinik Farmakoloji Deneyimimiz
Evaluation of Spontaneous Statements of Adverse Drug Reactions: Our Clinical Pharmacology Experience
Duygun Altıntaş Aykan, Hülya Nazik, Yusuf Ergün
doi: 10.5505/ktd.2019.46693  Sayfalar 230 - 239

LookUs & Online Makale