Volume : 12 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Spontaneous Pneumothorax Incidence and Clinical Features in Non-Intubated COVID-19 Patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 332-336 | DOI: 10.5505/ktd.2023.74875

Spontaneous Pneumothorax Incidence and Clinical Features in Non-Intubated COVID-19 Patients

Miktat Arif Haberal1, Erkan Akar2, Özlem Sengoren Dikis3, Mehmet Oguzhan Ay4, Melih Yüksel4, Halil Kaya4, Hakan Demirci5, Murat Ersal6
1University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, Bursa, Turkiye
2Tekirdag Namik Kemal University, School of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Tekirdag, Turkiye
3University of Mugla Sitki Kocman, School of Medicine, Department of Pulmonary Medicine, Mugla, Turkiye
4University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Bursa, Turkiye
5University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, Bursa, Turkiye
6University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Bursa, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, we aimed to review the pneumothorax incidence and results of patients receiving treatment due to COVID-19 infection.
METHODS: A total of 41,525 cases who were admitted to the emergency department between 01 April 2020 and 01 January 2021 with COVID-19 symptoms were reviewed. Of these patients 14,611 were hospitalized. Clinical and laboratory features of patients who had been diagnosed with spontaneous pneumothorax with PA chest radiography were evaluated and included in the study.
RESULTS: A total of 11 cases who were diagnosed with spontaneous pneumothorax and had a positive PCR test were included in the study. Of these cases, 8 were male and 3 were female. The age distribution was 50-84 and the mean age was 66.5 years. None of our cases had received invasive or non-invasive mechanical ventilation before diagnosis. The most common comorbidities were chronic obstructive pulmonary disease (6/11) and hypertension (2/11). Pneumothorax was right-sided in six cases and left-sided in four cases. It was concurrently bilateral in one case.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Spontaneous pneumothorax is a rarely encountered condition in COVID-19 patients and its pathophysiological mechanisms are still unknown. The incidence of spontaneous pneumothorax in non-intubated COVID-19 patients is approximately 10-fold more frequent then normal population. This result demonstrates that spontaneous pneumothorax incidence secondary to COVID-19 infection is much higher than expected.

Keywords: COVID-19, pneumothorax, viral pneumonia, tube thoracostomy, lung disease

Entübe Edilmemiş COVID-19 Hastalarında Spontan Pnömotoraks İnsidansı ve Klinik Özellikleri

Miktat Arif Haberal1, Erkan Akar2, Özlem Sengoren Dikis3, Mehmet Oguzhan Ay4, Melih Yüksel4, Halil Kaya4, Hakan Demirci5, Murat Ersal6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Tekirdağ, Türkiye
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Muğla, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Bursa, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Bursa, Türkiye
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören hastaların pnömotoraks insidansını ve sonuçlarını gözden geçirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01 Nisan 2020 ile 01 Ocak 2021 tarihleri arasında COVID-19 semptomları ile acil servise başvuran toplam 41.525 vaka incelendi. Bu hastalardan 14.611'i hastaneye yatırıldı. PA akciğer grafisi ile spontan pnömotoraks tanısı alan hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri değerlendirilerek çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Çalışmaya spontan pnömotoraks tanısı alan ve PCR testi pozitif çıkan toplam 11 olgu dahil edildi. Bu olguların 8'i erkek, 3'ü kadındı. Yaş dağılımı 50-84 ve ortalama yaş 66,5 idi. Hiçbir olgumuz tanı öncesinde invaziv veya non-invaziv mekanik ventilasyon almamıştı. En sık görülen komorbiditeler kronik obstrüktif akciğer hastalığı (6/11) ve hipertansiyon (2/11) idi. Pnömotoraks altı olguda sağ, dört olguda sol taraflıydı. Bir olguda eş zamanlı olarak bilateral idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Spontan pnömotoraks, COVID-19 hastalarında nadir görülen bir durumdur ve patofizyolojik mekanizmaları halen bilinmemektedir. Entübe edilmemiş COVID-19 hastalarında spontan pnömotoraks insidansı, COVID-19 dışındaki vakalarda bildirilen rakamlara göre yaklaşık 10 kat daha sıktır. Bu sonuç, COVID-19 enfeksiyonuna ikincil sekonder spontan pnömotoraks insidansının beklenenden çok daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pnömotoraks, viral pnömoni, tüp torakostomi, akciğer hastalığı

Miktat Arif Haberal, Erkan Akar, Özlem Sengoren Dikis, Mehmet Oguzhan Ay, Melih Yüksel, Halil Kaya, Hakan Demirci, Murat Ersal. Spontaneous Pneumothorax Incidence and Clinical Features in Non-Intubated COVID-19 Patients. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 332-336

Corresponding Author: Miktat Arif Haberal, Türkiye
Manuscript Language: English