ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - V

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Metabolik Sendromu Olan ve Olmayan Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda D Vitamini Seviyelerinin veTiroid Fonksiyon Testlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Vitamin D Levels and Thyroid Function Tests in Postmenopausal Women With and Without Metabolic Syndrome
Meryem Kuru Pekcan, Gültekin Pekcan, Gülnur Özakşit
doi: 10.5505/ktd.2021.00086  Sayfalar 1 - 5

5.
5-HTT Geninin 5-HTTLPR (S) ve VNTR (10) Alel Kombinasyonlarının Adenotonsiller Hipertrofiye Karşı Koruyucu Etkisi
Protective Effect of 5-HTTLPR (S) and VNTR (10) Allele Combinations of 5-HTT Gene Against Adenotonsillary Hypertrophy
Sami Engin Muz, Sibel Özdaş, Talih Özdaş, Mahmut Huntürk Atilla, Sibel Baştimur, Işılay Öz, İpek Canatar
doi: 10.5505/ktd.2021.04557  Sayfalar 6 - 15

6.
İdrar Kültürlerinden Üretilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Microorganisms Isolated from Urine Cultures and Their Antibiotic Sensitivity
Kemal Mağden
doi: 10.5505/ktd.2021.09581  Sayfalar 16 - 21

7.
Hidrojel Kontakt Lensin Kornea Biyomekaniği ve Göz İçi Basıncı Üzerine Etkileri
Effects of Hydrogel Contact Lens on Corneal Biomechanics and Intraocular Pressure
Sinan Bekmez, Erdem Eris, Faruk Balica, Tolga Kocatürk
doi: 10.5505/ktd.2021.10179  Sayfalar 22 - 26

8.
Temporomandibular Bozukluk ve Postüral Analiz Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship between Temporomandibular Disorder and Postural Analysis
Gizem Ergezen, Mustafa Sahin, Candan Zeliha Algun
doi: 10.5505/ktd.2021.22043  Sayfalar 27 - 32

9.
Subaksial Servikal Omurga Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşımımız ve Tedavi Sonuçlarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospectıve Evaluatıon of Our Surgıcal Approach and Treatment Results in Subaxıal Cervıcal Spıne Injury
Durmuş Oğuz Karakoyun, Oğuzhan Uzlu, Ali Yılmaz, Hasan Serdar Işık
doi: 10.5505/ktd.2021.43403  Sayfalar 33 - 38

10.
Malign Plevral Effüzyonlarda Sıvı Miktarı, Histopatoloji, Radyoloji ve Plöredez Durumu Sağkalımı Etkiliyor mu?
Do the Amount of Fluid, Histopathology, Radiology and Pleurodesis Status Affect the Survival in Malignant Pleural Effusions?
Filiz Güldaval, Ceyda Anar, Gülru Polat, Aysu Ayrancı, Mine Gayaf, Günseli Balcı, Özgür Batum, Gülistan Karadeniz, Fatma Üçsular, Bilge Salık, Emel Tellioğlu, Berna Komurcuoglu, Dursun Tatar, Seher Susam, Yasemin Özdoğan, Nimet Aksel, Melih Büyükşirin
doi: 10.5505/ktd.2021.44341  Sayfalar 39 - 44

11.
COVID-19 Hastalarında Tedavi Deneyimi: Kocaeli,Türkiye'den İlk Sonuçlar
Treatment Experience in Patients with COVID-19: Preliminary Results from Kocaeli Turkey
Sıla Akhan, Birsen Mutlu, Emel Azak, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Müge Toygar Deniz, Sevtap Doğan, Aynur Karadenizli, Murat Sayan, Nuh Zafer Canturk, Nihat Zafer Utkan
doi: 10.5505/ktd.2021.76402  Sayfalar 45 - 50

12.
EGFR Tirozin Kinaz İnhibitörlerine Dirençli KHDAK Hastalarında T790M Mutasyonunun Klinik Etkileri
Clinical Effects of T790M Mutation in EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor Resistant NSCLC Patients
Filiz Güldaval, Ceyda Anar, Melih Büyükşirin, Merve Ayık Türk, Günseli Balcı, Mine Gayaf, Murat Akyol, İbrahim Onur Alıcı, Gülru Polat, Gülistan Karadeniz, Aysu Ayrancı, Fatma Demirci Üçsular, Kadri Murat Erdoğan, Yaşar Kutbay, Şener Arıkan, Özgür Batum, Berna Kömürcuoğlu, Sinem Ermin
doi: 10.5505/ktd.2021.82856  Sayfalar 51 - 56

13.
Vücut Kitle İndeksinin Artroskopik Rotator Kılıf Cerrahisi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlara Etkisi
The Effect of Body Mass İndex to Functional Results After Arthroscopic Rotator Cuff Repair
Sinan Oguzkaya, Turan Bilge Kizkapan
doi: 10.5505/ktd.2021.83357  Sayfalar 57 - 62

14.
Sağlık Çalışanı Olan ve Sağlık Çalışanı Olmayanların Kansere Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması
Evaluation of Perspectives of Healthcare Professionals and Others Towards Cancer: Survey Study
Mehmet Nur Kaya, Burcu Caner, Ali Kırık, Nilüfer Avcı
doi: 10.5505/ktd.2021.96714  Sayfalar 63 - 68

15.
Trigeminal Nevralji Tedavisinde Mikrovasküler Dekompresyon Cerrahisinin Sonuçları
Results of Microvascular Decompression Surgery in the Treatment of Trigeminal Neuralgia
Mehmet Seçer, Aykut Gökbel
doi: 10.5505/ktd.2021.99710  Sayfalar 69 - 73

OLGU SUNUMU
16.
Desendan Nekrotizan Mediastinit: Nadir Bir Olgu
Descending Necrotizing Mediastinitis: A Rare Case
Erdem Altıparmak, Halil Erdem Özel, Ferit Bayakır, Serdar Başer, Saban Eyisarac, Erkan Esen, Ayşe Adin Selçuk
doi: 10.5505/ktd.2021.73792  Sayfalar 74 - 77

ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Denetimli Serbestlik Birimine Başvuran Olguların Madde Kullanım Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Cases Applying to a Training and Reserch Hospital Probation Unit in Terms of Substance use Characteristics
Selim Polat, Buket Koparal, Burak Okumuş, Cicek Hocaoglu
doi: 10.5505/ktd.2021.37267  Sayfalar 78 - 82

18.
Kronik Santral Seröz Koryoretinopatinin Aktivasyon ve Remisyon Dönemlerine ait Kan Paramatrelerindeki Değişimler
Alterations in Blood Parameters According to Activation and Remission Status of Chronic Central Serous Chorioretinopathy
Buğra Karasu
doi: 10.5505/ktd.2021.83446  Sayfalar 83 - 90

19.
Preeklampsini Şiddetini ve Perinatal Sonuçlara Etkisini Öngörmede Tiroid Fonksiyon Testlerinin Yeri
The Role of Thyroid Function Tests in Prediction of the Effect of the Severity of Pre-eclampsia on Perinatal Outcomes
Oğuz Güler, Hasan Cemal Ark, Diana Sevil
doi: 10.5505/ktd.2021.05925  Sayfalar 91 - 95

20.
İntravenöz Trombolitik Tedavi Verilen Akut İskemik İnmeli Hastaların Değerlendirilmesi; Bir İnme Merkezinin Deneyimleri
Evaluation of Acute Ischemic Stroke Patients Treated with Intravenous Thrombolysis; Experiences of a Stroke Center
Serhan Yıldırım, Pınar Bekdik Şirinocak
doi: 10.5505/ktd.2021.21549  Sayfalar 96 - 101

OLGU SUNUMU
21.
Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi Tedavisi Sonrası Radikülopatiyi Taklit Eden Nöropati: Olgu Sunumu
Neuropathy Mimicking Radiculopathy After Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Treatment: A Case Report
Mahmut Taha Ölçücü, Kayhan Yılmaz, Çağatay Özsoy, Yasemin Bicer Gomceli, Mutlu Ateş
doi: 10.5505/ktd.2021.83436  Sayfalar 102 - 105

ARAŞTIRMA MAKALESI
22.
Hipertansif Ve Hipertansif Olmayan Sıçanlarda 2100 MHz Radyo Frekans Radyasyonun Testis Dokusunda Oksidan Stres Üzerine Etkisi
Effect of 2100 MHz Radio Frequency Radiation on Oxidative Stress on Testicular Tissue of Hypertensive and Non-Hypertensive Rats
Dilek Kuzay, Çiğdem Özer, Bahriye Sırav Aral, Fatih Şentürk
doi: 10.5505/ktd.2021.48751  Sayfalar 106 - 110

23.
Yumuşak Doku Kitlelerinde Kontrastlı Dinamik T2 Perfüzyon ve T2 Relaksometrinin Tanısal Performansı
Diagnostic Performances of Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Perfusion Imaging and T2 Relaxometry in Soft Tissue Masses
Hande Uslu, Mesude Tosun, Gür Akansel, Yonca Anık, Ercüment Çiftçi
doi: 10.5505/ktd.2021.46667  Sayfalar 111 - 118

