Volume : 5 Suppl : 2 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Extra-anatomic Bypass with Tumescent Anesthesia: A Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 46-50

Extra-anatomic Bypass with Tumescent Anesthesia: A Case Report

Seyhan Yılmaz1, Özgür Barış1, Adnan Yalçınkaya2, Behice Kaniye Yılmaz3
1Derince Education And Research Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Kocaeli, Turkey
2Çorum Education And Research Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Çorum, Turkey
3Haseki Education And Research Hospital, Department Of Radiology, Istanbul, Turkey

Peripheral arterial circulatory disorders is an important cause of morbidity and mortality today. Extra-anatomic bypass operations in patients which have high risk for limb salvage are alternative methods that may be preferred. In this case, we aimed to present a 54 year-old male patient who underwent extraanatomic bypass graft surgery for chronic aortoiliac occlusive arterial disease under local and tumescent anesthesia because of to accompany with advanced stage chronic obstructive pulmonary disease and resting dyspnea, previous thoracic aortic surgery and migrated lumbar disc hernia operations.

Keywords: Critical limb ischemia, vascular grafting, anesthesia tümescent

Tümesan Anesteziyle Ekstraanatomik Baypas: Olgu Sunumu

Seyhan Yılmaz1, Özgür Barış1, Adnan Yalçınkaya2, Behice Kaniye Yılmaz3
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Departmanı, Kocaeli, Türkiye
2Çorum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Departmanı, Çorum, Türkiye
3Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Departmanı, İstanbul, Turkey

Periferik arteryel dolaşım bozuklukları günümüzde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ekstra-anatomik baypas operasyonları ekstremite kurtarılması için yüksek riskli hasta gruplarında tercih edilebilen alternatif yöntemlerdir. Bu olgu sunumunda, ileri evre Kronik obstruktif akciğer hastalığı ve istirahat dispnesi, geçirilmiş torakal aort operasyonu ve geçirilmiş lomber disk hernisi operasyonunun eşlik ettiği kronik aortoiliyak tıkayıcı arter hastalıklı, lokal ve tümesan anestezi eşliğinde ekstra-anatomik baypas grefti operasyonu uyguladığımız 54 yaşındaki erkek hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Kritik bacak iskemisi, damar greftleme, tümesan anestezi

Seyhan Yılmaz, Özgür Barış, Adnan Yalçınkaya, Behice Kaniye Yılmaz. Extra-anatomic Bypass with Tumescent Anesthesia: A Case Report. Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 46-50

Corresponding Author: Seyhan Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English