ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - Aralık 2018
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - IV

3.
Yazım Kuralları
Instruction for Authors

Sayfalar V - VII

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VIII - XI

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Acil Tıbba Farklı Bir Bakış: İlaç sektörünün gözünden Acil Tıp
A different view of Emergency Medicine: Emergency medicine with a view of the pharmaceutical industry
Bora Kaya, Yavuz Yiğit, Özlem Güneysel, Serkan Yılmaz
doi: 10.5505/ktd.2018.36002  Sayfalar 1 - 7

6.
36 °C ısıtılmış %10'luk povidon-iyot solüsyonunun sezaryen operasyonlarında hastanın hemodinamiği üzerine etkisi
Effect of 36 °C heated 10% povidone-iodine solutions on patient's hemodynamics in caeserean operations
Vildan Kılıç, Mehmet Yılmaz, Ayşe Zeynep Turan, Ünal Türkay, Aslı Duygu Aydaş, Tahsin Şimşek, Ahmet Kale, İpek Yakın Düzyol, Emine Yurt, Hasan Terzi
doi: 10.5505/ktd.2018.16023  Sayfalar 8 - 13

7.
Acil Serviste Ağrı Yönetimini Engelleyen Durumlar
Pain Management Barriers in Emergency Deparment
Filiz Özel, Sevgin Samancıoğlu Bağlama
doi: 10.5505/ktd.2018.17136  Sayfalar 14 - 20

OLGU SUNUMU
8.
Nadir Görülen Odontojenik Enfeksiyon Yayılımı: Temporal Fossa Apsesi
An Unusual Spread of Odontogenic Infection: Temporal Fossa Abscess
Alper Dilci, Mustafa Acar
doi: 10.5505/ktd.2018.23600  Sayfalar 21 - 24

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Vokal Kord Paralizilerinin, Klinik ve Etyolojik Değerlendirilmesi
Clinical and Etiological Evaluation of Vocal Cord Paralysis
Saime Sağıroğlu, Nagihan Bilal, Selman Sarıca, Aysegül Erdoğan, Şükran Peker, İsrafil Orhan
doi: 10.5505/ktd.2018.26566  Sayfalar 25 - 29

10.
Cerrahi Endarterektomi Plaklarının Elemental Yapısı
Elemental Composition Of Surgically Removed Carotid Plaques
Ayhan Olcay, Erdem Tezcan, Emir Cantürk, Bekir İnan, Barış Akdemir, Onur Yolay
doi: 10.5505/ktd.2018.30306  Sayfalar 30 - 33

11.
Preoperatif Vajinal Lavaj ve Tek Doz Antibiyotik Profilaksisinin Postoperatif Enfeksiyonlar Üzerine Etkisi
The efficacy of preoperative vaginal wash and single-dose antibiotic prophylaxis on the postoperative infectious morbidity
Jule Eriç
doi: 10.5505/ktd.2018.26122  Sayfalar 34 - 40

12.
Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) uygulanan hastaların entegre pulmoner index (IPI) monitörizasyonu ile takibi
Evaluation of Integrated Pulmonary Index monitoring during sedation for Deep Brain Stimulation
Abdullah Aydın Özcan, Gülcan Berkel
doi: 10.5505/ktd.2018.37928  Sayfalar 41 - 46

13.
D vitamini düzeylerinin deri hastalıkları üzerine etkisinin retrospektif değerlendirilmesi.
Retrospective evaluation of effects of vitamin D levels on skin diseases
Nurşad Çifci
doi: 10.5505/ktd.2018.46794  Sayfalar 47 - 54

OLGU SUNUMU
14.
Parotis Bezinin Tekrarlayan Çok Odaklı Pleomorfik Adenomu, Olgu Sunumu.
Recurrent Multifocal Pleomorphic Adenoma of the Parotid Gland, A Case Report.
Vasıf Soysal, Mustafa Cantürk, Şafak Atahan, Özgür Çakır Kaya, Abdullah Günen
doi: 10.5505/ktd.2018.50465  Sayfalar 55 - 59

15.
Yutma Güçlüğünün Nadir Bir Nedeni Eozinofilik Özofajit: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Eosinophilic Esophagitis as a Rare Cause of Dysphagia: Two Case Presentation with Literature Review
Yavuz Beyazit, Alpaslan Tanoğlu
doi: 10.5505/ktd.2018.57614  Sayfalar 60 - 63

ARAŞTIRMA MAKALESI
16.
Sezeryan operasyonu yapılan hastalarda preoperatif anksyete düzeyi ve postoperatif ağrı arasındaki ilişki
Bahar Sarıibrahim Astepe
doi: 10.5505/ktd.2018.59672  Sayfalar 64 - 69

17.
İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu tedavisine başlanan çiftlerde embriyo transferi öncesi iptal nedenleri: 11 yıllık pratiğin retrospektif analizi
Reasons for cancellation of the cycle before embryo transfer in couples who have received intrastoplasmic sperm injection therapy: retrospective analysis of 11 years practice
Erkan Erdem, Meryem Hocaoğlu, Akın Usta, Ziya Çebi, Meriç Karacan, Abdulkadir Turgut
doi: 10.5505/ktd.2018.67044  Sayfalar 70 - 76

