Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Long-Term Prognostic Value of Procalcitonin Level in Patients with Acute ST Segment Elevation Myocardial Infarction [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 128-135 | DOI: 10.5505/ktd.2022.71235

Long-Term Prognostic Value of Procalcitonin Level in Patients with Acute ST Segment Elevation Myocardial Infarction

Turab Yakışan1, Mehmet Gül2, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu2, Abdurrahman Eren2
1Yozgat City Hospital, Department of Cardiology, Yozgat, Turkey
2Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Department of Cardiology, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Previous studies have suggested that there is a relationship between coronary artery disease (CAD) and procalcitonin (PCT) levels. We aimed to evaluate the relationship between PCT levels and long-term major adverse cardiovascular events (MACE) and all-cause mortality in patients with ST segment elevation myocardial infarction (STEMI).
METHODS: Patients were divided into two groups based on their serum PCT values. Patients with PCT levels <0.05 ng/ml were accepted as low PCT group (n=235) and those with PCT levels >0.05 ng/ml as high-PCTgroup (n=87). MACE were defined as cardiovascular mortality, reinfarction, or target vessel revascularization (TVR). MACE and all-cause mortality were retrospectively screened from their files during the mean follow-up of 55 months of the patients included in the study. Demographic and laboratory values were recorded in SPSS.
RESULTS: MACE and all-cause mortality were found to be significantly higher in the high-PCT group than in the low-PCT group (p=0.003 and p=0.002, respectively). In multivariate analysis, high PCT levels and age were identified as significant independent predictors of long-term all-cause mortality after adjusting for other risk factors. Moreover, white blood cell, C-reactive protein, glucose, and Hemoglobin A1c were higher in the high-PCT group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: High PCT levels during hospitalization in patients with STEMI are associated with long-term MACE and all- cause mortality. Although PCT is widely used in infectious diseases, it is an ideal inflammation marker for long-term adverse outcomes in patients with STEMI.

Keywords: major adverse cardiac events, all-cause mortality, procalcitonin, STEMI

Akut ST Segment Yükselmeli Miyokard Infarktüsü Olan Hastalarda Prokalsitonin Düzeyinin Uzun Dönem Prognostik Değeri

Turab Yakışan1, Mehmet Gül2, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu2, Abdurrahman Eren2
1Yozgat Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Yozgat, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Önceki çalışmalar, koroner arter hastalığı (KAH) ile prokalsitonin (PCT) seviyeleri arasında bir ilişki olduğunu göstermişti. ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü (STEMI) olan hastalarda PCT düzeyleri ile uzun dönem majör kardiyovasküler olaylar (MACE) ve tüm nedenlere bağlı mortalite arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar serum PCT değerlerine göre iki gruba ayrıldı. PCT düzeyi <0.05 ng / ml olan hastalar düşük PCT grubu (n=235) ve PCT düzeyi> 0.05 ng / ml olanlar yüksek PCT grubu (n=87) olarak kabul edildi. MACE, kardiyovasküler mortalite, reinfarktüs veya hedef damar revaskülarizasyonu (TVR) olarak tanımlandı. Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama 55 aylık takip süreleri boyunca MACE ve tüm nedenlere bağlı mortalite geriye dönük olarak dosyalarından tarandı. Demografik ve laboratuvar değerleri SPSS’ye kaydedildi.
BULGULAR: MACE ve tüm nedenlere bağlı mortalite, yüksek PCT grubunda düşük PCT grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0.003 ve p=0.002). Çok değişkenli analizde, yüksek PCT seviyeleri ve yaş, diğer risk faktörleri için ayarlama yapıldıktan sonra uzun vadeli tüm nedenlere bağlı ölümlerin anlamlı bağımsız prediktörleri olarak tanımlandı. Ayrıca, yüksek PCT grubunda beyaz kan hücresi, C-reaktif protein, glukoz ve Hemoglobin A1c daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: STEMI’li hastalarda hastaneye yatış sırasında yüksek PCT seviyeleri, uzun süreli MACE ve tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkilidir. PCT, enfeksiyon hastalıklarda yaygın olarak kullanılmasına rağmen, STEMI’li hastalarda uzun vadeli olumsuz sonuçlar için ideal bir inflamasyon belirtecidir.

Anahtar Kelimeler: başlıca olumsuz kardiyak olaylar, tüm nedenlere bağlı mortalite, prokalsitonin, STEMI

Turab Yakışan, Mehmet Gül, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Abdurrahman Eren. Long-Term Prognostic Value of Procalcitonin Level in Patients with Acute ST Segment Elevation Myocardial Infarction. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 128-135

Corresponding Author: Mehmet Gül, Türkiye
Manuscript Language: English