Volume : 12 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Phacocele Developing in a Patient With an Unknown Trauma History: A Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 414-416 | DOI: 10.5505/ktd.2023.75725

Phacocele Developing in a Patient With an Unknown Trauma History: A Case Report

Kübra Çetinkaya1, Yara Chiekhismailzadeh1, İbrahim Çoban1, Gizem Gürbostan Soysal2, Oğuzhan Saygılı1
1Department Of Ophthalmology,gaziantep Univercity
2Department Of Ophthalmology,dr. Ersin Arslan Research And Training Hospital

We present a case of phacocele that developed in an 83-year-old male patient with vision loss after discharge from the intensive care unit. The patient's initial examination revealed severe conjunctival chemosis and aphakia. In the posterior segment examination, vitreous hemorrhage was observed, and the lens could not be localized. In the second control of the patient, it was observed that chemosis decreased, perilimbal scleral perforation was observed between 11 and 13 oclock, and the iris tissue occluded the perforation. The crystalline lens was clearly visible in the nasal subconjunctival area. In the treatment, subconjunctival crystal lens was removed, scleral perforation was repaired, and iol implantation was performed with scleral fixation.

Keywords: Subconjunctival crystalline lens, Phacocele, Globe penetration

Travma Öyküsü Bilinmeyen Bir Hastada Gelişen Fakosel: Olgu Sunumu

Kübra Çetinkaya1, Yara Chiekhismailzadeh1, İbrahim Çoban1, Gizem Gürbostan Soysal2, Oğuzhan Saygılı1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği

Yoğun bakım taburculuğu sonrası görme kaybı olan 83 yaşındaki bir erkek hastada gelişen fakosel olgusunu sunuyoruz. Hastanın ilk muayenesinde, ciddi konjonktival kemozis ve afaki olduğu görüldü. Arka segment muayenesinde ise vitre içi hemoraji olduğu görüldü ve lens lokalize edilemedi. Hastanın ikinci kontrolünde kemozisin azaldığı, saat 11-13 arasında perilimbal skleral perforasyon olduğu ve iris dokusunun perforasyon alanını kapattığı görüldü. Kristalin lens ise nazal subkonjonktival alanda belirgin şekilde seçiliyordu. Tedavide subkonjonktival kristalin lens çıkarıldı, skleral perforasyon onarıldı ve skleral fiksasyon ile iol implantasyonu uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Subkonjonktival kristalin lens, Fakosel, Glob penetrasyonu

Kübra Çetinkaya, Yara Chiekhismailzadeh, İbrahim Çoban, Gizem Gürbostan Soysal, Oğuzhan Saygılı. Phacocele Developing in a Patient With an Unknown Trauma History: A Case Report. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 414-416

Corresponding Author: Kübra Çetinkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish