Volume : 2 Suppl : 2 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Coronary Bypass Surgery in Octagenarians with Acceptable Mortality and Morbidity [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(2): 5-9

Coronary Bypass Surgery in Octagenarians with Acceptable Mortality and Morbidity

Ahmet Yavuz Balcı, Uğur Kısa, Abdullah Kemal Tuygun, Mehmet Kızılay, Fatih Özdemir, Ünsal Vural, Rezan Aksoy, Yavuz Şensöz, İlyas Kayacioğlu, İbrahim Yekeler
Department Of Cardiovascular Surgery, Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The prudence for high morbidity and mortality in elderly patients might be a limitation for a proper approach to this group of patients. The main reasons for this hesitation are the relatively low life expectancy in these patients and the possible neurlogic, renal and pulmonary problems which might not be well tolerated if occur as a consequence of cardiopulmonary bypass.
METHODS: Patients underwent isolated coronary artery bypass surgery between 2008 and 2012 were evaluated retrospectively. The patients were grouped as the Study Group (Group I, n=131, age 80 years-old and over), and the Control Group (Group II, n=173, age between 50 and 69 years-old). Both groups were compared to each other in terms of preoperative risk factors and results in the postoperative early period (30 days postoperatively).
RESULTS: When two groups were evaluated according to at least a single complication taking place, the estimated relative risk was 2.5 for the Study Group when compared to the Control Group (p<0.05). The diabetic patients’ estimated relative risk was 2 when compared to non-diabetics (p<0,05). According to Euroscore standard values, the high risk group had a estimated relative risk value of 5.8 when compared to low risk group (p<0,05). NYHA Class III and higher patients had a estimated relative risk value of 1.8 when compared to those in more favorable condition.
CONCLUSION: We believe coronary artery bypass surgery can be applied safely with an acceptable risk to those over 80 years-of-age with proper timing after proper evaluation.

Keywords: Octagenerians, Coronary bypass surgery

Seksen Yaş Üzerinde Kabul Edilebilir Mortalite ve Morbidite ile Koroner Baypas Cerrahisi

Ahmet Yavuz Balcı, Uğur Kısa, Abdullah Kemal Tuygun, Mehmet Kızılay, Fatih Özdemir, Ünsal Vural, Rezan Aksoy, Yavuz Şensöz, İlyas Kayacioğlu, İbrahim Yekeler
Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul

AMAÇ: İleri yaştaki hastalarda morbidite ve mortalitenin yüksek olacağı öngörüsü bu grup hastalara yaklaşımda bazı çekinceler oluşturmaktadır. Bu tereddütün nedenleri arasında, bu yaş grubundaki hastaların yaşam beklentisinin göreceli olarak düşük oluşu ile birlikte, operasyonun bir parçası olan kardiyopulmoner bypass’ın (KPB) getirebileceği nörolojik, renal, pulmoner sorunları iyi tolere edemeyişleri sayılabilir.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda, Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2008-2012 yılları arasında izole aortokoroner bypass yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar; seksen yaş ve üzeri (Çalışma grubu, n=131), 50-69 yaş arası (Kontrol grubu, n=173) olarak ikiye ayrıldı. Her iki grup, preoperatif risk faktörleri ve postoperatif erken dönem (postoperatif 30 gün) sonuçları açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tüm yaş grupları en az bir komplikasyon gelişmesine göre incelendiğinde; çalışma grubunda olanların tahmini rölatif riski, kontrol grubuna göre 2,5 olarak bulundu (p<0.05). Diyabetli olanların olmayanlara göre tahmini rölatif riski 2 idi (p<0,05). Euroscore standart değeri, düşük risk grubunda olanlara göre çok yüksek risk grubunda olanların tahmini rölatif riski 5,8 di (p<0,05). NYHA sınıflaması 3 ve üzerinde olanların altında olanlara göre tahmini rölatif riski 1,8’di.
SONUÇ: Uygun zamanda ve uygun değerlendirme ile kabul edilebilir riskle 80 yaş üzerindeki hastalarda aortokoroner bypass cerrahisinin güvenle yapılabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Seksen yaş, Koroner baypas cerrahisi

Ahmet Yavuz Balcı, Uğur Kısa, Abdullah Kemal Tuygun, Mehmet Kızılay, Fatih Özdemir, Ünsal Vural, Rezan Aksoy, Yavuz Şensöz, İlyas Kayacioğlu, İbrahim Yekeler. Coronary Bypass Surgery in Octagenarians with Acceptable Mortality and Morbidity. Kocaeli Med J. 2013; 2(2): 5-9

Corresponding Author: Ahmet Yavuz Balcı, Türkiye
Manuscript Language: English