Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Procedural and Short-Term Results of Percutaneous Ventricular Septal Defect Closure in Adolescents and Adults [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 60-66 | DOI: 10.5505/ktd.2022.60243

Procedural and Short-Term Results of Percutaneous Ventricular Septal Defect Closure in Adolescents and Adults

Yusuf Can, İbrahim Kocayiğit, Muhammed Necati Murat Aksoy, Mustafa Tarık Ağaç, Ersan Tatlı, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir
Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: Ventricular septal defect (VSD) is a congenital cardiac disease which is characterized by abnormal connection between left and right ventricle through interventricular septum. Untreated VSD patients may have experience complications such as heart failure, cardiac arrhythmia, infective endocarditis, and pulmonary hypertension. So, hemodynamical significant and symptomatic all VSDs should be closed in patients who are suitable for closure percutaneous. In this study, we aimed to evaluate the short-term results of patients who underwent percutaneous VSD closure.
METHODS: Twenty-nine patients with VSD who underwent percutaneous closure in our hospital between September 2011 and January 2021 were retrospectively evaluated. Procedural success, device embolism, arrhythmia and residual shunt were assessed.
RESULTS: The mean age was 28.79 ± 12.16 years and 17 (58.62%) of them were female. Twenty-six patients had perimembranous VSD. Successful percutaneous closure was achieved in 86.21% of the patients. Device embolism was observed during the procedure in one patient and the VSD closure device was successfully retrieved using with a snare system from the iliac artery. In one patient complete AV block developed and improved within 24 hours. In four patients, there was residual shunt in defects edges and three of them closed in one month follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Percutaneous closure of perimembranous and muscular VSD is a safe, effective treatment method and should be performed in experienced centers by cardiologists specialized in the treatment of structural heart diseases.

Keywords: ventricular septal defect, percutaneous closure, complication

Gençlerde ve Yetişkinlerde Perkütan Ventriküler Septal Defekt Kapanmasının Prosedürel ve Kısa Dönem Sonuçları

Yusuf Can, İbrahim Kocayiğit, Muhammed Necati Murat Aksoy, Mustafa Tarık Ağaç, Ersan Tatlı, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ventriküler septal defekt (VSD), sol ve sağ ventrikül arasında interventriküler septumda anormal bağlantı ile karakterize konjenital bir kalp hastalığıdır. Tedavi edilmeyen VSD hastalarında, kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, enfektif endokardit ve pulmoner hipertansiyon gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu yüzden perkütan kapatmaya uygun hastalarda, hemodinamik olarak anlamlı ve semptomatik tüm VSD’ler kapatılmalıdır. Bu çalışmada perkütan VSD kapaması yapılan hastaların kısa dönem sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde Eylül 2011 ile Ocak 2021 tarihleri arasında perkütan kapama yapılan 29 VSD’li hasta retrospektif olarak değerlendirildi. İşlem başarısı, cihaz embolisi, aritmi ve rezidüel şant değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 28,79 ± 12,16 yıl olup bunların 17’si (% 58,62) kadındı. Yirmi altı hastada perimembranöz VSD vardı. Hastaların % 86.21’inde başarılı perkütan kapama yapıldı. Bir hastada işlem sırasında cihaz embolisi görüldü ve VSD kapama cihazı iliak arterden kapan sistemi ile başarıyla geri alındı. Bir hastada tam atriyoventriküler tam blok gelişti ve 24 saat içinde düzeldi. Dört hastada defekt kenarlarında rezidüel şant vardı ve üçü bir aylık takipte kapandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Perimembranöz ve kaslı VSD'nin perkütan kapatılması güvenli, etkili bir tedavi yöntemidir ve deneyimli merkezlerde yapısal kalp hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış kardiyologlar tarafından yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ventriküler septal defekt, perkütan kapama, komplikasyon

Yusuf Can, İbrahim Kocayiğit, Muhammed Necati Murat Aksoy, Mustafa Tarık Ağaç, Ersan Tatlı, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir. Procedural and Short-Term Results of Percutaneous Ventricular Septal Defect Closure in Adolescents and Adults. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 60-66

Corresponding Author: Yusuf Can, Türkiye
Manuscript Language: English