Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
The efficiency of the sonographically - guided vacuum-assisted biopsy method in small breast lesions with unknown or low malignancy potential [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 16-20

The efficiency of the sonographically - guided vacuum-assisted biopsy method in small breast lesions with unknown or low malignancy potential

Gülten Sezgin, Makbule Varer, Melda Apaydın, Gökhan Duygulu
Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital

INTRODUCTION: In recent years, the number of the malpractice cases concerning the cytological misdiagnoses in the small breast lesions has gone up. In this study, we used sonographically-guided vacuum-assisted biopsy (USVAB) method to excise the lesions of 1 cm or smaller in diameter, which have unknown or low malignancy potential. We discussed the efficiency of USVAB in diagnosing and treating such lesions.
METHODS: Thirty five lesions with unknown or low malignancy potential were excised with USVAB between February-December 2014. All subjects were followed up by US for a period of 12-18 months.
RESULTS: Three subjects, diagnosed by USVAB with malignancy, were referred to the surgery. All USVAB results were correlated with surgical diagnosis and long-term US follow-ups. However, 12 subjects showed residual lesions, which established a high rate (34,3%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: For the small breast lesions with unknown or low malignancy potential, the USVAB method is superior with its higher diagnostic accuracy, and increases chances to diagnose breast cancer in early stages. However, due to its high residual lesion rates, it is not very effective for therapeutic excision yet.


Keywords: breast, ultrasonography, biopsy

Ultrason eşliğinde vakum biyopsi yönteminin malignite potansiyeli bilinmeyen ya da düşük olan memenin küçük lezyonlarındaki etkinliği

Gülten Sezgin, Makbule Varer, Melda Apaydın, Gökhan Duygulu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda, memenin küçük lezyonlarında hatalı sitolojik tanılar hakkındaki malpraktis davaları artmıştır. Biz bu çalışmada, malignite potansiyeli bilinmeyen ya da düşük olan, 1 cm ve altındaki meme lezyonlarını ultrason eşliğinde vakum destekli biyopsi (USVDB) yöntemi ile eksize ettik. USVDB’nin bu lezyonların tanı ve tedavisindeki etkinliğini tartıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat- Aralık 2014 tarihleri arasında, malignite potansiyeli bilinmeyen ya da düşük olan 35 lezyon USVDB ile eksize edildi. Tüm olgular, 12-18 ay boyunca US ile takibe alındı.
BULGULAR: USVDB ile malignite tanısı alan üç olgu, cerrahiye yönlendirildi. USVDB’ta tüm sonuçlar cerrahi tanı ve uzun süreli US takipleri ile korele idi. Ancak 12 olguda rezidü lezyon saptanmış olup oran, yüksekti (%34,3).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Memenin malignite potansiyeli bilinmeyen ya da düşük olan küçük lezyonlarında USVDB yöntemi, yüksek tanısal doğruluk oranları ile daha üstündür ve erken evre meme kanseri tanısını arttırmaktadır. Ancak, yüksek rezidü lezyon oranları nedeniyle terapötik eksizyonda henüz başarılı değildir.


Anahtar Kelimeler: meme, ultrasonografi, biyopsi

Gülten Sezgin, Makbule Varer, Melda Apaydın, Gökhan Duygulu. The efficiency of the sonographically - guided vacuum-assisted biopsy method in small breast lesions with unknown or low malignancy potential. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 16-20

Corresponding Author: Gülten Sezgin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish