Volume : 1 Suppl : 2 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Open heart surgery in Kocaeli Derince Education and Research Hospital: evaluation of the first 174 cases [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 17-21

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açık kalp cerrahisi: İlk 174 olgunun değerlendirilmesi

Orhan Fındık, Yasin Ay, Ufuk Aydın, Alper Durmuş Görür, Mustafa Canikoğlu, Oğuz Omay, Cevdet Uğur Koçoğulları
Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği

AMAÇ: Yeni kurulan Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ilk açık kalp sonuçlarını paylaşmak amacıyla yazımızı düzenledik.
YÖNTEMLER: Nisan 2010 tarihinde açık kalp cerrahisi merkezi olarak kurulan kliniğimizin ilk açık kalp sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. 122’si erkek(% 70.1) toplam 174 açık kalp ameliyatı olgusu dahil edildi. 8’i atan kalpte olmak üzere toplam145 hastaya koroner arter bypass greftleme, 3 hastaya mitral kapak replasmanı, 6 hastaya aort kapak replasmanı, 1 hastaya triküspid kapak onarımı, 2 hastaya aort ve mitral kapak replasmanı, 1 hastaya aort ve mitral kapak replasmanı, triküspid kapak onarımı ve koroner arter bypass greftleme, 1 hastaya koroner arter bypass greftleme ve mitral kapak replasmanı, 1 hastaya koroner arter bypass greftleme ve aort kapak replasmanı,1 hastaya koroner arter bypass greftleme ve mitral kapak onarımı, 1 hastaya sol atrial kitle eksizyonu, 3 hastaya asendan aorta replasmanı,1 hastaya mitral kapak replasmanı ve ablasyon, 8 hastaya atrial septal defekt onarımı yapıldı. Operasyonların yapılma süreci ve hastaların erken dönem sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Opere olan hastaların 59’i euroscore skorlama(2) sistemine göre düşük risk(0-2 puan) grubunda, 85 ‘ü orta risk(3-5 puan) grubunda,30’u da yüksek risk(6 ve yukarısı) grubunda yer almaktaydı. Ortalama yoğun bakım kalış süresi 2.6 gün (1-20gün), ortalama hastane kalış süreleri 6.3 gün (4-14gün) Elektif operasyonlarda hastane mortalitesi 1 hasta ile % 0.5 idi. Morbidite oranlarımız kabul edilebilir düzeyde olmak üzere 2 hastada nörolojik defisit, 3 hastada kanama nedeniyle revizyon, 3 hastada sternum dehisensi nedeniyle sternum revizyonu olarak gerçekleşti. Operasyon sonrası atrial fibrilasyon 41 hastada olmak üzere %23.5 olarak gözlendi. Mediastinit, myokard enfarktüsü ve kalp bloğu gözlenmedi.
SONUÇ: Dünya standartlarını her alanda yakalayan kliniğimiz her türlü açık kalp ameliyatını gerçekleştirmekte günlük rütinde bunu devam ettirmektedir. Kliniğimizin oluşturulmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere her türlü kurum ve kişilere teşekkürü bir borç biliyoruz.

Anahtar Kelimeler: Açık kalp cerrahisi, mortalite, anjiyografi

Orhan Fındık, Yasin Ay, Ufuk Aydın, Alper Durmuş Görür, Mustafa Canikoğlu, Oğuz Omay, Cevdet Uğur Koçoğulları. Open heart surgery in Kocaeli Derince Education and Research Hospital: evaluation of the first 174 cases. Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 17-21

Corresponding Author: Orhan Fındık, Türkiye
Manuscript Language: Turkish