18.
Kliniğimizdeki İntrauterin Fetal Ölümlerin Analizi
Analysis of Stillbirths in our clinic
Ünal Turkay, Mehmet Salıcı, Hasan Terzi, Bahar Sarıibrahim Astepe
doi: 10.5505/ktd.2018.77699  Sayfalar 77 - 81

19.
Hastanede Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Biyofilm Formasyon Aktiviteleri
Biofilm Formation Activities of Isolated Microorganisms from Hospitalized Patients
Abdulhamit Çalı, Cem Çelik, Uğur Tutar, Mustafa Zahir Bakıcı
doi: 10.5505/ktd.2018.80488  Sayfalar 82 - 88

20.
Anne ve Term Bebeklerin Vitamin D ve Kalsiyum Metabolizmasının Değerlendirilmesi ve Bebeklerin Kemik Gücünün Kantitatif Ultrason ile Tayini
Determination of Vitamin D Metabolism and Bone Strength by Quantitative Ultrasound in Term Newborns
Ebru Canda, Nermin Tansuğ, Betül Ersoy, Cevval Ulman, Yeşim Bülbül
doi: 10.5505/ktd.2018.82787  Sayfalar 89 - 95

21.
Psikiyatri hastasına bakım veren hemşirelerde ahlaki duyarlılık: Tanımlayıcı-kesitsel tipte bir çalışma
Moral Sensitivity in Nurses Providing Care to Psychiatric Patients: A cross-sectional study
Songül Duran, Maral Kargın, Evrim Çelebi
doi: 10.5505/ktd.2018.93584  Sayfalar 96 - 103

22.
Geriatrik hastalarda ilaç kullanımlarına kesitsel bir bakış
A cross sectional look at medication use in geriatric patients
Zeynep Öztürk
doi: 10.5505/ktd.2018.94834  Sayfalar 104 - 110

23.
Medial ve Lateral Menisküslerin Radyal Yırtıklarında MRG ve Eşlik Eden Diz Eklemi Patolojileri
MRI and ACCOMPANYING KNEE PATHOLOGIES in the RADIAL TEARS of MEDIAL and LATERAL MENISCI
Yüksel Işık
doi: 10.5505/ktd.2018.98705  Sayfalar 111 - 117

24.
Polikistik over sendromlu hastalarda premenstrüel disforik bozukluk ve affektif mizaç
Premenstrual dysphoric disorder and affective temperament in patients with polycystic ovary syndrome
Hülya Ertekin, Başak Şahin, Halil İbrahim Taş, Fatma Beyazıt, Mehmet Aşık, Yusuf Haydar Ertekin
doi: 10.5505/ktd.2018.24119  Sayfalar 118 - 123

25.
Bir Üniversitenin Sosyal ve Sağlik Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerinin Sağlik Okuryazarliği Durumunun İncelenmesi
Investigation Of Health Literacy Of Reading Students In Social And Health Sciences Of A University
Bahar İnkaya, Hilal Tüzer
doi: 10.5505/ktd.2018.27146  Sayfalar 124 - 129

26.
Cerrahi yaklaşım açısından hipofizer fossa ile ilişkili yapıların morfometrik analizi
Morphometric analysis of hypophyseal fossa related structure; in terms of surgical approach
Navdar Doğuş Uzun, Gökşin Nilüfer Yonguç, Mehmet Ozan Durmaz, Hamit Selim Karabekir, Nuket Gocmen Mas
doi: 10.5505/ktd.2018.58815  Sayfalar 130 - 134

27.
Öz Etkililik Yeterlik Ölçeği -ÇocukFormu'nun Geçerlik ve Güvenirliği
Validity and Reliability of The Self-Efficacy Scale-Child's Form
Kader Mert, Hasibe Kadıoğlu, Seçil Aksayan
doi: 10.5505/ktd.2018.69672  Sayfalar 135 - 139

28.
İkinci basamak hastanede beş yıllık total laparoskopik histerektomi deneyimiz
Five-year total laparoscopic hysterectomy experience in second-line hospital
Mehmet Adıyeke, Gökhan Tosun, Nuri Peker
doi: 10.5505/ktd.2018.78095  Sayfalar 140 - 145

29.
Yaşlı Bireylere Bakım Veren Aile Bireylerinin Karşılaştığı Sorunların ve Bakım Yükünün Değerlendirilmesi
Assessment of the Problems and Caregiver Burden of Family Individuals Who Care the Elderly
Gülşen Uçar Karcı, Banu Elçin Yoldaşcan, Ramazan Azim Okyay
doi: 10.5505/ktd.2018.93064  Sayfalar 146 - 153

30.
İntrauterin Gelişme Geriliğinde Plasental Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Tanıya Katkısı
Diagnostic Contribution of Plasental Diffusion Weighted Imaging in Intrauterine Growth Restriction
İsa Çam, Özgür Çakır, Pınar Çakır, Ahmet Yalnız, Yonca Anık, Ercüment Çiftçi
doi: 10.5505/ktd.2018.56198  Sayfalar 154 - 159

DERLEME
31.
Galaktinin Angiogenezdeki Rolü
The Role In Angiogenesis Of Galectin-3
Funda Kosova
doi: 10.5505/ktd.2018.65882  Sayfalar 160 - 164

ARAŞTIRMA MAKALESI
32.
Tubo-Ovaryan Apse Tanılı Olgularda Tedavi Öncesi Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranları Medikal Tedavi Başarısını Predikte Eder mi?
Do Pre-treatment Neutrophil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratios Predict Success of Medical Treatment in Patients with Tubo-ovarian Abscess?
Fatma Aydın, Alper Biler, Cüneyt Eftal Taner, İbrahim Egemen Ertaş
doi: 10.5505/ktd.2018.65902  Sayfalar 165 - 171

33.
Hemoroidektomide Miligan Morgan ile Ferguson tekniklerinin karşılaştırılması
A comparison between Milligan-Morgan and Ferguson procedures for Hemorrhoidectomy
Volkan Oter, Serdar Oter
doi: 10.5505/ktd.2018.30092  Sayfalar 172 - 177

OLGU SUNUMU
34.
Bakır Eksikliği ile Subakut Kombine Dejenerasyonun Birlikte Görüldüğü Atipik Bir Vaka
An Atypical Case of Subacute Combined Degeneration With Concomitant Copper Deficiency
Onur Engin, Ali Karakaş, Banu Dilek, Özlem El
doi: 10.5505/ktd.2018.36450  Sayfalar 178 - 183

ARAŞTIRMA MAKALESI
35.
Metabolik sendromlu hastalarda serum irisin düzeyi ile kardiyovasküler risk faktörleri ve insülin direnci parametreleri arasındaki ilişki
The relationship between serum irisin levels with cardiovascular risk factors and insulin resistance parameters in patients with metabolic syndrome
Serdar Bozyel, Emel Çalışkan Bozyel, Tuğba Arkan, Erkan Şengül
doi: 10.5505/ktd.2018.34713  Sayfalar 184 - 191

36.
İntraoperatif Nöromonitörizasyon ile Birlikte Serbestleştirme İşlemlerinin Bulguları: Okült Spinal Disrafizm ve Myelomeningosele Sekonder Gergin Omurilik Sendromu
The Results of Untethering Procedures with Intraoperative Neuromonitoring: Occult Spinal Dysraphism and Tethered Spinal Cord Secondary to Myelomeningocele
Hüseyin Canaz, Ezgi Tuna Erdoğan, İbrahim Alataş
doi: 10.5505/ktd.2018.32154  Sayfalar 192 - 198

37.
Anaokuluna Devam Eden Çocukların Akran Şiddetine Maruz Kalma, Akran Şiddeti Uygulama Düzeyleri ve İlişkili Etmenler
Levels of Peer Victimization Exposure and Peer Victimization Application among Kindergarten Children, and Related Factors
Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk, Serap Kaynak
doi: 10.5505/ktd.2018.51423  Sayfalar 199 - 217

38.
Myelomeningosel Onarımı Sırasında Kök ve Plakodun İntraoperatif Direkt Elektrik Stimülasyon Sonuçları
The Results of Intraoperative Direct Electrical Stimulation of Roots and Placode During Myelomeningocele Repair
Hüseyin Canaz, Ezgi Tuna Erdoğan, İbrahim Alataş
doi: 10.5505/ktd.2018.71601  Sayfalar 208 - 213

39.
Periton diyaliz hastalarında trombosit agregasyonu üzerinde periferik trombosit ve lökosit sayılarının etkileri
The effects of peripheral platelet and leukocyte counts on platelet aggregation in peritoneal dialysis patients
Serkan Bakırdöğen, Sibel Gökçay Bek, Necmi Eren, Ant Uzay, Ümit Bilgili, Mustafa Baki Çekmen, Sara Yavuz, Mehmet Tuncay, Ahmet Yılmaz
doi: 10.5505/ktd.2018.84803  Sayfalar 214 - 217

40.
Transperitoneal Laparoskopik Renal Kist Dekortikasyonu: Tek Merkez Deneyimi
Tranperitoneal Laparoscopic Renal Cyst Decortication: A Single Center Experince
Hacı İbrahim Çimen, Hacı Can Direk, Fikret Halis, Hasan Salih Sağlam, Ahmet Gökçe
doi: 10.5505/ktd.2018.90267  Sayfalar 218 - 221

41.
Ameliyathane hemşirelerinin merhamet düzeylerinin ölçülmesi: türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
Measuring compassion level of operating room nurses: a turkish validity and reliability research
Fadime Çınar, Fatma Eti Aslan
doi: 10.5505/ktd.2018.78942  Sayfalar 222 - 229

LookUs & Online Makale