Volume : Suppl : Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A look at the obstetric outcomes in smoking pregnants through the first trimester screening window [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 51-59 | DOI: 10.5505/ktd.2019.38243

A look at the obstetric outcomes in smoking pregnants through the first trimester screening window

Semir Köse1, Gökhan Tosun2, Banu Isbılen Basok3, Sabahattin Altunyurt4
1Buca Women Health Maternity and Children Hospital Perinatology Clinic
2Buca Women Health Maternity and Children Hospital
3University of Health Sciences Tepecik Education and Research Hospital Medical Biochemistry Department
4Dokuz Eylul University School of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology Division of Perinatology

INTRODUCTION: The adverse effects of smoking on incidence of obstetric complications and fetal growth are highly variable between individuals. The deletorius effects of smoking should be due to placental dysfunction and this impaired function could be clinically demonstrated via biochemical (PAPPA and fβhCG) and biophysical (uterine artery pulsatility index (UtAPI)) markers.
METHODS: In our retrospective cohort study, we assessed the obstetric outcomes of pregnant women attended for the first trimester combined test (FTCT) to Buca Maternity Hospital between 1 August 2016 and 1 January 2018. According to the self-reports the studied sample categorized as; smoking during pregnancy, smoking cessation during first weeks of gestation and never smoked.
RESULTS: Median birth weights were significantly different among the groups; smoking (3149±531), smoking-stopped (3273±517) and never smoked (3319±505), (p<0.0001). The mean UtAPI was significantly higher in smoking pregnants (2.05±0.63) than the never smoked group (1.97±0.61), (p=0.014) and the median PAPPA raw MoM values were lower in smoking pregnants (0.88±0.51) than the never smoked women (1.01±0.59), (p<0.0001). Only the frequency of fetal growth restricton (FGR) was significantly different among these groups. Subgroup analysis revealed that PAPPA raw MoM values were lower (0,70 versus 1,09; p=0.019) and the mean UtAPI was higher (2,56 versus 1,73; p<0.0001) in smoker women who develop FGR compared to the non-complicated smokers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Smoking does not cause obstetric complications in each case. Placental function markers could predict the woman who will develop poor outcomes especially FGR and UtA Doppler assessment during the FTCT could help determining a high risk group.

Keywords: First trimester screening, obstetric outcomes, cigarette smoking, uterine artery Doppler

Sigara kullanan gebelerde obstetrik sonuçlara ilk üçay tarama döneminden bakış

Semir Köse1, Gökhan Tosun2, Banu Isbılen Basok3, Sabahattin Altunyurt4
1Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Perinatoloji Kliniği
2Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuarı
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelikte sigara kullanımına bağlı obstetrik komplikasyon gelişimi ve fetal büyümenin etkilenimi bireysel farklılıklar göstermektedir. Temel hipotezimiz sigaraya bağlı kötü obstetrik sonuçların plasental disfonksiyon dolayımlı olduğu ve ilk üçay tarama döneminde biyokimyasal (PAPPA ve fβhCG ) ve biyofiziksel (uterin arter pulsatilite indeksi (UtAPI)) belirteçlerle bu etkilenimin saptanabileceği üzerine kuruludur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif kohort tasarımlı çalışmada 1 Ağustos 2016-1 Ocak 2018 tarihleri arasında Buca Doğumevi’ne ilk üçay kombine tarama testi için başvuran gebelere ait obstetrik sonuçlar derlenmiştir. Sigara kullanımı bilgilerine göre olgular; gebelikte kullanıyor, ilk haftalarda bırakmış ve hiç kullanmamış olarak üç kategoride ele alınmıştır.
BULGULAR: Toplam 3837 olguya ait obstetrik sonuçlar çalışılmıştır. Doğum ağırlıkları sigara içen (3149±531), gebelikte bırakmış (3273±517) ve hiç kullanmamış (3319±505) gruplar arasında anlamlı farklılık gösterdi (p<0.0001). Ortalama UtAPI değerleri sigara kullanan gebelerde (2.05±0.63) hiç kullanmayanlara (1.97±0.61) göre anlamlı olarak daha yüksek (p=0.014), PAPPA ham MoM değerleri ise sigara içen gebelerde (0.88±0.51) hiç kullanmayanlara (1.01±0.59) göre anlamlı derecede daha düşük düzeyde idi (p<0.0001). Komplikasyon sıklıkları karşılaştırıldığında yalnızca fetal gelişim kısıtlılığı (FGK) tanısı üç grup arasında istatistiksel anlamlı farklılığa ulaşmıştır. Sigara içen olgularda komplikasyon gelişen ve gelişmeyen alt gruplar karşılaştırıldığında PAPPA ham MoM (1,09’a karşılık 0,70; p=0.019) ve ortalama UtAPI (1,73’e karşılık 2,56; p<0.0001) değerleri FGK alt grubunda termde komplikasyonsuz doğum grubundan anlamlı farklılıklar gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sigara kullanımı tüm gebelerde komplikasyonlara yol açmamaktadır.
Sigara kullanan gebelerde plasental işlev belirteçleri başta FGK olmak üzere komplikasyon gelişecek olguları ayırt edebilir ve ilk üç ay tarama kapsamında UtA Doppler değerlendirmesi kötü obstetrik sonuç için yüksek riskli grupların belirlenmesinde yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: İlk üç ay tarama, obstetrik sonuçlar, sigara, uterin arter doppler

Semir Köse, Gökhan Tosun, Banu Isbılen Basok, Sabahattin Altunyurt. A look at the obstetric outcomes in smoking pregnants through the first trimester screening window. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 51-59

Corresponding Author: Semir Köse, Türkiye
Manuscript Language: Turkish