Volume : 12 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect of Post Vaccination Time on the Radiological and Laboratory Findings of Inpatients with COVID-19 [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 342-347 | DOI: 10.5505/ktd.2023.58812

The Effect of Post Vaccination Time on the Radiological and Laboratory Findings of Inpatients with COVID-19

Tuğçe Şimşek Bozok1, Sezgin Sevim2
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
2Deparment of Radiology, Mersin City Training and Research Hospital, Mersin, Turkey

INTRODUCTION: COVID-19 (coronavirus disease 2019) infection occurs asymptomatically/symptomatically in vaccinated/unvaccinated individuals. This research aimed to evaluate the differences between thoracic CT (computed tomography) severity and laboratory findings in patients with CoronaVac/BNT162b2 mRNA vaccine, according to the time elapsed after the second dose of vaccine.
METHODS: Between March 2021 and December 2021, 221 SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) PCR positive/thoracic CT compatible patients over the age of 40 hospitalized in the COVID-19 services of Mersin City Training and Research Hospital were included. Patients included in the study were grouped as ≤1 month, 1-3 months, 3-6 months, and ≥6 months after receiving the second dose of CoronaVac/BNT162b2 mRNA vaccine. Patient information, thoracic CT and laboratory values at the first admission were obtained retrospectively from patient files and hospital information system.
RESULTS: The median time to develop positivity after the second dose of vaccine in all patients was 111 (CI: 93-132) days. In the BNT162b2 mRNA-vaccinated group, no significant difference was found between the groups in terms of thoracic CT and laboratory values (p>0.05). In the CoronaVac-vaccinated group, a very weak positive correlation was found between the development time of positivity after vaccination and the thoracic CT total severity score (r=0.148, p=0.048).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been shown that as the time after the second dose increases in CoronaVac vaccinated patients, the degree of lung involvement increases, and there is no difference as the duration increases in BNT162b2 vaccinated patients

Keywords: COVID-19, Disease severity, Sars-CoV-2, Vaccine

Aşılama Sonrası Sürenin COVID-19 ile Yatan Hastaların Radyolojik ve Laboratuvar Bulgularına Etkisi

Tuğçe Şimşek Bozok1, Sezgin Sevim2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) enfeksiyonu, aşılanmış/aşılanmamış bireylerde asemptomatik/semptomatik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, CoronaVac/BNT162b2 mRNA aşısı olan hastalarda ikinci doz aşıdan sonra geçen süreye göre toraks BT (bilgisayarlı tomografi) şiddeti ile laboratuvar bulguları arasındaki farklılıkların değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2021 ile Aralık 2021 tarihleri arasında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID-19 servislerinde yatan 40 yaş üstü 221 SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) PCR pozitif/torasik BT uyumlu hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan hastalar ikinci doz CoronaVac/BNT162b2 mRNA aşısı yapıldıktan sonra ≤1 ay, 1-3 ay, 3-6 ay ve ≥6 ay olarak gruplandırıldı. Hasta bilgileri, ilk başvurudaki toraks BT ve laboratuvar değerlerine retrospektif olarak hasta dosyalarından ve hastane bilgi sisteminden ulaşıldı.
BULGULAR: Tüm hastalarda ikinci doz aşıdan sonra pozitifliğin gelişmesi için medyan süre 111 (CI: 93-132) gündü. BNT162b2 mRNA aşılı grupta toraks BT ve laboratuvar değerleri açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). CoronaVac aşısı olan grupta aşı sonrası pozitiflik gelişme süresi ile toraks BT toplam şiddet puanı arasında çok zayıf düzeyde pozitif korelasyon tespit edildi (r=0.148; p=0.048).
TARTIŞMA ve SONUÇ: CoronaVac aşılı hastalarda ikinci dozdan sonraki süre arttıkça akciğer tutulum derecesinin arttığı, BNT162b2 aşılı hastalarda süre arttıkça fark olmadığı gösterilmiştir. Araştırma, daha geniş hasta grupları ve hastalık ilerlemesinin izlenmesi ile genişletilebilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Hastalık şiddeti, Sars-CoV-2, Aşı

Tuğçe Şimşek Bozok, Sezgin Sevim. The Effect of Post Vaccination Time on the Radiological and Laboratory Findings of Inpatients with COVID-19. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 342-347

Corresponding Author: Tuğçe Şimşek Bozok, Türkiye
Manuscript Language: English