Volume : 3 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Role of ultrasound elastography in the differential diagnosis of benign and malignant thyroid nodules [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(3): 22-26

Role of ultrasound elastography in the differential diagnosis of benign and malignant thyroid nodules

Gökhan Duygulu1, Tülay Özer1, Hakan Cebeci1, Çağrı Tiryaki2, Murat Coşkun2, Ahmet Tuğrul Eruyar3
1Derince Education And Research Hospital, Department Of Radiology, Kocaeli
2Derince Education And Research Hospital, Department Of General Surgery, Kocaeli
3Derince Education And Research Hospital, Department Of Pathology, Kocaeli

OBJECTIVE: The purpose of this study was to evaluate the diagnostic utility of ultrasound elastography
in differentiating benign from malignant thyroid nodules.

METHODS: A total of 52 consecutive patients who were referred for thyroid fine needle aspiration
biopsy were examined in this study. 56 thyroid nodules in these patients were examined by B-mode ultrasound and ultrasound elastography. The final diagnosis was obtained from histologic findings.Tissue stiffness on US elastography was scored from one (greatest elastic strain) to five (no strain).

RESULTS: On real-time ultrasound elastography, 48 of 49 benign nodules had a score of 1 to 3, 5 of 7 malign nodules had a score of 4 to 5 (p<0.05), with sensitivity of 71%, specificity of 97%, a positive predictive value of 83%, and a negative predictive value of 68%.

CONCLUSION: Ultrasound elastography is a usefull imaging technique in the differential
diagnosis of thyroid cancer.

Keywords: elastography, thyroid nodule, ultrasonography

Benign ve malign tiroid nodüllerinin ayırıcı tanısında ultrason elastografinin rolü

Gökhan Duygulu1, Tülay Özer1, Hakan Cebeci1, Çağrı Tiryaki2, Murat Coşkun2, Ahmet Tuğrul Eruyar3
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kocaeli
2Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genele Cerrahi Kliniği, Kocaeli
3Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Kocaeli

AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız, tiroid nodüllerinde benign-malign ayrımında US elastografinin katkısını araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Kliniğimize tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) için refere edilen 52 hasta çalışmaya dahil edildi. 56 tiroid nodülü çalışmaya dahil edildi ve tüm nodüller B-mod ultrasonografi ve elastografi ile değerlendirildi.İİAB ve elastografi sonuçları karşılaştırıldı.Elastisite skorlaması 1' den (nodülün tümünde elastisite var) 5' e kadar (nodülde ve posterior gölgelenmede elastisite yok) olacak şekilde yapıldı.
BULGULAR: 49 benign nodülün 48' inde skor1-3 arası, 7 malign nodülün 5' inde skor 4-5 olarak değerlendirildi (p<0.05). Sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değer (PPV) ve negatif prediktif değer (NPV) sırasıyla; %71, %97, %83, %68 olarak hesaplandı. Elastografinin genel gücü (test geçerliliği) %94 olarak tespit edildi.
SONUÇ: Ultrason elastografi, tiroid kanseri ayırıcı tanısında faydalı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: elastografi, tiroid nodülü, ultrasonografi

Gökhan Duygulu, Tülay Özer, Hakan Cebeci, Çağrı Tiryaki, Murat Coşkun, Ahmet Tuğrul Eruyar. Role of ultrasound elastography in the differential diagnosis of benign and malignant thyroid nodules. Kocaeli Med J. 2014; 3(3): 22-26

Corresponding Author: Gökhan Duygulu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish