Volume : 12 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Smartphone Addiction and In-Class Cyberloafing Levels of Nursing Students [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 406-413 | DOI: 10.5505/ktd.2023.76390

Smartphone Addiction and In-Class Cyberloafing Levels of Nursing Students

Zeynep Özcan1, Havva AKPINAR2
1Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Muğla, Türkiye.
2Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Psychiatric Nursing. Muğla, Türkiye.

INTRODUCTION: This research was conducted to examine the relationship between nursing students' smartphone addiction and smartphone in-class cyberloafing levels.
METHODS: The study is a descriptive, correlational research. The study sample consisted of state university nursing students (n= 370). The data was collected with descriptive information form, The Smartphone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV), and The Smartphone Cyberloafing Scale in Classes (SPCSC) between 25.11.2022 and 15.12.2022.
RESULTS: It was determined that 49.4% of students spent five to seven hours on a smartphone a day, 80.1% expressed the purpose of using a smartphone in a face-to-face lesson as having fun; 54.9% of them used their smartphones during face-to-face lessons for purposes other than the lesson, 74.4% did not know the meaning of the word cyberloafing. The SAS-SV total score average of the nursing students was 30.61±10.96, SPCSC total score average was 42.41±18.19. There was a low-level positive correlation between SAS-SV total score and SPCSC total score and all SPCSC subdomains.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that half of the students spent five to seven hours a day on smartphones and were interested in smartphones out of class during face-to-face lessons. Most of them stated that they used smartphones for entertainment, most did not know the meaning of cyberloafing. It was concluded that the levels of smartphone addiction risk and smartphone cyberloafing in classes were at a moderate level, there was a low-level positive correlation between SAS-SV and SPCSC, and an increase in smartphone addiction risk would increase the level of smartphone cyberloafing in classes.

Keywords: addiction, cyberloafing, smartphone, nursing students

Hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Ders İçi Siber Aylaklık Düzeyleri

Zeynep Özcan1, Havva AKPINAR2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Muğla, Türkiye.
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Muğla, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ve akıllı telefon ders içi siber aylaklık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, tanımlayıcı ilişkisel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturdu (n= 370). Veriler, tanımlayıcı bilgiler formu, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu (ATBÖ-KF), Derslerde Akıllı Telefon Siber Aylaklığı Ölçeği (DATSAÖ) ile 25.11.2022 ve 15.12.2022 tarihleri arasında toplandı.
BULGULAR: BULGULAR: Öğrencilerin %49.4’ ünün bir günde beş-yedi saat akıllı telefonda zaman geçirdiği, yüz yüze derste akıllı telefonu kullanma amacını %80.1’inin eğlenceli vakit geçirmek olarak ifade ettiği; %54.9’unun yüz yüze derste akıllı telefon ile ders amacı dışında ilgilendikleri, %74.4’ünün siber aylaklık kelimesinin anlamını bilmediği belirlendi. ATBÖ-KF toplam puan ortalaması 30.61±10.96, DATSAÖ toplam puan ortalaması 42.41±18.19 olarak bulundu. ATBÖ-KF toplam puan ile DATSAÖ toplam puan ve DATSAÖ alt alanlarının tamamı arasında düşük düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin yarısının bir günde beş-yedi saat akıllı telefonda zaman geçirdiği ve yüz yüze derste akıllı telefonla ders dışı ilgilendiği, akıllı telefonu kullanma amacı olarak büyük bir kısmının eğlence amaçlı kullandığını ifade ettiği, büyük bir kısmının siber aylaklık kelimesinin anlamını bilmediği saptandı. Akıllı telefon bağımlılık riski düzeylerinin ve derslerde akıllı telefon siber aylaklığı düzeylerinin orta düzeyde, ATBÖ-KF ile DATSAÖ arasında düşük düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve akıllı telefon bağımlılık riskinin artmasının derslerde akıllı telefon siber aylaklığı düzeyini arttıracağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: akıllı telefon, bağımlılık, hemşirelik öğrenci, siber aylaklık

Zeynep Özcan, Havva AKPINAR. Smartphone Addiction and In-Class Cyberloafing Levels of Nursing Students. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 406-413

Corresponding Author: Havva AKPINAR, Türkiye
Manuscript Language: English