Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
ICU Nurses' Information, Attitude and Practices Towards Use of Physical Restraint: A Cross-Sectional Study [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 50-63 | DOI: 10.5505/ktd.2022.94557

ICU Nurses' Information, Attitude and Practices Towards Use of Physical Restraint: A Cross-Sectional Study

Bilsev Demir
Malatya Turgut Ozal University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: This descriptive cross-sectional study was conducted to determine the knowledge, attitudes and practices of nurses working in intensive care units (ICU) about the use of physical restraint.
METHODS: This descriptive and cross-sectional study was consisted of 100 ICUs nurses in university hospital. In data collection, Socio-demografic Form and the Levels of Knowledge, Attidutes and Practices of Staff Regarding Physical Restraint Questionnaire was used with SPSS 16.0 IBM statistical package program.
RESULTS: Of the total sample was 51% male, 54% was married and 42% had bachelor’s degree. The average score in the knowledge status is 7.32 out of 10; 30.13 out of 48 in the attitude status; and 35.43 out of 42 in the practice status. The knowledge level of the nurses in terms of physical restraint was well but they had a tendency to negative attitudes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: They are not likely to use physical restraints by ICUs nurses. However, there are ethical dilemmas regarding nurses’ perspections pf the use of restrictions.

Keywords: physical restriction, knowledge, attitudes, practices, ICUs nurses

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Kullanımına Yönelik Bilgi, Tutum ve Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma

Bilsev Demir
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tanımlayıcı kesitsel tipteki bu çalışma, yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) çalışan hemşirelerin fiziksel tespit kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma, üniversite hastanesindeki 100 YBÜ hemşiresinden oluştu. Verilerin toplanmasında Sosyodemografik Form ve ‘Hemşirelerin Fiziksel Tespitlere İlişkin Bilgi Düzeyi, Tutum ve Uygulamaları Ölçeği’ kullanıldı, veri analizi SPSS 16.0 IBM istatistik paket programı ile yapıldı.
BULGULAR: Toplam örneklemin %51'i erkek,%54'ü evli ve %42'si lisans derecesine sahipti. Bilgi durumundaki ortalama puan 10 üzerinden 7,32'dir; tutum statüsünde 48 üzerinden 30,13; muayenehane statüsünde 42 üzerinden 35,43. Hemşirelerin fiziksel kısıtlama konusundaki bilgi düzeyleri iyiydi ancak olumsuz tutumlara eğilim gösterdiler.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım hemşirelerinin fiziksel kısıtlamalarını kullanmaları olası değildir. Bununla birlikte, kısıtlamaların kullanımı konusunda hemşirelerin bakış açılarıyla ilgili etik ikilemler vardır.

Anahtar Kelimeler: fiziksel kısıtlama, bilgi, tutumlar, uygulamalar, yoğun bakım hemşireleri

Bilsev Demir. ICU Nurses' Information, Attitude and Practices Towards Use of Physical Restraint: A Cross-Sectional Study. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 50-63

Corresponding Author: Bilsev Demir, Türkiye
Manuscript Language: English