24.
Asemptomatik Lökositospermi Ovulasyon İndüksiyon Başarısını Etkiler mi?
Does Asymptomatic Leukocytospermia Affect Ovulation Induction's Outcome?
Sezin Ertürk Aksakal, Elif Gülşah Diktaş, Tugba Altun Ensari, Aslı Öcal, Berna Dilbaz
doi: 10.5505/ktd.2021.60437  Sayfalar 119 - 124

25.
Akut Kolesistit Tanılı Yaşlı ve Yüksek Cerrahi Riskli Hastalarda Alternatif Bir Tedavi Seçeneği: Perkütan Kolesistostomi
Percutaneous Cholecystostomy as an Alternative Treatment Choice for Acute Cholecystitis in Elderly and High-Risk Surgical Patients
Ali Çiftçi, Samet Genez, Murat Burç Yazıcıoğlu, Ahmet Yalnız
doi: 10.5505/ktd.2021.32848  Sayfalar 125 - 130

26.
Transkateter Aort Kapak Replasmanı Kısa ve Orta Dönem Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
Short And Mid Term Results Of Transcatheter Aortic Valve Implantation: A Single-Center Experience
Ali Yasar Kılınç, Refik Emre Altekin, Fulya Avci Demir, Mehdi Onac, Gündüzalp Saydam, İbrahim Demir
doi: 10.5505/ktd.2021.24445  Sayfalar 131 - 139

27.
Çocuklarda Uyku Bruksizmi Üzerinde Anksiyete Düzeyi ve Psikososyal Faktörlerin Etkileri: Bir Vaka-Kontrol Çalışması
The Effects of Anxiety Levels and Physicosocial Factors on Sleep Bruxism Among Children: A Case Control Study
İffet Yazıcıoğlu Sanrı, Perihan Çam Ray
doi: 10.5505/ktd.2021.48991  Sayfalar 140 - 146

28.
Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda İnternet ve Akıllı Telefon Kullanımı ile Dijital Sağlık Uygulamalarına Yaklaşım
Attitude of Psychiatry Clinic Patients Towards Digital Health Applications with Internet and Smartphone Usage
Buket Cinemre, Mustafa Nogay Coskun, Müge Topcuoğlu, Ali Erdoğan
doi: 10.5505/ktd.2021.70973  Sayfalar 147 - 155

29.
Gebe Bilgilendirme Sınıfının Doğum Şekline Etkisi
The Effect of Antenatal Education Class on The Type of Delivery
Pakize Özge Karkın, Gözde Sezer, Selma Şen, Müberra Duran
doi: 10.5505/ktd.2021.10692  Sayfalar 156 - 159

30.
Hastaneye Yatırılan COVID-19 Hastalarında Akciğer Bilgisayarlı Tomografi Parankimal Bulguları ile C Reaktif Protein Arasındaki İlişki
The Relationship Between Parenchymal Findings of Chest Computed Tomography and C Reactive Protein in COVID-19 Patients at Hospital Admission
Derya Deniz Altıntaş, Ayhan Şenol
doi: 10.5505/ktd.2021.43410  Sayfalar 160 - 166

31.
Membranöz Nefropatili Hastalarda Prognostik Faktörler
Prognostic Factors in Membranous Nephropathy Patients
Bülent Kaya, Saime Paydaş, Tolga Kuzu, Mustafa Balal
doi: 10.5505/ktd.2021.55563  Sayfalar 167 - 173

32.
Sıçramadan Sonra Yere İniş Hata Puanlama Sistemi’nin Türkçe Uyarlama Çalışması
Turkish Adaptation Study of the Landing Error Scoring System
Sabriye Ercan, Esma Arslan, Cem Çetin, Ferdi Başkurt, Zeliha Başkurt, Mukadder İnci Baser Kolcu, Giray Kolcu
doi: 10.5505/ktd.2021.67625  Sayfalar 174 - 178

33.
Kalça Artroskopisi Sırasında Karın İçi Basıncı ve Ayak Perfüzyonunu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Affecting Intra-Abdominal Pressure and Foot Perfusion During Hip Arthroscopy
Ali İhsan Kılıç, Ortaç Güran, Ramadan Özmanevra, Onur Hapa
doi: 10.5505/ktd.2021.87059  Sayfalar 179 - 183

LookUs & Online Makale