Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Histopathological Features of Immune Complex Nephritis in Pediatric Patient Group [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 210-214 | DOI: 10.5505/ktd.2022.92693

Histopathological Features of Immune Complex Nephritis in Pediatric Patient Group

Emel Tekin1, Aslı Kavaz Tufan2, Nuran Çetin2, Mustafa Fuat Açıkalın1
1Department of Pathology, Eskişehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey
2Department of Pediatric Nephrology, Eskişehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: In a large series of article, immune complex nephritis (IKN) seen in children were found as IgA nephritis, Henoch-Schonlein purpura (HSP) nephritis and lupus nephritis, respectively. In this study, it was aimed to investigate the relationship between histopathological subtyping and proteinuria.
METHODS: Retrospective data were obtained from 38 cases with a diagnosis of IKN between the ages of 0-18, whose kidney biopsies were evaluated between 2018-2020. According to histopathological features, the diseases were divided into two subcategories as those with only mesengial proliferation (MP) and those with (mesengial proliferation ±) endocapillary proliferation (EP).
RESULTS: 55.3% (n: 21) of the cases were male, 26.3% (n: 10) lupus nephritis, 23.7% (n: 9) HSP nephritis, 15.8% (n: 6) are IgA nephritis. When the MP and EP categories and the amount of proteinuria were compared, nephritic proteinuria was observed in 58.8%, nephrotic proteinuria in 41.2% of the MP group, nephritic in 25% and nephrotic proteinuria in 75% of the EP group (p=0,049, pearson chi square test). While the dominant gender in the EP group was male (61.9%, n: 13), the dominant gender was female (66.7%, n: 10)in the MP group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The correlation of the presence of endocapillary proliferation with the increasing severity of proteinuria within the histopathological categories of EP and MP was found to be statistically significant. There is male predominance in the EP subgroup with high proteinuria. Both the more frequent occurrence of IKNs and their more severe clinical presentation bring to mind the possibility of genetic predisposition in men.

Keywords: Glomerulonephritis, endocapillary proliferation, proteinuria, pediatric patient, immun complex nephritis

Pediatrik Hasta Grubunda İmmun Kompleks Nefritlerinin Histopatolojik Yüzü

Emel Tekin1, Aslı Kavaz Tufan2, Nuran Çetin2, Mustafa Fuat Açıkalın1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yapılan geniş serili bir çalışmada çocuklarda görülen immun kompleks nefritleri (İKN) sırasıyla IgA nefriti, Henoch-Schonlein purpura (HSP) nefriti ve lupus nefriti olarak saptanmıştır. Bu çalışmada pediatrik hastalarda görülen immun kompleks nefritlerinin sıklığının belirlenmesi, histopatolojik alt tiplendirme ile proteinürinin ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018-2020 yılları arasında böbrek biyopsileri değerlendirilen 0-18 yaşları arasında İKN tanılı 38 olgunun retrospektif olarak bilgilerine ulaşıldı. Histopatolojik özelliklerine göre hastalıklar sadece mezengial proliferasyon (MP) görülenler ve (mezengial proliferasyon ±) endokapiller proliferasyon (EP) görülenler olarak iki alt kategoriye ayrıldı. Hastaların 18’i (%50) MP, 18’i (%50) EP grubunda yer aldı. Bu kategoriler hastaların biyopsi anında elde edilen laboratuvar bulguları ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Olguların % 55,3 ‘ü (n: 21) erkek, yaş ortalaması 12,29 (Min-Max, 3-17), %26,3’ü (n: 10) lupus nefriti, %23,7’si (n: 9) HSP nefriti, %15,8’i (n: 6) IgA nefritidir. Hastaların %55,3’ünde nefrotik düzeyde, %36,8’inde nefritik düzeyde proteinüri ile %63,2’sinde mikroskopik düzeyde, %23,7’sinde makroskopik düzeyde hematüri saptanmıştır. MP ve EP kategorileri ile proteinüri miktarı karşılaştırıldığında MP grubunun %58,8’inde nefritik, %41,2’sinde nefrotik proteinüri görülürken, EP grubunun ise %25’inde nefritik, %75’inde nefrotik proteinüri gözlenmiştir (p=0,049, ki-kare testi). EP grubunda baskın cinsiyet erkek iken (%61,9-n: 13), MP grubunda baskın cinsiyet kadın (%66,7-n: 10) olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: EP ve MP histopatolojik kategorileri içerisinde endokapiller proliferasyonun varlığının artan proteinüri şiddeti ile korelasyonu istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır. Yüksek proteinüri görülen EP alt grubunda erkek cinsiyet baskınlığı mevcuttur. Hem IKN’lerinin daha sık görülmesi hem de kadın cinsiyete göre daha gürültülü tablo sergilemesi erkeklerde bir yatkınlık ihtimalini akla getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Glomerülonefrit, endokapiller proliferasyon, proteinüri, pediatrik hasta, immun kompleks nefriti

Emel Tekin, Aslı Kavaz Tufan, Nuran Çetin, Mustafa Fuat Açıkalın. Histopathological Features of Immune Complex Nephritis in Pediatric Patient Group. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 210-214

Corresponding Author: Emel Tekin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish