Volume : 4 Suppl : 2 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bone Density Abnormalities and Related Factors in Sickle Cell Anemia [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 1-3

Bone Density Abnormalities and Related Factors in Sickle Cell Anemia

Gül İlhan1, Can Acıpayam2
1Hatay Antakya State Hospital, Hematology
2Hatay Antakya State Hospital, Pediatric Hematology

OBJECTIVE: The risk of osteopenia and osteoporosis has not been clearly found in sickle cell anemia (SCA) patients. In this study, we aimed to find the frequency of abnormal bone mineral dansity and determine the relationship of abnormal BMD with clinical/laboratuary findings of our SCA patients.
METHODS: We added sickle cell anemia patients without vasooclusive crisis during rutine control in our hemoglobinopahy center. Bone mineral danistometry measurements were done with dual energy x-rayabsorbtiometry (DEXA) at lumbar spinal colon and proximal femur regions. Osteopenia and osteoporosis were evaluated according to WHO criteria.
RESULTS: We evaluated 63 patients’ results. There were 39,7% osteopenia, 36,5% osteoporosis, 23,8% normal BMD. There was no relationship among abnormal BMD with hemoglobin, leukocyte, lactat dehidrogenase, total bilirubin, uric acit, alkalen phosphatase and vitamin B12 levels.
CONCLUSION: According to our study, osteopenia and osteoporosis are frequent in our SCA patients. Clinicians sould be careful about osteoporosis and these patients should be screen with BMD measurements for avoiding fractures.

Keywords: Sickle cell anemia, osteopenia, osteoporosis

Orak Hücreli Anemi'de Kemik Yoğunluk Anomalileri ve İlişkili Faktörler

Gül İlhan1, Can Acıpayam2
1Hatay Antakya Devlet Hastanesi, Hematoloji
2Hatay Antakya Devlet Hastanesi, Pediatric Hematoloj

AMAÇ: Orak hücreli anemi (OHA)'de osteopeni ve osteoporoz riski net olarak ortaya konmamıştır. Bu çalışmada OHA hastalarımızda anormal kemik yoğunluğu sıklığını ve bunun klinik/laboratuvar bulgularla olan ilişkisini saptamayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza hemoglobinopati merkezimize rutin kontrole gelen gelen, vazookluziv krizi olmayan OHA hastalarını aldık. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) "dual energy x-rayabsorbtiometry (DEXA)" kullanılarak spinal kolon ve proksimal femurdan ölçüldü.Osteopeni ve osteoporoz WHO kriterlerine göre değerlendirildi.
BULGULAR: Altmış üç hastanın sonuçları değerlendirildi. Hastalarda %39,7 oranında osteopeni, %36,5 osteoporoz ve %23,8 normal KMY bulundu. Anormal KMY ile hemoglobin, lökosit, laktat dehidrogenaz, total bilirubin, ürik asit, alkalen fosfataz ve vitamin B12 düzeyleri arasında ilişki bulunamadı.
SONUÇ: Bu çalışmaya göre osteopeni ve osteoporoz OHA hastalarında sıktır. Klinisyenler osteoporoz hakkında dikkatli olmalı ve bu hastalar kırıklardan korunmak için KMY ölçümleri ile izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Orak hücreli anemi, osteopeni, osteoporoz

Gül İlhan, Can Acıpayam. Bone Density Abnormalities and Related Factors in Sickle Cell Anemia. Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 1-3

Corresponding Author: Gül İlhan, Türkiye
Manuscript Language: English