ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Dış kulak yolunda yabancı cisim saptanan olguların değerlendirilmesi. [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(1): 45-51

Dış kulak yolunda yabancı cisim saptanan olguların değerlendirilmesi.

Yakup Yegin1, Mustafa Çelik2, Burak Olgun2, Baver Maşallah Şimşek1, Ahmet Altıntaş3, Fatma Tülin Kayhan2
1Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye
2Bakırköy Dr.sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Fatih Medikalpark Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Dış kulak yolunda yabancı cisim olan olguların demografik özellikleri, tedavi yönetimi ve çıkarılan yabancı cisimlerin özellikleri değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya dış kulak yolunda yabancı cisim olan 233 olgu (91 kadın 142 erkek; ort.yaş 13.04±15.48 yıl,dağılım: 3 ay- 72 yıl) dahil edildi. Tüm olguların dosyaları, yaş, cinsiyet, yabancı cismin cinsi, şekli, rengi, hangi tarafta olduğu, uygulanan tedavi ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Yabancı cisimler 104 olguda(%44.6) sol kulak, 118 olguda (%50.6) sağ kulak, 11 olguda (%4.8) ise her iki kulakta saptandı. En sık saptanan yabancı cisimlerin %38.6’sı (n=90) boncuk, %16.7’si (n=39) kulak çöpü pamuğu ve %15’i (n=36) oyuncak idi. Yabancı cisimlerin %91.8' i renkli ve %8.2'si renksiz idi. Yabancı cisimler 15 olguda (%6.4) ameliyathane şartlarında genel anestezi altında çıkartıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dış kulak yolu yabancı cisimleri, kulak burun boğaz (KBB) acilleri arasında en sık görülen acillerdendir. Dış kulak yolu yabancı cisimleri, komplikasyonlardan korunmak için uygun teknik ve aletlerle deneyimli KBB hekimi tarafından çıkarılmalıdır. Eğitim almamış ve bu konuda deneyimi eksik kişilerce yapılan çıkarma denemeleri komplikasyonlara yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: boncuk, kulak, yabancı cisim, çocuk.

Evaluation of patients with external auditory canal foreign body.

Yakup Yegin1, Mustafa Çelik2, Burak Olgun2, Baver Maşallah Şimşek1, Ahmet Altıntaş3, Fatma Tülin Kayhan2
1Van Training and Research Hospital, Depatment of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Van, Turkey.
2Bakırkoy Dr.Sadi Konuk Training and Research Hospital, Depatment of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, İstanbul, Turkey.
3Fatih Medicalpark Hospital,Depatment of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, İstanbul, Turkey.

INTRODUCTION: To evaluate the demographic data and treatment methods of patients with external auditory canal and the proporties of foreign bodies.
METHODS: In total, 233 patients (91 females 142 males; average age 13.04±15.48; range 3 months –72 years) who were diagnosed with foreign bodies in external auditory canal. All patients files were evaluated in terms of age, gender, the type, shape and color of foreign bodies, side of presentation, treatment protocols and complications.
RESULTS: Foreign bodies were detected in left ear in 104 patients (%44.6), in right ear in 118 patients (%50.6) and in bilateral in 11 patients (%4.8). The most common foreign bodies in external auditory canal are beads in 90 patients (%38.6), cotton buds in 39 patients (%16.7) and plastic toy parts in 36 patients (%15). Majority (%91.8) of foreign bodies has a color while %8.2 of foreign bodies are colorless (transparent). Fifteen (%6.4) of all patients required general anaesthesia for foreign body extraction in operating condition.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Foreign bodies in external auditory canal are common among emergency problem in the field of otorhinolaryngology. Aural foreign bodies should be extracted by an experienced otorhinolaryngologist using suitable techniques and tools to prevent complications. Removal attemps by untrained health professionals and lack of experience in foreign body management induce to complications.

Keywords: bead, ear, foreign body, child.

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Burak Olgun, Baver Maşallah Şimşek, Ahmet Altıntaş, Fatma Tülin Kayhan. Evaluation of patients with external auditory canal foreign body.. Kocaeli Med J. 2017; 6(1): 45-51

Sorumlu Yazar: Mustafa Çelik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale