ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - Aralık 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - V

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde İzlenen Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Sociodemographic and Clinical Characteristics of Cases Followed in a Community Mental Health Center
Ayşegül Barak Özer, Mehmet Baltacıoğlu, Meltem Puşuroğlu, Şima Ceren Pak, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.5505/ktd.2021.00377  Sayfalar 184 - 192

5.
Türkiye'deki Genel Cerrahların Video Tabanlı Öğrenme Alışkanlıkları: Anket Çalışması
Video-Based Learning Habits of General Surgeons in Turkey: A Survey Study
Tevfik Kıvılcım Uprak, Sabri Alper Karataş, Mümin Coşkun
doi: 10.5505/ktd.2021.01033  Sayfalar 193 - 198

OLGU SUNUMU
6.
Lumbosakral Bölgenin Subkutan Dokusunda Benign Granüler Hücreli Tümör: Olgu Sunumu
Benign Granular Cell Tumor in The Subcutaneous Tissue of The Lumbosacral Region: A Case Report
Umay Kiraz, Esra Civriz, Çiğdem Vural, Can İlker Demir
doi: 10.5505/ktd.2021.19981  Sayfalar 199 - 202

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Türk Çocukları ve Genç Erişkinlerde Hemofiliye Özgü Yaşam Kalitesi İndeksi. Tek Merkezin Kesitsel Çalışması
Hemophilia Specific Quality of Life Index in Turkish Children and Young Adults. Cross-sectional Study from a Single Center
Adnan Deniz, Nazan Sarper, Emine Zengin, Sema Aylan Gelen
doi: 10.5505/ktd.2021.26234  Sayfalar 203 - 212

OLGU SUNUMU
8.
Çocukta Kloralhidrat Sonrası Deliryum - Olgu Sunumu
Delirium After Chloralhydrate in A Child– A Case Report
İlknur Sürücü Kara, İlke Küpeli
doi: 10.5505/ktd.2021.33349  Sayfalar 213 - 216

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Gebelikteki Şüpheli Adneksiyal Kitlelerin Preoperatif Değerlendirmesinde Malignite Algoritmaları
Malignancy Algorithms in The Preoperative Assessment of Suspicious Adnexal Masses During Pregnancy
Yağmur Minareci, Özgür Aydın Tosun, Naziye Ak, Hamdullah Sözen, Samet Topuz, Mehmet Yavuz Salihoğlu
doi: 10.5505/ktd.2021.54715  Sayfalar 217 - 224

10.
İnguinal Hernilerde Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Onarım Sonuçlarının Cerrahi Deneyim ile Korelasyonu
Correlation of Laparoscopic Total Extraperitoneal Repair Results With Surgical Experience in İnguinal Hernias
Gülten Çiçek Okuyan
doi: 10.5505/ktd.2021.59752  Sayfalar 225 - 233

11.
Hepatikojejunostomi Anastomoz Tekniğinin Safra Fistülü Gelişiminde Etkisi Var Mı?
Does Hepaticojejunostomy Anastomosis Technique Have an Effect on Bile Fistula Development?
Orhan Aras, İsmail Gomcelı
doi: 10.5505/ktd.2021.62534  Sayfalar 234 - 241

12.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Yakınlarının Memnuniyet Düzeyleri ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Satisfaction Levels of Patient Relatives and the Way They Deal with Stress in Intensive Care Levels
Zülfünaz Özer, Aybüke İmre
doi: 10.5505/ktd.2021.65481  Sayfalar 242 - 251

13.
Glanzmann Trombastenisinde Cerrahi Girişimlerin Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi
Management of Surgeries in Glanzmann Thrombastenia: Single Center Experience
Sema Aylan Gelen, Nazan Sarper
doi: 10.5505/ktd.2021.53323  Sayfalar 252 - 260

EDITÖRYAL YORUM
14.
Venoz Tromboemboli Tedavisinde Yeni Kılavuz Işığında Güncelleme
Mehmet Kalender, Mustafa Canikoğlu
doi: 10.5505/ktd.2021.74507  Sayfalar 261 - 264
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Erişkin Doğumsal Kalp Hastalarında Kardiyovasküler Fonksiyonun Değerlendirilmesinde O2-vuru - Kalp Hızı Eğim Açısı Farkı
O2-Pulse - Heart Rate Inclination Angle Difference (IAD) in Assessing Cardiovascular Function in Patients with Adult Congenital Heart Disease
Ferit Onur Mutluer, Nilüfer Çetiner, Volkan Çamkıran, Alpay Çeliker
doi: 10.5505/ktd.2021.84669  Sayfalar 265 - 272

16.
Sağlıkla İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluatıon of Health Literacy and Healthy Lifestyle Behaviors of Unıversıty Students that Study in Health-Related Department
Aysun Kazak, Fatma Başaran, Nuran Coşkun, Serdar Karakullukçu
doi: 10.5505/ktd.2021.22438  Sayfalar 273 - 283

17.
Tiroid Cerrahisinde Larengeal Sinir Explorasyonunun Berry Ligamanı Düzeyinde Yapılması Sinir Hasarını Önlemek için Daha mı Güvenli?
Is Laryngeal Nerve Exploration at Berry Ligament Level Safer to Prevent Nerve Damage in Thyroid Surgery
Ali Çiftçi, Erol Kisli
doi: 10.5505/ktd.2021.24861  Sayfalar 284 - 290

18.
Acil Tıp Hekimlerinin Hava Ambulansı ile Kritik Hasta Nakli Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Knowledge Level on Aeromedical Transfer of The Critically Ill Patients Among Emergency Medicine Physicians
Asım Enes Özbek, Emre Şancı
doi: 10.5505/ktd.2021.06992  Sayfalar 291 - 298

19.
Neonatal Gastrik Perforasyon: 2002'den 2015'e Tek Merkezde Bir Deneyim
Neonatal Gastric Perforation: A Single-Center Experience From 2002 to 2015
Fatih Kılıçbay, Ayşe Engin Arısoy, Mustafa Alper Akay, Ayla Günlemez
doi: 10.5505/ktd.2021.57124  Sayfalar 299 - 306

20.
Yaşlılarda Enerji Cihazları İle Yapılan Total Tiroidektomi Sonuçları
Outcomes Of Total Thyroidectomy Performed With Energy Devices In The Elderly
Murat Burç Yazıcıoğlu, Abdullah Güneş
doi: 10.5505/ktd.2021.01979  Sayfalar 307 - 313

OLGU SUNUMU
21.
COVID-19 Pandemisinde Kan Güvenliğinin Geleceği: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
The Future of Blood Safety During COVID-19 Pandemic: A Case Presentation and Review of Literature
Banu Çevik, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.5505/ktd.2021.92653  Sayfalar 314 - 317

22.
Nefrotik Düzeyde Proteinüri ile Prezente olan Henoch-Schönlein Purpurası (IgA vasküliti)
Henoch-Schonlein Purpura (IgA Vasculitis) Presenting with Proteinuria at the Nephrotic Level
Andaç Komaç, Fatma Tuncer, Çiğdem Vural, Ayten Yazıcı, Ayşe Çefle
doi: 10.5505/ktd.2021.37605  Sayfalar 318 - 322

ARAŞTIRMA MAKALESI
23.
Hipoparatiroid Gebelik: Yirmi Olgunun Retrospektif Analizi
Hypoparathyroid Pregnancy: Retrospective Analysis of Twenty Cases
Ömercan Topaloğlu, Burcu Çilek Balimre, Bayram Şahin
doi: 10.5505/ktd.2021.34270  Sayfalar 323 - 330

24.
Subklinik Hipotiroidide Kolesterol Düzeyleri ve Levotiroksin Tedavisinin Kolesterol Düzeyleri Etkisi
Cholesterol Levels in Subclinical Hypothyroidism and the Effect of Levothyroxine Treatment on Cholesterol Levels
İlyas Tenlik, Ömer Öztürk, Mustafa Kaplan, Hasan Ali Altunbas
doi: 10.5505/ktd.2021.75133  Sayfalar 331 - 337

25.
El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Ameliyatlarında Kullanılan İmplantlar Ne Zaman Çıkarılmalı?
What is The Right Time For Removal of İmplants İnserted During Hand and Upper Extremity Surgery?
Erdinç Acar, Uğur Bezirgan
doi: 10.5505/ktd.2021.11298  Sayfalar 338 - 346

26.
COVID-19 Döneminde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Hasta Yönetimi
Kocaeli University Faculty of Medicine General Surgery Clinic Patient Management in the Period of COVID-19
Alican Güreşin, Sertaç Ata Güler, Özlem Güler, Ozan Can Tatar, Nihat Zafer Utkan
doi: 10.5505/ktd.2021.55707  Sayfalar 347 - 352

27.
Total Laparoskopik Mide Cerrahisinde İntraoperatif Gastroskopinin Lezyon Lokalizasyonundaki Etkinliği
Efficiency of Intraoperative Gastroscopy in Lesion Localization in Totally Laparoscopic Gastric Surgery
Hamdi Taner Turgut, Ozkan Subasi
doi: 10.5505/ktd.2021.89804  Sayfalar 353 - 358

28.
Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimlerinin ve Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Investigation of University Students’ Emphatic Tendency and Attitude towards Age Discrimination
Zülfünaz Özer, Gülcan Bahçecioğlu Turan, Şeyma Usta, Abdul Aziz Ahmed
doi: 10.5505/ktd.2021.79745  Sayfalar 359 - 366

29.
COVID-19 Dalgaları Arasında Kalp Damar Cerrahisi Hastalarının Başvuru Şeklindeki Değişiklikler
Changes In Admission Types of Cardiovascular Surgical Patients Between Covid-19 Waves
Ali Ahmet Arıkan, Burhan Küçük, Oğuz Omay, Uğur Postal, Zeki Talas, Tülay Çardaközü, Sadan Yavuz, Muhip Kanko
doi: 10.5505/ktd.2021.75002  Sayfalar 367 - 378

30.
Nazal polipozis’e eşlik eden IL5 (-746), IL6 (-174) ve IL18 (-607) gen polimorfizimleri
Association of the IL5 (-746), IL6 (-174) and IL18 (-607) gene polymorphisms in nasal polyposis
Mahmut Huntürk Atilla, Sibel Özdaş, Sibel Baştimur, Talih Özdaş, Sami Engin Muz, Isilay Oz, İpek Canatar
doi: 10.5505/ktd.2021.75983  Sayfalar 379 - 391

31.
Bir İlçedeki 15 Yaş ve Üzeri Kişilerde Algılanan Sağlık Durumu ve İlişkili Etmenler
Perceived Health Status and Related Factors among People Aged 15 Years and Older in a District
Volkan Medeni, Fatma Nur Baran Aksakal, Irem Medeni
doi: 10.5505/ktd.2021.05321  Sayfalar 392 - 398

32.
Batın Cerrahi Sonrası Radyolojik Bulgu Gösteren Akciğer Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Pulmonary Complications with Radiological Findings following Abdominal Surgery
Aysel Sunnetcioglu, Buket Mermit Çilingir, Nurettin Yuzkat, Selami Ekin
doi: 10.5505/ktd.2021.85047  Sayfalar 399 - 406

33.
Kadınların Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of the Scale of Factors Affecting Women's Breast Cancer Prevention Behaviors
Zeliha Turan, Feride Yiğit
doi: 10.5505/ktd.2021.77598  Sayfalar 407 - 420

DERLEME
34.
Güvenli Cerrahi Pozisyon Vermeye Yönelik Stratejiler
Strategies for Safe Surgical Positioning
Sevgi Vermişli, Fatma Demir Korkmaz
doi: 10.5505/ktd.2021.32748  Sayfalar 421 - 433

LookUs & Online Makale