Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Membraneless Bodies of Cells Formed by Liquid-Liquid Phase Separation: Literature Review [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 75-88 | DOI: 10.5505/ktd.2022.56255

Membraneless Bodies of Cells Formed by Liquid-Liquid Phase Separation: Literature Review

Dudu Gümüş, Gamze Bora
Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara,Turkey

Biochemical processes occur in cellular compartments, called organelles, in eukaryotic cells. In addition to membrane-enclosed organelles, non-membrane bound structures, namely membraneless bodies, are also found in cells. These bodies are formed in nucleus or cytoplasm by liquid-liquid phase separation mechanism and ensure that biochemical processes take place rapidly and efficiently. Since, alterations have been detected in membraneless bodies in different disease groups, investigations about the structure and formation of bodies have been accelerated in recent years. In this review, the mechanism of formation and structures of membraneless bodies were summarized in physiological and pathological states.

Keywords: Liquid-liquid phase separation, membraneless bodies, membraneless organelles

Hücrelerde Sıvı-Sıvı Faz Ayırımı ile Oluşan Membransız Cisimcikler: Literatür Derlemesi

Dudu Gümüş, Gamze Bora
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ökaryotik hücrelerde biyokimyasal süreçler organel adı verilen hücresel kompartmanlarda gerçekleşmektedir. Hücre içinde membranla çevrili organellerin yanı sıra membranla çevrelenmeyen yapılar da bulunmakta ve bu yapılar membransız cisimcikler olarak adlandırılmaktadır. Sıvı-sıvı faz ayırımı mekanizmasıyla oluşan bu cisimcikler, çekirdekte veya sitoplazmada oluşarak biyokimyasal süreçlerin hızlı ve verimli olarak gerçekleşmesini sağlamaktadır. Membransız cisimciklerde farklı hastalık gruplarında değişikliklerin saptanması nedeniyle, cisimciklerin yapı ve oluşumlarının anlaşılabilmesine yönelik araştırmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Bu derlemede fizyolojik ve patolojik süreçlerde oluşan membransız cisimciklerin oluşum mekanizmaları, yapıları ve görevleri özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sıvı-sıvı faz ayırımı, membransız cisimcikler, membransız organeller

Dudu Gümüş, Gamze Bora. Membraneless Bodies of Cells Formed by Liquid-Liquid Phase Separation: Literature Review. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 75-88

Corresponding Author: Dudu Gümüş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish