Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Comparison of CD1a Staining and other Prognostic Parameters in Dendritic Cells in Breast Carcinomas [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 90-96 | DOI: 10.5505/ktd.2022.80148

Comparison of CD1a Staining and other Prognostic Parameters in Dendritic Cells in Breast Carcinomas

Nermin Gündüz1, Tülay Zenginkinet2
1Health Sciences University, Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul, Turkey
2Ministry of Health, Istanbul Göztepe Prof. Doctor Süleyman Yalçın City Hospital, Department of Pathology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to determine the presence of CD1a positive dendritic cells (DCs) in primary breast carcinomas and to analyze their relationship with other parameters of prognostic importance in breast carcinomas.
METHODS: 66 primary breast carcinoma cases were included in the study. Age, tumor size, histological grade, lymph node involvement, lymphovascular invasion, estrogen receptor, progesterone receptor status, and presence of in situ component were taken into account when the patients were examined. From the blocks suitable for immunohistochemical staining, 3-4 μm sections were taken and CD1a expression was investigated.
RESULTS: All 66 patients included in the study were women. The average age is 54±11,07. While 54.55% of the cases had an in situ component, 45.45% had no in situ component. Two of the tumors were grade 1, 31 of the tumors were grade 2, and 33 of the tumors were grade 3.Tumor diameters varied between 0,6 cm and 13 cm. Lymph node metastasis was observed in 51,52% of the patients, and lymphovascular invasion was observed in 81,82%. In the study, no statistically significant relationship was found between CD1a staining intensity, patient age, tumor diameter, histological grade, lymph node metastasis, lymphovascular invasion and receptor status among invasive and in situ tumors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although no relationship was found between CD1a + dendritic cells and prognostic factors in breast carcinomas in our study, our demonstration of the presence of immature dendritic cells in tumor areas may contribute to the development of new treatment methods.

Keywords: breast carcinoma, CD1a, prognostic factors

Meme Karsinomlarında Dendritik Hücrelerde CD1a Boyanması ile Diğer Prognostik Parametrelerin Karşılaştırılması

Nermin Gündüz1, Tülay Zenginkinet2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, İstanbul Göztepe Prof. Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı primer meme karsinomlarında CD1a pozitif dendritik hücrelerin (DH) varlığını ve meme karsinomlarında prognostik öneme sahip diğer parametrelerle ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 66 primer meme karsinomu olgusu çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaş, tümör çapı, histolojik derece, lenf nodu tutulumu, lenfovasküler invazyon, östrojen reseptörü, progesteron reseptör durumu, in situ komponentin varlığı kaydedildi. İmmunohistokimyasal boyama için uygun olan tümör bloklardan 3-4 μm kesitler alınarak, CD1a ekspresyonu araştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 66 hastanın tamamı kadındı. Ortalama yaş 54±11,07’dir. Vakaların %54,55’ünde in situ komponent varken, %45,45’inde in situ komponent yoktu. Tümörlerin ikisi derece 1, 31’i derece 2 ve 33’u derece 3’tü. Tümör çapları 0,6 cm ile 13 cm arasında değişmekteydi. Hastaların %51,52’inde lenf nodu metastazı, %81,82’inde lenfovasküler invazyon görüldü. Çalışmada invaziv ve in situ tümörler arasında CD1a boyanma yoğunluğu, hasta yaşı, tümör çapı, histolojik derece, lenf nodu metastazı, lenfovasküler invazyon ve reseptör durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda meme karsinomlarında CD1a+ dendritik hücreler ve prognostik faktörler arasında ilişki saptanmasa da tümör alanlarında immatür dendritik hücrelerin varlığını göstermiş olmamız yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: meme karsinomu, CD1a, prognostik faktörler

Nermin Gündüz, Tülay Zenginkinet. Comparison of CD1a Staining and other Prognostic Parameters in Dendritic Cells in Breast Carcinomas. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 90-96

Corresponding Author: Nermin Gündüz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish